DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

KINH PHẬT NÓI ĐẠI THỪA CÂY LÚA

ngày 1/17/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DaiThuaCayLua_1A_1.mp3

1.57 MB

DaiThuaCayLua_1A_2.mp3

1.58 MB

DaiThuaCayLua_1A_3.mp3

1.59 MB

DaiThuaCayLua_1A_4.mp3

1.58 MB

DaiThuaCayLua_1A_5.mp3

1.42 MB

DaiThuaCayLua_1B_1.mp3

1.54 MB

DaiThuaCayLua_1B_2.mp3

1.56 MB

DaiThuaCayLua_1B_3.mp3

1.56 MB

DaiThuaCayLua_1B_4.mp3

1.68 MB

DaiThuaCayLua_1B_5.mp3

1.48 MB

DaiThuaCayLua_2A_1.mp3

1.64 MB

DaiThuaCayLua_2A_2.mp3

1.6 MB

DaiThuaCayLua_2A_3.mp3

1.6 MB

DaiThuaCayLua_2A_4.mp3

1.64 MB

DaiThuaCayLua_2A_5.mp3

1.35 MB

DaiThuaCayLua_2B_1.mp3

1.7 MB

DaiThuaCayLua_2B_2.mp3

1.63 MB

DaiThuaCayLua_2B_3.mp3

1.47 MB

DaiThuaCayLua_2B_4.mp3

1.59 MB

DaiThuaCayLua_2B_5.mp3

1.33 MB

DaiThuaCayLua_3A_1.mp3

1.54 MB

DaiThuaCayLua_3A_2.mp3

1.53 MB

DaiThuaCayLua_3A_3.mp3

2.19 MB

DaiThuaCayLua_3A_4.mp3

1.57 MB

DaiThuaCayLua_3A_5.mp3

1.03 MB

DaiThuaCayLua_3B_1.mp3

1.57 MB

DaiThuaCayLua_3B_2.mp3

1.63 MB

DaiThuaCayLua_3B_3.mp3

1.57 MB

DaiThuaCayLua_3B_4.mp3

1.55 MB

DaiThuaCayLua_3B_5.mp3

1.4 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM