DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Pháp Cho Người Già Bệnh

ngày 2/24/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

BaiPhapChoNguoiGiaBenh.mp3

6.7 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM