DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

SÁU CĂN SÁU TRẦN

Giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA ngày 1/30/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

SauCanSauTran_01.mp3

1.3 MB

SauCanSauTran_02.mp3

1.54 MB

SauCanSauTran_03.mp3

1.61 MB

SauCanSauTran_04.mp3

1.56 MB

SauCanSauTran_05.mp3

1.23 MB

SauCanSauTran_06.mp3

1.14 MB

SauCanSauTran_07.mp3

0.27 MB

SauCanSauTran_08.mp3

0.45 MB

SauCanSauTran_09.mp3

0.28 MB

SauCanSauTran_10.mp3

0.42 MB

SauCanSauTran_11.mp3

0.46 MB

SauCanSauTran_12.mp3

0.81 MB

SauCanSauTran_13.mp3

0.44 MB

SauCanSauTran_14.mp3

0.51 MB

SauCanSauTran_15.mp3

0.91 MB

SauCanSauTran_16.mp3

0.64 MB

SauCanSauTran_17.mp3

0.74 MB

SauCanSauTran_18.mp3

1.28 MB

SauCanSauTran_19.mp3

0.74 MB

SauCanSauTran_20.mp3

1.79 MB

SauCanSauTran_21.mp3

2.03 MB

SauCanSauTran_22.mp3

0.65 MB

SauCanSauTran_23.mp3

0.8 MB

SauCanSauTran_24.mp3

1.16 MB

SauCanSauTran_25.mp3

0.93 MB

SauCanSauTran_26.mp3

0.73 MB

TRACK91.mp3

0.42 MB

TRACK92.mp3

1 MB

TRACK93.mp3

1.3 MB

TRACK94.mp3

1.54 MB

TRACK95.mp3

1.61 MB

TRACK96.mp3

1.56 MB

TRACK97.mp3

1.23 MB

TRACK98.mp3

1.14 MB

TRACK99.mp3

0.27 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM