DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

LỄ GIỖ TỔ HUYỀN QUANG

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 1/4/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.72 MB

02LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.48 MB

03LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.74 MB

04LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.77 MB

05LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.84 MB

06LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

2.4 MB

07LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.44 MB

08LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

1.12 MB

09LeGioToHuyenQuang_BuoiToi0203.mp3

0.7 MB

10LeGioToHuyenQuang_BuoiSang0303.mp3

0.83 MB

11LeGioToHuyenQuang_BuoiSang0303.mp3

0.46 MB

12LeGioToHuyenQuang_BuoiSang0303.mp3

1.67 MB

13LeGioToHuyenQuang_BuoiSang0303.mp3

3.31 MB

14LeGioToHuyenQuang_BuoiSang0303.mp3

0.33 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM