DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam

Giảng tại Trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh - Sài Gòn ngày 5/15/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Giới thiệu chương trình – Mở đầu

38.85 MB

2. Nguồn gốc thiền: Phật Thích Ca

23.21 MB

3. Thiền là gì?

3.6 MB

4. Như Lai thiền

1.54 MB

5. Tổ sư thiền

85.61 MB

6. Như Lai thiền ở Việt Nam: Khương Tăng Hội

12.09 MB

7. Kinh An Ban Thủ Ý: Lục Diệu Môn

31.09 MB

8. Kinh nghiệm tu tập Lục Diệu Môn của Hoà Thượng

8.09 MB

9. So sánh với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh của Trí Khải đại sư

19.67 MB

10. Nguyên văn bài tựa kinh An Ban Thủ Ý

19.63 MB

11. Trích đoạn kinh An Ban Thủ Ý

59.97 MB

12. Lục Độ Tập Kinh: Thiền Độ

31.08 MB

13. Huệ Thắng

3.23 MB

14. Đạo Thiền

9.14 MB

15. Kết thúc phần Như Lai thiền ở Việt Nam

34.59 MB

16. Tổ Sư thiền ở Việt Nam: Nguồn gốc – Ca Diếp – A Nan

8.61 MB

17. Bồ Đề Đạt Ma

49.78 MB

18. Huệ Khả

41.96 MB

19. Vài huyền thoại về tổ Bồ Đề Đạt Ma

12.03 MB

20. Tăng Xán

38.26 MB

21. Tín Tâm Minh

61.8 MB

22. Tín Tâm Minh (tiếp theo)

74.99 MB

23. Tỳ Ni Đa Lưu Chi

42.1 MB

24. Trích kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá

14.97 MB

25. Pháp Hiền (đời 1 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi)

34.25 MB

26. Thanh Biện (4 TNĐLC)

12.65 MB

27. Định Không (8 TNĐLC)

6.67 MB

28. Vô Ngôn Thông

49.66 MB

29. Cảm Thành (đời 1 dòng Vô Ngôn Thông)

3.92 MB

30. Kinh Pháp Bảo Đàn: Phẩm 1 (Hành Do)

45.75 MB

31. Kinh PBĐ: P.1 (tt)

51.19 MB

32. Kinh PBĐ: P.2 (Bát Nhã)

67.06 MB

33. Kinh PBĐ: P.2 (tt)

70.09 MB

34. Kinh PBĐ: P.3 (Nghi Vấn)

66.38 MB

35. Kinh PBĐ: P.4 (Định Tuệ)

82.38 MB

36. Kinh PBĐ: P.5 (Toạ Thiền)

25.35 MB

37. Kinh PBĐ: P.6 (Sám Hối)

87.78 MB

38. Kinh PBĐ: P.7 (Cơ Duyên)_Vô Tận Tạng

10.91 MB

39. Kinh PBĐ: P.7_Pháp Hải

16.37 MB

40. Kinh PBĐ: P.7_Pháp Đạt

58.12 MB

41. Kinh PBĐ: P.7_Trí Thông

36.02 MB

42. Kinh PBĐ: P.7_Trí Thường

11.41 MB

43. Kinh PBĐ: P.7_Chí Đạo

27.88 MB

44. Kinh PBĐ: P.7_Hành Tư

7.64 MB

45. Kinh PBĐ: P.7_Hoài Nhượng

19.49 MB

46. Kinh PBĐ: P.7_Huyền Giác

9.57 MB

47. Kinh PBĐ: P.7_Trí Hoàng

13.14 MB

48. Kinh PBĐ: P.7_Tăng thưa hỏi

3.56 MB

49. Kinh PBĐ: P.7_Phương Biện

4.5 MB

50. Kinh PBĐ: P.7_Ngọa Luân

7.99 MB

51. Kinh PBĐ: P.8 (Đốn Tiệm)_Chí Thành

48.16 MB

52. Kinh PBĐ: P.8_Chí Triệt

20.18 MB

53. Kinh PBĐ: P.8_Thần Hội

23.44 MB

54. Kinh PBĐ: P.8_Tổ răn chúng

2.95 MB

55. Kinh PBĐ: P.9 (Tuyên Chiếu)

38.61 MB

56. Kinh PBĐ: P.10 (Phó Chúc)

37.43 MB

57. Kinh PBĐ: P.10 (Phó Chúc) (*)
Hoà thượng quên, giảng lại từ đầu

70.37 MB

58. Ôn lại phần thiền sư Cảm Thành (đời 1 dòng Vô Ngôn Thông)

21.07 MB

59. Thiện Hội (2 VNT)

10.07 MB

60. La Quý An (đời 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi))

5.79 MB

61. Pháp Thuận (10 TNĐLC)

9.44 MB

62. Vân Phong (3 VNT)

12.19 MB

63. Khuông Việt thái sư (4 VNT)

36.79 MB

64. Ma Ha (10 TNĐLC)

22.76 MB

65. Thiền Ông đạo giả (11 TNĐLC)

1.76 MB

66. Vạn Hạnh (12 TNĐLC)

24.95 MB

67. Đa Bảo (5 VNT)

4.92 MB

68. Định Hương trưởng lão (6 VNT)

24.6 MB

69. Thiền Lão thiền sư (6 VNT)

24.09 MB

70. Định Huệ (12 TNĐLC)

4.26 MB

71. Thảo Đường

6.69 MB

72. Viên Chiếu (7 VNT)

46.28 MB

73. Cứu Chỉ (7 VNT)

25.71 MB

74. Đạo Hạnh (12 TNĐLC)

34.2 MB

75. Bảo Tánh và Minh Tâm (7 VNT)

6.45 MB

76. Quảng Trí (7 VNT)

24.56 MB

77. Thuần Chân (12 TNĐLC)

2.88 MB

78. Trì Bát (12 TNĐLC)

9.53 MB

79. Huệ Sinh (13 TNĐLC)

18.95 MB

80. Ngộ Ấn (8 VNT)

25.39 MB

81. Mãn Giác (8 VNT)

26.79 MB

82. Quốc sư Thông Biện (8 VNT)

17.65 MB

83. Bổn Tịch (13 TNĐLC)

3.82 MB

84. Thiền Nham (13 TNĐLC)

5.34 MB

85. Khánh Hỷ (14 TNĐLC)

20.47 MB

86. Giới Không (15 TNĐLC)

18.7 MB

87. Chân Không (16 TNĐLC)

30.12 MB

88. Không Lộ (Nguyễn Minh Không) (9 VNT)

11.82 MB

89. Không Lộ (họ Dương) (9 VNT)

17.26 MB

90. Đạo Huệ (9 VNT)

13.41 MB

91. Bảo Giám (9 VNT)

15.61 MB

92. Pháp Dung (15 TNĐLC)

2.76 MB

93. Bổn Tịnh (9 VNT)

14.44 MB

94. Giác Hải (10 VNT)

12.26 MB

95. Thiền sư Trí (16 TNĐLC)

32.18 MB

96. Ni sư Diệu Nhân (17 TNĐLC)

16.14 MB

97. Viên Học (17 TNĐLC)

6.13 MB

98. Quốc sư Viên Thông (18 TNĐLC)

15.75 MB

99. Tịnh Không (10 VNT)

25.37 MB

100. Đại Xả (10 VNT)

21.04 MB

101. Tín Học (10 VNT)

21.39 MB

102. Trường Nguyên (10 VNT)

33.31 MB

103. Tịnh Lực (10 VNT)

14.46 MB

104. Trí Bảo (10 VNT)

49.86 MB

105. Nguyện Học (10 VNT)

14.57 MB

106. Minh Trí (10 VNT)

18.17 MB

107. Tịnh Giới (10 VNT)

20.31 MB

108. Quảng Nghiêm (11 VNT)

33.96 MB

109. Đạo Lâm (16 TNĐLC)

1.6 MB

110. Tịnh Thiền (17 TNĐLC)

5.33 MB

111. Thường Chiếu (12 VNT)

22.07 MB

112. Y Sơn (19 TNĐLC)

15.4 MB

113. Thần Nghi (13 VNT)

23.59 MB

114.Thông Thiền đại sĩ (13 VNT)

18.4 MB

115.Hiện Quang (14 VNT)

16.86 MB

116. Tức Lự (14 VNT)

6.93 MB

117.Cư sĩ Ứng Thuận Vương (15 VNT)

4.77 MB

118. Trần Thái Tông: Tiểu sử

38.37 MB

119. Trần Thái Tông: Phổ Thuyết Sắc Thân (Nói Rộng Sắc Thân)

52.69 MB

120. Trần Thái Tông: Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm (Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề)

70.45 MB

121.Tuệ Trung Thượng Sĩ: Tiểu sử và Tham Vấn

42.19 MB

122. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Tiểu sử và Tham Vấn (tiếp theo)

52.17 MB

123. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Phật Tâm Ca

53.53 MB

124. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Phóng Cuồng Ca

15.61 MB

125. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Sống Chết Nhàn Mà Thôi

19.51 MB

126. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Phàm Thánh Chẳng Hai

30.53 MB

127. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Lễ Thiền Sư Tiêu Dao Ở Tinh Xá Phước Đường

25.74 MB

128. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Khuyến Thế Tiến Đạo (Khuyên Người Đời Tiến Tu)

11.77 MB

129. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Thị Chúng

11.11 MB

130. Trần Nhân Tông (Sơ tổ Trúc Lâm): Tiểu sử và Tham Vấn

13.73 MB

131. Trần Nhân Tông: Các bài thơ (Đăng Bảo Đài Sơn, Xuân Vãn, Sơn Phòng Mạn Hứng 1 & 2 Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ)

31.54 MB

132. Trần Nhân Tông: Cư Trần Lạc Đạo Phú hội 1 & 2

21.03 MB

133. Trần Nhân Tông: Kệ kết thúc hội 10 Cư Trần Lạc Đạo Phú

35.4 MB

134. Pháp Loa (tổ 2 phái Trúc Lâm): Tiểu sử và Tham Vấn

63.34 MB

135. Pháp Loa: Lời Khuyên Xuất Gia Tiến Đạo

33.85 MB

136. Pháp Loa: Khuyên Chúng Thượng Thừa Tam Học

56.94 MB

137.Huyền Quang (tổ 3 phái Trúc Lâm): Tiểu sử

34.8 MB

138. Huyền Quang: Các bài thơ (Cúc Hoa, An Tử Sơn Am Cư, Nhân Sự Đề Cứu Lan Tự, Sơn Vũ, Xuân Nhật Tức Sự)

27.1 MB

139. Huyền Quang: Kệ kết thúc bài Vịnh Vân Yên Tự Phú

17 MB

140. Thủy Nguyệt (đời 36 tông Tào Động)

36.04 MB

141. Tông Diễn (đời 37 tông Tào Động))

56.66 MB

142. Kết thúc

4.92 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM