DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Luận Đại Thừa Khởi Tín

ngày 7/11/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01_LuocKhao_PhanNhanDuyen.mp3

7.49 MB

02_PhanLapNghia_PhanGiaiThich.mp3

7.64 MB

03_HienBaiChanhNghia_tt.mp3

7.59 MB

04_SanhDietMon.mp3

7.58 MB

05_ThuyGiac_BanGiac.mp3

7.47 MB

06_BanGiac_tt.mp3

7.54 MB

07_NghiaBatGiac_TamTe.mp3

7.56 MB

08_LucTho_TuongGiac_BatGiac_NhanDuyenSanhDiet.mp3

7.52 MB

09_NhanDuyenSanhDiet_tt_NoiVeYThuc.mp3

7.55 MB

10_NoiVeYThuc_NoiVeTangThuc_NoiVeTamNhiem_SacThaiSanhDiet.mp3

7.67 MB

11_SacThaiSanhDiet_PhapTinhNhiemHuanTap.mp3

7.36 MB

12_PhapTinhNhiemHuanTap_tt.mp3

7.71 MB

13_PhapTinhNhiemHuanTap_tt.mp3

7.54 MB

14_NghiaHuanTapCuaPhapNhiemVaPhapTinh.mp3

7.65 MB

15_TheDaiVaTuongDaiCuaChanNhu_tt.mp3

7.58 MB

16_DoiTriTaChap.mp3

7.73 MB

17_PhapNgaKien.mp3

7.52 MB

18_PhuongTienDoSanhCuaChuBoTat.mp3

7.57 MB

19_TuHanhTinTam.mp3

7.56 MB

20_NoiRongVeSuTuQuan.mp3

4.72 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM