DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu

ngày 7/22/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

7.98 MB

02-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.02 MB

03-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.01 MB

04-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.02 MB

05-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

7.99 MB

06-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.02 MB

07-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8 MB

08-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

7.99 MB

09-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

7.96 MB

10-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

7.97 MB

11-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.06 MB

12-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.07 MB

13-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.03 MB

14-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.06 MB

15-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.01 MB

16-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.01 MB

17-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.01 MB

18-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8 MB

19-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.03 MB

20-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

8.04 MB

21-TranhChanTrauTungLuanGiai.mp3

6.51 MB

22-BoTuc10BucTranhChanTrau.mp3

8.05 MB

23-BoTuc10BucTranhChanTrau.mp3

7.89 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM