DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Thập Thiện

ngày 8/8/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Mở đầu

1.26 MB

2. Giảng đề kinh

6.17 MB

3. Phần tự

0.38 MB

4. Phần chánh văn

0.78 MB

5. Từ nơi quả mà nói rõ hơn

0.67 MB

6. Nói rõ về tướng của nhơn

2.21 MB

7. Quán pháp như huyễn

0.84 MB

8. Khuyên nên tu học

0.73 MB

9. Đem tướng của nghiệp quả làm chứng

0.32 MB

10. Dùng Bồ tát làm chứng

0.17 MB

11. Đem hàng Thiên long làm chứng

0.13 MB

12. Đem các loài ở biển làm chứng

0.58 MB

13. Kết khuyên tu tọc

5.5 MB

14. Thập thiện nghiệp đạo

1.28 MB

15. Giải thích tên của thiện pháp

0.69 MB

16. Tướng của mười điều thiện

6.86 MB

17. Công đức của thập thiện

0.86 MB

18. Công đức xa lìa trộm cắp

0.43 MB

19. Công đức xa lìa tà hạnh

0.64 MB

20. Công đức xa lìa nghiệp vọng ngữ

1.21 MB

21. Công đức xa lìa nghiệp hai lưỡi

1.65 MB

22. Công đức xa lìa nghiệp ác khẩu

1.01 MB

23. Công đức xa lìa ỷ ngữ (nói thêu dệt)

0.51 MB

24. Công đức xa lìa tham dục

1.19 MB

25. Công đức xa lìa sân nhuế (sân hận)

0.93 MB

26. Công đức xa lìa nghiệp tà kiến

3.4 MB

27. Thắng hạnh của thập thiện nghiệp

1.85 MB

28. Lược nói năm độ

0.64 MB

29. Tứ vô lượng tâm và Tứ nhiếp pháp

0.45 MB

30. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo Bồ đề

0.84 MB

31. Nói rộng thêm

0.16 MB

32. Kết luận - Sự thù thắng của thập thiện nghiệp đạo

0.68 MB

33. Phần lưu thông

1.26 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM