DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Yếu Chỉ Thiền Tông

ngày 8/23/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Lời đầu sách

5.34 MB

2. Mở đề

3.22 MB

3. Chủ đích thiền tông

7.56 MB

4. Yếu chỉ thiền tông hay cốt tủy kinh điển

4.66 MB

5. Kiến tánh

3.8 MB

6. Vô minh

5.12 MB

7. Vô minh thượng: Ngu si chấp ngã

9.52 MB

8. Vô minh trung: Niệm khởi

5.72 MB

9. Vô minh hạ: Mê tánh giác

3.17 MB

10. Giác ngộ - Giác ngộ hạ

5.21 MB

11. Giác ngộ trung

6.69 MB

12. Giác ngộ trung (tiếp theo)

7.97 MB

13. Giác ngộ thượng

4.16 MB

14. Làm sao biết mình có tánh giác?

10.13 MB

15. Làm sao biết mình có tánh giác? (tiếp theo)

7.47 MB

16. Làm sao biết mình có tánh giác? (tiếp theo)

9.74 MB

17. Giải ngộ và chứng ngộ

6.26 MB

18. Khởi tu - Đốn ngộ tiệm tu

1.62 MB

19. Ứng dụng giác ngộ vô niệm để tu

8.57 MB

20. Ứng dụng giác ngộ tri hữu để tu

6.42 MB

21. Tiệm tu đốn ngộ

1.57 MB

22. Tọa thiền khán công án hay thoại đầu

2.39 MB

23. Tọa thiền biết vọng

5.5 MB

24. Phương pháp tọa thiền

7.69 MB

25. Hiệu dụng

1.58 MB

26. Tánh giác là hòn ngọc như ý

8.81 MB

27. Tự tại khi chết

8.44 MB

28. Tự tại khi chết (tiếp theo)

9.29 MB

29. Đức Phật qua cái nhìn của thiền tông

6.61 MB

30. Pháp thân có sẵn nơi mọi chúng ta

6.81 MB

31. Thiền tông với các kinh Đại thừa

1.71 MB

32. Kinh Lăng Già

0.52 MB

33. Chủ đích

3.28 MB

34. Đối chứng chi tiết

2.31 MB

35. Toát yếu toàn bộ

4.65 MB

36. Kinh Kim Cang

1.49 MB

37. Chủ đích

1.92 MB

38. Đối chứng chi tiết

4.18 MB

39. Toát yếu toàn bộ

7.3 MB

40. Kinh Lăng Nghiêm

1.81 MB

41. Chủ đích

3.47 MB

42. Đối chứng chi tiết

4.94 MB

43. Đối chứng chi tiết (tiếp theo)

3.32 MB

44. Toát yếu toàn bộ

4.59 MB

45. Kinh Pháp Hoa

7.77 MB

46. Chủ đích

2.13 MB

47. Đối chứng chi tiết

6.29 MB

48. Toát yếu toàn bộ

8.42 MB

49. Toát yếu toàn bộ (tiếp theo)

8.47 MB

50. Toát yếu toàn bộ (tiếp theo)

9.34 MB

51. Thiền tông với các môn thiền khác - Thiền tộng với Tiểu thừa

2.4 MB

52. Thiền tông với thiền đại thừa

2.91 MB

53. Thiền tông với thiền ngoại đạo

5.52 MB

54. Thiền tông không nặng hình thức tôn giáo

5.61 MB

55. Thiền tông bao dung các tôn giáo

1.97 MB

56. Nếu là khoa học

2.42 MB

57. Đặc điểm thiền tông - tự tín

2.18 MB

58. Quả cảm

0.87 MB

59. Cần cù

0.86 MB

60. Thiền tông gắn liền với sự thạnh suy của dân tộc

1.66 MB

61. Thiền tông rất thực tế

1.58 MB

62. Tu thiền phù hợp với thuật dưỡng sinh

1.14 MB

63. Những nghi vấn về thiền tông

1.88 MB

64. Ai truyền tâm ấn cho chúng tôi?

4.56 MB

65. Tu thiền có phải rơi vào không chăng?

2.47 MB

66. Tu thiền chết sanh về đâu?

7.18 MB

67. Tu thiền bao lâu được thần thông?

3.89 MB

68. Tu thiền có điên chăng?

5.27 MB

69. Những bệnh của người tu thiền - Tự tín không khéo thành tự tôn

5.03 MB

70. Phóng khoáng không khéo thành phóng túng

3.93 MB

71. Nói và làm không kịp nhau

0.74 MB

72. Bỏ thời khóa công phu trở thành lười biếng

0.6 MB

73. Bệnh được ít cho là nhiều

0.71 MB

74. Kết luận

9.49 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM