DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục

ngày 8/31/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Mở đầu

0.39 MB

2. Bài tựa cuốn Hương Hải thiền sư ngữ lục

1.47 MB

3. Tiểu sử thiền sư Hương Hải (1628-1715)

8.55 MB

4. Sư bị Chúa nghe lời gièm pha truyền cho về quê quán cũ

0.97 MB

5. Sư ra vùng bên ngoài gần trấn lập Thiền tịnh viện

0.64 MB

6. Sư ra trụ trì dựng lập chùa Nguyệt Đường

3.71 MB

7. Giảng đạo cho vua Lê Dụ Tông

3.58 MB

8. Thơ, kệ tán chùa Nguyệt Đường

3.79 MB

9. Khai thị ngộ nhập được duyên tốt truyền trao ấn chứng

0.79 MB

10. Kệ ngộ liễu (5 bài)

4.71 MB

11. Sư dạy chúng

2.36 MB

12. Tụng (4 bài)

2.89 MB

13. Kệ dặn dò người tại gia (2 bài)

1.57 MB

14. Sư dạy chúng

9.66 MB

15. Sư dạy chúng (tt)

9.61 MB

16. Sư dạy chúng (tt)

9.1 MB

17. Sư dạy chúng (tt)

9.33 MB

18. Sư dạy chúng (tt)

7.27 MB

19. Kệ (38 bài)

9.66 MB

20. Kệ (tt)

9.47 MB

21. Kệ (tt)

9.01 MB

22. Kệ (tt)

8.26 MB

23. Thơ vịnh chùa Nguyệt Đường

0.52 MB

24. Sư gạn hỏi đệ tử

0.26 MB

25. Sư tám mươi tám tuổi dặn dò. niết bàn

0.88 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM