DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Sư Chân Nguyên

ngày 8/25/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1.Mở đầu

0.35 MB

2.Tiểu sử thiền sư Chân Nguyên (1647-1726)

4.28 MB

3.Xuất xứ quyển Thiền Tông Bản Hạnh

1.56 MB

4.Thiền Tông Bản Hạnh

2.61 MB

5.Cội gốc thiền tông

6.77 MB

6.Cội gốc thiền tông (tiếp theo)

4.42 MB

7. Chuyện Trần Thái Tông

6.09 MB

8. Lánh lên Yên Tử

3.63 MB

9. Gặp thầy Viên Chứng

3.6 MB

10. Trần Thủ Độ ép vua trở về cung

4.03 MB

11. Vua tu thiền tại gia

4.53 MB

12. Sư Tống Đức Thành tới tham thiền

6.3 MB

13. Chuyện Trần Thánh Tông

1.42 MB

14. Chuyện Trần Nhân Tông

0.76 MB

15. Thái tử trốn lên Yên Tử

1.36 MB

16. Trở về làm vua tu đạo

0.92 MB

17. Nhường ngôi lên ở chùa Vân Yên

1.11 MB

18. Thành đạo vua đi hoằng hóa

1.92 MB

19. Vua giảng thiền tại chùa Sùng Nghiêm

2.71 MB

20. Về kinh làm chay cho chị

1.73 MB

21. Trên đường về núi vua mệt

6.6 MB

22. Vua mất để ảnh hưởng lớn lại

1.56 MB

23. Dòng thiền Trúc Lâm

7.38 MB

24. Kết luận về giáo lý thiền

3.31 MB

25. Nhơn Duyên Ngộ Đạo

6.92 MB

26. Nhơn Duyên Ngộ Đạo (tiếp theo)

6.03 MB

27. Các bài kệ

1.25 MB

28. Mật thọ tâm đăng

0.48 MB

29. Tự tánh ứng dụng

1.48 MB

30. Tự tánh ứng hiện

1.41 MB

31. Thần cơ hiển hóa

1.83 MB

32. Liễu vô sở liễu

1.11 MB

33. Xả huyễn chứng chơn

0.68 MB

34. Chân nguyên trạm tịch

1.82 MB

35. Thiền tịch phú

6.99 MB

36. Thiền tịch phú (tiếp theo)

3.47 MB

37. Kết thúc

1.57 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM