DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Trung Quán Luận

ngày 9/16/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Ý nghĩa tên bộ luận

2.24 MB

2. Phá nhân duyên (kệ 1-4)

10.03 MB

3. Phá nhân duyên(kệ 5-16)

9.99 MB

4. Phẩm 2: Phá khứ lai (kệ 1-14)

9.2 MB

5. Phẩm 2: Phá khứ lai (kệ 15-25)

7.49 MB

6. Phẩm 3: Phá sáu tình (kệ 1-8)

3.78 MB

7. Phẩm 4: Phá năm ấm_(kệ 1-9)

9.72 MB

8. Phẩm 5: Phá lục chủng (kệ 1-8)

10.78 MB

9. Phẩm 6: Phá pháp nhiễm, người nhiễm (kệ 1-10)

8.17 MB

10. Phẩm 7: Quán ba tướng (kệ 1-14)

8.99 MB

11. Phẩm 7: Quán ba tướng (kệ 15-23)

10.17 MB

12. Phẩm 7: Quán ba tướng (kệ 24-35)

6.91 MB

13. Phẩm 8: Quán tác, tác giả (kệ 1-12)

7.1 MB

14. Phẩm 9: Phá bổn trụ (kệ 1-12)

7.46 MB

15. Phẩm 10: Phá hay đốt, bị đốt (kệ 1-10)

6.94 MB

16. Phẩm 10: Phá hay đốt, bị đốt (kệ 11-16)

6.37 MB

17. Phẩm 11: Phá bản tế (kệ 1-8)

6.55 MB

18. Phẩm 12: Phá khổ (kệ 1-10)

5.79 MB

19. Phẩm 13: Phá hành (kệ 1-2)

7.8 MB

20. Phẩm 13: Phá hành (kệ 3-9)

4.58 MB

21. Phẩm 14: Phá hiệp (kệ 1-8)

5.04 MB

22. Phẩm 15: Quán có, không (kệ 1-11)

6.42 MB

23. Phẩm 16: Quán triền phược, giải thoát (kệ 1-10)

9.02 MB

24. Phẩm 17: Quán nghiệp (kệ 1-19)

6.95 MB

25. Phẩm 17: Quán nghiệp (kệ 20-33)

8.63 MB

26. Phẩm 18: Quán pháp (kệ 1-12)

7.52 MB

27. Phẩm 18: Quán pháp (tt)

11.33 MB

28. Phẩm 19: Quán thời (kệ 1-6)

3.76 MB

29. Phẩm 20: Quán nhân quả (kệ 1-24)

8.55 MB

30. Phẩm 21: Quán thành hoại (kệ 1-15)

8.2 MB

31. Phẩm 21: Quán thành hoại (kệ 16-20)

4.15 MB

32. Phẩm 22: Quán Như Lai (kệ 1-11)

6.83 MB

33. Phẩm 22: Quán Như Lai (kệ 12-16)

5.8 MB

34. Phẩm 23: Quán về điên đảo (kệ 1-24)

10.31 MB

35. Phẩm 24: Quán tứ đế (kệ 1-30)

9.55 MB

36. Phẩm 24: Quán tứ đế (kệ 31-40)

2.75 MB

37. Phẩm 25: Quán niết bàn (kệ 1-18)

9.43 MB

38. Phẩm 25: Quán niết bàn (kệ 19-24)

3.24 MB

39. Phẩm 26: Quán mười hai nhân duyên (kệ 1-9)

2.81 MB

40. Phẩm 27: Quán tà kiến (kệ 1-31)

10.82 MB

41. Tóm lược bộ luận

0.97 MB

Nguồn: Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM