DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông

Giảng tại Thiền viện Chơn Không ngày 9/17/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Các nghi vấn về sự truyền thừa

4.85 MB

1. Tổ Ma-ha-ca-diếp (Mahakasyapa)

4.28 MB

2. Tổ A-nan (Ananda)

4.38 MB

3. Tổ Thương-na-hoà-tu (Sanakavasa)

1.83 MB

4. Tổ Ưu-ba-cúc-đa (Upagupta)

2.26 MB

5. Tổ Đề-đa-ca (Dhrtaka)

1.17 MB

6. Tổ Di-dá-ca (Miccaka)

2.5 MB

7. Tổ Bà-tu-mật (Vasumitra)

1.39 MB

8. Tổ Phật-đà-nan-đề (Buddhanandi)

2.68 MB

9. Tổ Phục-đà-mật-đa (Buddhamitra)

0.91 MB

10. Tổ Hiếp tôn giả (Parsvika)

1.81 MB

11. Tổ Phú-na-dạ-xa (Punyayasas)

1.88 MB

12. Bồ-tát Mã Minh (Asvaghosha)

2.11 MB

13. Tổ Ca-tỳ-ma-la (Kapimala)

2.8 MB

14. Bồ-tát Long Thọ (Nagarjuna)

5.86 MB

15. Bồ-tát Ca-na-đề-bà (Kanadeva)

3.91 MB

16. Tổ La-hầu-la-đa (Rahulata)

3.3 MB

17. Tổ Tăng-già-nan-đề (Sanghanandi)

3.4 MB

18. Tổ Già-da-xá-đa (Gayasata)

2.03 MB

19. Tổ Cưu-ma-la-đa (Kumarata)

3.99 MB

20. Tổ Xà-dạ-đa (Jayata)

3.67 MB

21. Tổ Bà-tu-bàn-đầu (Vasubandhu)

1.23 MB

22. Tổ Ma-noa-na (Manorhita)

4.34 MB

23. Tổ Hạc-lặc-na (Haklena)

3.54 MB

24. Tổ Sư Tử (Aryasimha)

5.69 MB

25. Tổ Bà-xá-tư-đa (Basiasita)

4.88 MB

26. Tổ Bất-như-mật-đa (Punyamitra)

2.92 MB

27. Tổ Bát-nhã-đa-la (Prajnatara)

3.33 MB

28. Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma)

9.49 MB

28. Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) (tt)

8.79 MB

29_Tổ Huệ Khả

7.36 MB

29_Tổ Huệ Khả (tt) và phần phụ

7.59 MB

30. Tổ Tăng Xán

2.78 MB

31. Tổ Đạo Tín

9.57 MB

Phần phụ 1: Tài Tòng đạo giả

0.84 MB

Phần phụ 2: Thiền sư Pháp Dung núi Ngưu Đầu

7.89 MB

32. Tổ Hoằng Nhẫn

2.04 MB

33.Tổ Huệ Năng

4.53 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM