DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Đại Bát Nhã

ngày 12/1/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

A. Đại cương Bát Nhã

1.74 MB

A.1 Thời điểm xuất hiện kinh Bát Nhã

0.39 MB

A.1.a Sự phân hóa tột độ của giáo đoàn sau Phật niết bàn khoảng 100 năm

0.83 MB

A.1.b Hệ Bát Nhã xuất hiện sớm nhất và là nền tảng của kinh Đại thừa

0.16 MB

A.2 Chỗ y cứ

0.32 MB

A.2.a Y cứ lý nhân duyên do Phật nói

0.29 MB

A.2.b Y cứ kinh Tiểu Không, Đại Không (trong Trung A Hàm), Đệ Nhất Tối Không (trong Tăng Nhất A Hàm) …

4.52 MB

A.3 Bát Nhã là gì?

0.98 MB

A.4 Ứng dụng (hay tu hành) Bát Nhã

0.7 MB

A.4.a Văn tự Bát Nhã

6.23 MB

A.4.b Quán chiếu Bát Nhã

7.89 MB

A.4.c Thật tướng Bát Nhã

8.06 MB

A.5 Những thí dụ về Bát Nhã (ví như lửa, kiếm, thuyền, kim cương)

8.04 MB

B Hội 4 – Phẩm 1: phẩm Diệu Hạnh

7.97 MB

B (tiếp theo)

8.02 MB

B (tiếp theo)

8.07 MB

B (tiếp theo)

6.98 MB

B (tiếp theo)

8.41 MB

B (tiếp theo)

7.66 MB

B (tiếp theo)

6.91 MB

B (tiếp theo)

7.5 MB

C Hội 4 – Phẩm 8: phẩm Thanh Tịnh

8.96 MB

C (tiếp theo)

6.4 MB

D Hội 4 – Phẩm 12: phẩm Thế Gian

8.69 MB

D (tiếp theo)

7.82 MB

D (tiếp theo)

8.12 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM