DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Chúc Thọ Hòa Thượng Tôn Sư

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeChucThoHT_01.mp3

0.42 MB

LeChucThoHT_02.mp3

0.07 MB

LeChucThoHT_03.mp3

0.08 MB

LeChucThoHT_04.mp3

0.92 MB

LeChucThoHT_05.mp3

0.24 MB

LeChucThoHT_06.mp3

0.02 MB

LeChucThoHT_07.mp3

0.77 MB

LeChucThoHT_08.mp3

0.09 MB

LeChucThoHT_09.mp3

0.03 MB

LeChucThoHT_10.mp3

0.26 MB

LeChucThoHT_11.mp3

1.85 MB

LeChucThoHT_12.mp3

2.46 MB

LeChucThoHT_13.mp3

0.57 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM