DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Thỉnh Sư Tại Thiền Viện Đại Đăng

Giảng tại Thiền viện Đại Đăng ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeThinhSuTVDaiDang_01.mp3

0.17 MB

LeThinhSuTVDaiDang_02.mp3

0.11 MB

LeThinhSuTVDaiDang_03.mp3

0.2 MB

LeThinhSuTVDaiDang_04.mp3

0.15 MB

LeThinhSuTVDaiDang_05.mp3

0.03 MB

LeThinhSuTVDaiDang_06.mp3

0.08 MB

LeThinhSuTVDaiDang_07.mp3

0.02 MB

LeThinhSuTVDaiDang_08.mp3

0.03 MB

LeThinhSuTVDaiDang_09.mp3

0.23 MB

LeThinhSuTVDaiDang_10.mp3

0.2 MB

LeThinhSuTVDaiDang_11.mp3

0.07 MB

LeThinhSuTVDaiDang_12.mp3

0.69 MB

LeThinhSuTVDaiDang_13.mp3

1.17 MB

LeThinhSuTVDaiDang_14.mp3

0.17 MB

LeThinhSuTVDaiDang_15.mp3

0.04 MB

LeThinhSuTVDaiDang_16.mp3

0.67 MB

LeThinhSuTVDaiDang_17.mp3

0.09 MB

LeThinhSuTVDaiDang_18.mp3

0.19 MB

LeThinhSuTVDaiDang_19.mp3

0.11 MB

LeThinhSuTVDaiDang_20.mp3

1.81 MB

LeThinhSuTVDaiDang_21.mp3

0.37 MB

LeThinhSuTVDaiDang_22.mp3

0.04 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM