DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Những Trở Ngại Là Chướng Duyên Hay Thắng Duyên

Giảng tại Chùa Giác Nguyên ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhungTroNgai_01.mp3

6.27 MB

NhungTroNgai_02.mp3

1.31 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM