DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tất Cả Pháp Đều Là Phật Pháp

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_01.mp3

0.26 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_02.mp3

0.64 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_03.mp3

0.74 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_04.mp3

0.57 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_05.mp3

0.93 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_06.mp3

0.57 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_07.mp3

0.59 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_08.mp3

0.78 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_09.mp3

0.51 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_10.mp3

0.14 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_11.mp3

0.56 MB

TatCaPhapDeuLaPhatPhap_12.mp3

0.58 MB

Ghi chú: Giảng tại nội viện Ni, TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM