DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Sư Trung Hoa

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/31/2010

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

001. Nhac nho duong loi tu 01 1a.mp3

0.52 MB

001. Thien Su HANH TU O Nui THANH NGUYEN 01 1a.mp3

0.34 MB

001. Thien Su HUYEN NGO hieu QUANG HUE o HA NGOC 12a.mp3

0.9 MB

001. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 01 1a.mp3

0.76 MB

002. Nhac nho duong loi tu 02 1a.mp3

0.8 MB

002. Thien Su HANH TU O Nui THANH NGUYEN 02 1a.mp3

0.57 MB

002. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 02 1a.mp3

0.76 MB

002. Thien Su TUNG CHI hieu HUYEN MINH o KIM PHONG 12a.mp3

0.71 MB

003. Nhac nho duong loi tu 03 1a.mp3

0.73 MB

003. Thien Su XU CHON o LOC MON.mp3

0.58 MB

003. Thien Su HANH TU O Nui THANH NGUYEN 03 1a.mp3

0.53 MB

003. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 03 1a.mp3

0.6 MB

004. Thien Su HUE NGUNG hieu BAO UNG o NAM VIEN 12a-b.mp3

0.45 MB

004. Thien Su Hoai Nhuong O Nam Nhac 01 1a.mp3

0.42 MB

004. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 04 1a-b.mp3

0.85 MB

004. Thien Su PHAP THANH o HUONG SON 01 1a-b.mp3

0.71 MB

005. Thien Su TOAN PHO hieu THANH HOA ( 882 - 947 ) 12b.mp3

0.81 MB

005. Thien Su Hoai Nhuong O Nam Nhac 02 1a.mp3

0.63 MB

005. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 05 1b.mp3

0.96 MB

005. Thien Su PHAP THANH o HUONG SON 02 1b.mp3

0.77 MB

006. Thien Su HUE THANH o nui BA TIEU 12b.mp3

0.58 MB

006. Thien Su Hoai Nhuong O Nam Nhac 03 1a.mp3

0.48 MB

006. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 06 1b.mp3

0.73 MB

006. Thien Su TE LIEN o DAI TRI 1b.mp3

0.55 MB

007. Thien Su SU NHAN o DOAN NHAM 12b.mp3

0.52 MB

007. Thien Su Hoai Nhuong O Nam Nhac 04 1b.mp3

0.73 MB

007. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 01 Bao Canh Tam Muoi 07 1b - 2a.mp3

0.75 MB

007. Thien Su TU THUAN o DON HA 1b.mp3

0.59 MB

008. Thien Su TONG NHAT phap danh SU BI o HUYEN SA 01 12b - 13a.mp3

0.87 MB

008. Thien Su HUYEN GIAC O VINH GIA (665 - 713 ) 1b.mp3

0.26 MB

008. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 02 Bao Canh Tam Muoi 08 2a.mp3

0.65 MB

008. Thien Su TU THUAN o DON HA 02 1b.mp3

0.53 MB

009. Thien Su TONG NHAT phap danh SU BI o HUYEN SA 02 13a.mp3

0.66 MB

009. Thien Su BON TINH ( ...- 761 ) 01 1b.mp3

0.6 MB

009. Thien Su DUY CHIEU o BAO PHONG 01 1b - 2a.mp3

0.68 MB

009. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 03 Bao Canh Tam Muoi 09 2a.mp3

0.66 MB

010. Thien Su TONG NHAT phap danh SU BI o HUYEN SA 03 13a.mp3

0.57 MB

010. Thien Su BON TINH ( ...- 761 ) 02 1b.mp3

0.67 MB

010. Thien Su DUY CHIEU o BAO PHONG 02 2a.mp3

0.9 MB

010. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 04 Bao Canh Tam Muoi 10 2a.mp3

0.64 MB

011. Thien Su TONG NHAT phap danh SU BI o HUYEN SA 04 13a.mp3

0.45 MB

011. Thien Su BON TINH ( ...- 761 ) 03 1b - 2a.mp3

0.54 MB

011. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 05 Bao Canh Tam Muoi 11 2a.mp3

0.42 MB

011. Thien Su TO TAM HOI DUONG HOANG LONG 01 2a.mp3

0.62 MB

012. Thien Su TONG NHAT phap danh SU BI o HUYEN SA 05 13a-b.mp3

0.89 MB

012. Thien Su BON TINH ( ...- 761 ) 04 2a.mp3

0.7 MB

012. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 12 2a-b.mp3

0.75 MB

012. Thien Su TO TAM HOI DUONG HOANG LONG 02 2a-b.mp3

0.81 MB

013. Thien Su TONG NHAT phap danh SU BI o HUYEN SA 06 13b.mp3

0.8 MB

013. Thien Su BON TINH ( ...- 761 ) 05 2a.mp3

0.59 MB

013. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 13 2b.mp3

0.58 MB

013. Thien Su TO TAM HOI DUONG HOANG LONG 03 2b.mp3

0.68 MB

014. Thien Su HUE LANG oTRUONG KHANH 13b.mp3

0.65 MB

014. Thien Su BON TINH ( ...- 761 ) 06 2a.mp3

0.56 MB

014. Thien Su KHAC VAN CHON TINH o PHAN DAM 01 2b.mp3

0.78 MB

014. Thien Su LUONG GIOI DONG SON ( 807 - 869 ) 14 2b.mp3

0.77 MB

015. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 01 2a.mp3

0.56 MB

015. Thien Su HUE LANG oTRUONG KHANH 02 13b.mp3

0.45 MB

015. Thien Su KHAC VAN CHON TINH o PHAN DAM 02 2b.mp3

0.76 MB

015. Thien Su TANG MAT 2b.mp3

0.72 MB

016. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 02 2b.mp3

0.52 MB

016. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 01 13b - 14a.mp3

0.82 MB

016. Thien Su HONG ANH o PHAN DAM. 01 2b-3a.mp3

0.71 MB

016. Thien Su KHANH CHU THACH SUONG. ( 806 - 888 ) 01 3a.mp3

0.66 MB

017. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 03 2b.mp3

0.42 MB

017. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 02 14a.mp3

0.74 MB

017. Thien Su HONG ANH o PHAN DAM 02 3a.mp3

0.65 MB

017. Thien Su KHANH CHU THACH SUONG ( 806 - 888 ) 02 3a.mp3

0.56 MB

018. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 04 2b.mp3

0.7 MB

018. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 03 14a.mp3

0.82 MB

018. Thien Su HONG ANH o PHAN DAM 03 3a.mp3

0.5 MB

018. Thien Su KHANH CHU THACH SUONG ( 806 - 888 ) 03 3a.mp3

0.75 MB

019. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 05 2b.mp3

0.67 MB

019. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 04 14a.mp3

0.49 MB

019. Thien Su KHANH CHU THACH SUONG ( 806 - 888 ) 04 3a.mp3

0.46 MB

019. Thien Su THU DOAN o BACH VAN 01 3a.mp3

0.6 MB

020. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 06 2b - 3a.mp3

0.44 MB

020. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 05 14a-b.mp3

0.46 MB

020. Thien Su DAI DONG nui DAU TU ( 819 - 914 ) 01 3a-b.mp3

0.82 MB

020. Thien Su THU DOAN o BACH VAN 02 3a-b.mp3

0.53 MB

021. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 07 3a.mp3

0.31 MB

021. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 06 14b.mp3

0.65 MB

021. Thien Su DAI DONG nui DAU TU ( 819 - 914 ) 02 3b.mp3

0.72 MB

021. Thien Su THU DOAN o BACH VAN 03 3b.mp3

0.55 MB

022. Quoc Su HUE TRUNG ( ...- 772 ) 08 3a.mp3

0.27 MB

022. Thien Su VAN YEN o VAN MON khai to tong VAN MON ( ... - 949 ) 07 14b.mp3

0.51 MB

022. Thien Su NHON DUNG o BAO NINH 3b.mp3

0.72 MB

022. Thien Su THIEN HOI o GIAP SON. ( 805 - 881 ) 01 3b.mp3

0.71 MB

023. Thien Su TRI TINH NGO KHONG o COC AN 14b.mp3

0.14 MB

023. Thien Su THAN HOI HA TRACH ( 668 - 760 ) 01 3a.mp3

0.63 MB

023. Thien Su THIEN BON o PHAP VAN 3b.mp3

0.89 MB

023. Thien Su THIEN HOI o GIAP SON ( 805 - 881 ) 02 3b.mp3

0.64 MB

024. Thien Su HANH NHON o LO SON PHAT THU NHAM 14b.mp3

0.14 MB

024. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE. ( ... - 867 ) 01 4a.mp3

0.62 MB

024. Thien Su THAN HOI HA TRACH ( 668 - 760 ) 02 3a.mp3

0.37 MB

024. Thien Su TU NGUNG CHUNG NGO o DAU TU. 3b-4a.mp3

0.69 MB

025. Thien Su DIEN CHIEU o PHONG HUYET ( 896 - 973 ) 01 14b.mp3

0.43 MB

025. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 02 4a.mp3

0.64 MB

025. Thien Su THAN HOI HA TRACH ( 668 - 760 ) 03 3a.mp3

0.62 MB

025. Thien Su THIEM NINH PHAP AN o KIM SON 4a.mp3

0.94 MB

026. Thien Su DIEN CHIEU o PHONG HUYET ( 896 - 973 ) 02 14b.mp3

0.56 MB

026. Thien Su DUY NHAC PHAT NHAT o TINH NHON 4a.mp3

0.53 MB

026. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 03 4a.mp3

0.51 MB

026. Thien Su THAN HOI HA TRACH ( 668 - 760 ) 04 3a-b.mp3

0.58 MB

027. Thien Su DIEN CHIEU o PHONG HUYET ( 896 - 973 ) 03 14b - 15a.mp3

0.65 MB

027. Thien Su DUY NHAC PHAT NHAT o TINH NHON 02 4a.mp3

0.55 MB

027. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 04 4a.mp3

0.55 MB

027. Thien Su THAN HOI HA TRACH ( 668 - 760 ) 05 3b.mp3

0.32 MB

028. Thien Su THANH NHUONG o nui HUNG DUONG 15a.mp3

0.05 MB

028. Thien Su CHANH GIAC hieu HOANG TRI o THIEN DONG MINH CHAU ( 1069 - 1135 ) 01 4b.mp3

0.8 MB

028. Thien Su HY THIEN THACH DAU ( 695 - 785 ) 01 3b.mp3

0.58 MB

028. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 05 4a-b.mp3

0.69 MB

029. Thien Su PHAP MAN nui U COC 15a.mp3

0.23 MB

029. Thien Su CHANH GIAC hieu HOANG TRI o THIEN DONG MINH CHAU ( 1069 - 1135 ) 02 4b.mp3

0.69 MB

029. Thien Su HY THIEN THACH DAU ( 695 - 785 ) 02 3b.mp3

0.57 MB

029. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 06 4b.mp3

0.61 MB

030. Thien Su QUE SAM o VIEN LA HAN ( 867 - 928 ) 01 15a.mp3

0.75 MB

030. Thien Su CHANH GIAC hieu HOANG TRI o THIEN DONG MINH CHAU ( 1069 - 1135 ) 03 4b.mp3

0.31 MB

030. Thien Su HY THIEN THACH DAU ( 695 - 785 ) 03 . 3b.mp3

0.75 MB

030. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 07 4b.mp3

0.38 MB

031. Thien Su QUE SAM o VIEN LA HAN ( 867 - 928 ) 02 15a.mp3

0.49 MB

031. Thien Su HY THIEN THACH DAU ( 695 - 785 ) 04 3b.mp3

0.91 MB

031. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 08 4b.mp3

0.85 MB

031. Thien Su THANH LIEU CHON YET o TRUONG LO CHON CHAU 01 4b.mp3

0.75 MB

032. Thien Su QUE SAM o VIEN LA HAN ( 867 - 928 ) 03 15a-b.mp3

0.72 MB

032. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 01 4a.mp3

0.84 MB

032. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 09 4b- 5a.mp3

0.64 MB

032. Thien Su THANH LIEU CHON YET o TRUONG LO CHON CHAU 02 5a.mp3

0.71 MB

033. Thien Su QUE SAM o VIEN LA HAN ( 867 - 928 ) 04 15b.mp3

0.93 MB

033. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 02 4a.mp3

0.75 MB

033. Thien Su DUC CHI CHON TE o VIEN THONG GIANG CHAU 5a.mp3

0.88 MB

033. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 10 5a.mp3

0.5 MB

034. Thien Su HUE CAU o VIEN AN QUOC nui NGOA LONG ( ... - 913 ) 01 15b.mp3

0.47 MB

034. Thien Su CANH THAM o TRI THONG HUNG QUOC 5a.mp3

0.86 MB

034. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 03 4a-b.mp3

0.71 MB

034. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 11 5a.mp3

0.7 MB

035. Thien Su HUE CAU o VIEN AN QUOC nui NGOA LONG ( ... - 913 ) 02 15b.mp3

0.57 MB

035. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 04 4b.mp3

0.28 MB

035. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 12 5a.mp3

0.58 MB

035. Thien Su NGO TAN TU TAM o HOANG LONG ( 1044 - 1115 ) 01 5a-b.mp3

0.52 MB

036. Thien Su BACH VAN TUONG HOA THUONG THAT TANH DAI SU 15b- 16a.mp3

0.68 MB

036. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 05 4b.mp3

0.52 MB

036. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 13 5a.mp3

0.38 MB

036. Thien Su NGO TAN TU TAM o HOANG LONG ( 1044 - 1115 ) 02 5b.mp3

0.61 MB

037. Thien Su TRUNG VIEN o VIEN HUONG LAM 16a.mp3

0.51 MB

037. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 06 4b.mp3

0.41 MB

037. Thien Su DUY THANH LINH NGUYEN o HOANG LONG 5b.mp3

0.76 MB

037. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 14 5a -b.mp3

0.64 MB

038. Thien Su THONG HUE THU SO o DONG SON (... - 990 ) 01 16a.mp3

0.72 MB

038. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 07 4b.mp3

0.71 MB

038. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 15 5b.mp3

0.56 MB

038. Thien Su TUNG DUYET o DAU SUAT phu LONG HUNG ( 1044 - 1091 ) 01 5b.mp3

0.64 MB

039. Thien Su THONG HUE THU SO o DONG SON (... - 990 ) 02 16a.mp3

0.76 MB

039. Thien Su DAO NHAT MA TO ( 709 - 788 ) 08 4b -5a.mp3

0.78 MB

039. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 16 5b.mp3

0.46 MB

039. Thien Su TUNG DUYET o DAU SUAT phu LONG HUNG ( 1044 - 1091 ) 02 5b - 6a.mp3

0.68 MB

040. Thien Su TRI NGHIEM o COC AN. 16a.mp3

0.13 MB

040. Thien Su CAO PHAT CHIEU o PHAP VAN 01 6a.mp3

0.57 MB

040. Thien Su DUY NGHIEM DUOC SON ( 751 - 834 ) 01 5a.mp3

0.63 MB

040. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 17 5b.mp3

0.83 MB

041. Thien Su PHAP HIEN o Vien PHO NINH 16a.mp3

0.12 MB

041. Thien Su CAO PHAT CHIEU o PHAP VAN 02 6a.mp3

0.41 MB

041. Thien Su DUY NGHIEM DUOC SON ( 751 - 834 ) 02 5a.mp3

0.58 MB

041. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 18 5b- 6a.mp3

0.89 MB

042. Thien Su TINH NIEM o THU SO NHU CHAU ( 925 - 993 ) 01 16a-b.mp3

0.9 MB

042. Thien Su DUY NGHIEM DUOC SON ( 751 - 834 ) 03 5a.mp3

0.67 MB

042. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 19 6a.mp3

0.55 MB

042. Thien Su VAN CHUAN o PHAN DAM. ( 1061 - 1115 ) 01 6a.mp3

0.72 MB

043. Thien Su TINH NIEM o THU SO NHU CHAU ( 925 - 993 ) 02 16b.mp3

0.54 MB

043. Thien Su DUY NGHIEM DUOC SON ( 751 - 834 ) 04 5a-b.mp3

0.69 MB

043. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 20 6a.mp3

0.38 MB

043. Thien Su VAN CHUAN o PHAN DAM ( 1061 - 1115 ) 02 6a.mp3

0.49 MB

044. Thien Su TINH NIEM o THU SO NHU CHAU ( 925 - 993 ) 03 16b.mp3

0.99 MB

044. Thien Su NGHIA HUYEN o LAM TE ( ... - 867 ) 21 6a.mp3

0.86 MB

044. Thien Su PHAP DIEN o NGU TO. 01 6b.mp3

0.6 MB

044. Thien Su THIEN NHIEN DON HA ( 738 - 824 ) 01 5b.mp3

0.55 MB

045. Thien Su CHON o QUANG HUE 16b.mp3

0.15 MB

045. Thien Su PHAP DIEN o NGU TO 02 6b.mp3

0.64 MB

045. Thien Su THIEN NHIEN DON HA ( 738 - 824 ) 02 5b.mp3

0.77 MB

045. Thien Su TRAN TON TUC hieu DAO MINH 01 6a-b.mp3

0.64 MB

046. Thien Su VAN ICH hieu TINH HUE khai to Tong PHAP NHAN ( 885 - 958 ) 01 16b - 17a.mp3

0.63 MB

046. Thien Su PHAP DIEN o NGU TO 03 6b.mp3

0.59 MB

046. Thien Su THIEN NHIEN DON HA ( 738 - 824 ) 03 5b.mp3

0.67 MB

046. Thien Su TRAN TON TUC hieu DAO MINH 02 6b.mp3

0.7 MB

047. Thien Su VAN ICH hieu TINH HUE khai to Tong PHAP NHAN ( 885 - 958 ) 02 17a.mp3

0.43 MB

047. Thien Su THIEN NHIEN DON HA ( 738 - 824 ) 04 6a.mp3

0.94 MB

047. Thien Su TRAN TON TUC hieu DAO MINH 03 6b.mp3

0.65 MB

047. Thien Su TRI BON nui VAN CAI DAM CHAU 6b.mp3

0.31 MB

048. Thien Su VAN ICH hieu TINH HUE khai to Tong PHAP NHAN ( 885 - 958 ) 03 17a.mp3

0.58 MB

048. Thien Su NGUON SON HUE TICH To thu hai Tong QUY NGUON ( 804 - 899 ) 01 6b.mp3

0.71 MB

048. Thien Su NHAT TICH o THUONG PHUONG 6b - 7a.mp3

0.59 MB

048. Thien Su THIEN NHIEN DON HA ( 738 - 824 ) 05 6a.mp3

0.88 MB

049. Thien Su VAN ICH hieu TINH HUE khai to Tong PHAP NHAN ( 885 - 958 ) 04 17a.mp3

0.52 MB

049. Thien Su BAO AN SO MINH o TINH TU PHU LAM AN 7a.mp3

0.69 MB

049. Thien Su DAO NGO ( 747 - 806 ) 6a.mp3

0.57 MB

049. Thien Su NGUON SON HUE TICH To thu hai Tong QUY NGUON ( 804 - 899 ) 02 6b - 7a.mp3

0.73 MB

050. Thien Su VAN ICH hieu TINH HUE khai to Tong PHAP NHAN ( 885 - 958 ) 05 17a.mp3

0.72 MB

050. Thien Su BAO THONG DAI DIEN 01 6a-b.mp3

0.87 MB

050. Thien Su DIEU TRAM TU HUE o TUYET PHONG 01 7a.mp3

0.5 MB

050. Thien Su NGUON SON HUE TICH To thu hai Tong QUY NGUON ( 804 - 899 ) 03 7a.mp3

0.57 MB

051. Thien Su BAO THONG DAI DIEN 02 6b.mp3

0.57 MB

051. Thien Su VAN ICH hieu TINH HUE khai to Tong PHAP NHAN ( 885 - 958 ) 06 17a-b.mp3

0.54 MB

051. Thien Su DIEU TRAM TU HUE o TUYET PHONG 02 7a.mp3

0.47 MB

051. Thien Su NGUON SON HUE TICH To thu hai Tong QUY NGUON ( 804 - 899 ) 04 7a.mp3

0.72 MB

052. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 01 6b.mp3

0.78 MB

052. Thien Su HUU PHUC NGO KHONG o Vien THANH LUONG (...- 943 ) 17b.mp3

0.44 MB

052. Thien Su CHI TUYEN TO DANG o VAN PHONG 7a.mp3

0.65 MB

052. Thien Su NGUON SON HUE TICH To thu hai Tong QUY NGUON ( 804 - 899 ) 05 7a.mp3

0.55 MB

053. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 02 6b.mp3

0.54 MB

053. Thien Su THIEU TU o LONG TE con goi TU SON CHU 17b.mp3

0.58 MB

053. Thien Su NGUON SON HUE TICH To thu hai Tong QUY NGUON ( 804 - 899 ) 06 7a.mp3

0.58 MB

053. Thien Su TU TONG o TUYET DAU MINH CHAU 7a-b.mp3

0.56 MB

054. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 03 6b - 7a.mp3

0.61 MB

054. Thien Su QUANG TO o Chua TRI MON TUY CHAU 17b.mp3

0.22 MB

054. Thien Su HUE HUY TU DAC o TINH TU HAN CHAU 01 7b.mp3

0.79 MB

054. Thien Su HUONG NGHIEM TRI NHAN 01 7b.mp3

0.6 MB

055. Thien Su GIOI o NGU TO 17b.mp3

0.11 MB

055. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 04 7a.mp3

0.77 MB

055. Thien Su HUE HUY TU DAC o TINH TU HAN CHAU 02 7b.mp3

0.69 MB

055. Thien Su HUONG NGHIEM TRI NHAN 02 7b.mp3

0.72 MB

056. Thien Su AM CHU TUONG o LIEN HOA PHONG 17b.mp3

0.19 MB

056. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 05 7a.mp3

0.78 MB

056. Thien Su HUE PHUONG o HOA SON 7b.mp3

0.18 MB

056. Thien Su THUONG THONG o nui TUYET DAU ( 834 - 905 ) 7b.mp3

0.41 MB

057. Thien Su AM CHU DIEU PHO TANH KHONG o HOA DINH 01 7b.mp3

0.67 MB

057. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 06 7a-b.mp3

0.62 MB

057. Thien Su KINH HUYEN o Nui DAI DUONG ( 943 - 1027 ) 01 17b.mp3

0.62 MB

057. Thien Su Ni LIEU NHIEN o MAT SON 7b.mp3

0.79 MB

058. Thien Su AM CHU DIEU PHO TANH KHONG o HOA DINH 02 8a.mp3

0.58 MB

058. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 07 7b.mp3

0.67 MB

058. Thien Su KINH HUYEN o Nui DAI DUONG ( 943 - 1027 ) 02 18a.mp3

0.51 MB

058. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 01 7b - 8a.mp3

0.91 MB

059. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 08 7b.mp3

0.5 MB

059. Thien Su THIEN CHIEU o PHAN DUONG ( 947 - 1024 ) 01 18a.mp3

0.54 MB

059. Thien Su THU TRAC o TRUONG LINH THIEN NINH 8a.mp3

0.66 MB

059. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 02 8a.mp3

0.78 MB

060. Thien Su BON TAI PHAT TAM o THUONG PHONG DAM CHAU 01 8a.mp3

0.5 MB

060. Thien Su HOAI HAI BACH TRUONG ( 724 - 814 ) 09 7b.mp3

0.6 MB

060. Thien Su THIEN CHIEU o PHAN DUONG ( 947 - 1024 ) 02 18a.mp3

0.26 MB

060. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 03 8a.mp3

0.89 MB

061. Thien Su BON TAI PHAT TAM o THUONG PHONG DAM CHAU 02 8a.mp3

0.67 MB

061. Thien Su PHO NGUYEN NAM TUYEN ( 749 - 834 ) 01 7b.mp3

0.58 MB

061. Thien Su THIEN CHIEU o PHAN DUONG ( 947 - 1024 ) 03 18a.mp3

0.33 MB

061. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 04 8a-b.mp3

0.53 MB

062. Thien Su KHAC CAN PHAT QUA o CHIEU GIAC 01 8a-b.mp3

0.78 MB

062. Thien Su PHO NGUYEN NAM TUYEN ( 749 - 834 ) 02 7b - 8a.mp3

0.38 MB

062. Thien Su THIEN CHIEU o PHAN DUONG ( 947 - 1024 ) 04 18a.mp3

0.57 MB

062. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 05 8b.mp3

0.45 MB

063. Thien Su KHAC CAN PHAT QUA o CHIEU GIAC 02 8b.mp3

0.71 MB

063. Thien Su PHO NGUYEN NAM TUYEN ( 749 - 834 ) 03 8a.mp3

0.83 MB

063. Thien Su THIEN CHIEU o PHAN DUONG ( 947 - 1024 ) 05 18a.mp3

0.31 MB

063. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 06 8b.mp3

0.8 MB

064. Thien Su KHAC CAN PHAT QUA o CHIEU GIAC 03 8b.mp3

0.58 MB

064. Thien Su PHO NGUYEN NAM TUYEN ( 749 - 834 ) 04 8a.mp3

0.7 MB

064. Thien Su QUY TINH o VIEN QUANG GIAO DIEP HUYEN 18a.mp3

0.85 MB

064. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 07 8b.mp3

0.89 MB

065. Thien Su KHAC CAN PHAT QUA o CHIEU GIAC 04 8b.mp3

0.35 MB

065. Thien Su PHO NGUYEN NAM TUYEN ( 749 - 834 ) 05 8a.mp3

0.86 MB

065. Thien Su TRI TUNG o TAM GIAO Vien THUA THIEN con goi DUONG MINH 18b.mp3

0.74 MB

065. Thien Su DUC SON TUYEN GIAM ( 780 - 865 ) 08 8b - 9a.mp3

0.81 MB

066. Thien Su HUE CAN PHAT GIAM o THAI BINH. 01 8b - 9a.mp3

0.76 MB

066. Thien Su HUE HAI DAI CHAU 01 8a-b.mp3

0.58 MB

066. Thien Su TRUNG HIEN o TUYET DAU MINH CHAU ( 980 - 1052 ) 01 18b.mp3

0.75 MB

066. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 01 9a.mp3

0.98 MB

067. Thien Su HUE CAN PHAT GIAM o THAI BINH 02 9a.mp3

0.8 MB

067. Thien Su HUE HAI DAI CHAU 02 8b.mp3

0.59 MB

067. Thien Su TRUNG HIEN o TUYET DAU MINH CHAU ( 980 - 1052 ) 02 18b - 19a.mp3

0.56 MB

067. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 02 9a.mp3

0.5 MB

068. Thien Su HIEU THONG o DONG SON (... - 1030 ) 19a.mp3

0.54 MB

068. Thien Su HUE HAI DAI CHAU 03 8b.mp3

0.57 MB

068. Thien Su THANH VIEN PHAT NHAN o LONG MON. 01 9a.mp3

0.84 MB

068. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 03 9a.mp3

0.64 MB

069. Thien Su HUE HAI DAI CHAU 04 8b.mp3

0.81 MB

069. Thien Su THANH VIEN PHAT NHAN o LONG MON 02 9a.mp3

0.65 MB

069. Thien Su TU BAO o DONG SON 19a.mp3

0.68 MB

069. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 04 9a-b.mp3

0.65 MB

070. Thien Su HUE HAI DAI CHAU 05 8b - 9a.mp3

0.87 MB

070. Thien Su QUOC SU DUC THIEU o nui THIEN THAI. ( 881 - 972 ) 01 19a.mp3

0.62 MB

070. Thien Su THANH VIEN PHAT NHAN o LONG MON 03 9b.mp3

0.9 MB

070. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 05 9b.mp3

0.64 MB

071. Thien Su AN PHONG ( DANG AN PHONG ) 9a.mp3

0.76 MB

071. Thien Su QUOC SU DUC THIEU o nui THIEN THAI ( 881 - 972 ) 02 19a-b.mp3

0.76 MB

071. Thien Su THANH VIEN PHAT NHAN o LONG MON 04 9b.mp3

0.52 MB

071. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 06 9b.mp3

0.58 MB

072. Thien Su DAO NINH o KHAI PHUOC DAM CHAU 9b.mp3

0.94 MB

072. Thien Su HUE TANG THACH CUNG 9a.mp3

0.82 MB

072. Thien Su QUOC SU DUC THIEU o nui THIEN THAI ( 881 - 972 ) 03 19b.mp3

0.7 MB

072. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ) 07 9b.mp3

0.59 MB

073. Thien Su HUE MINH o CHUA BAO AN 19b.mp3

0.71 MB

073. Thien Su NGUYEN TINH o NAM DUONG DAI TUY 01 9b - 10a.mp3

0.52 MB

073. Thien Su TAO SON BON TICH To thu hai Tong TAO DONG ( 840 - 901 ). 08 10a.mp3

0.8 MB

073. Thien Su TRI TANG TAY DUONG (735 - 814 ) 9a-b.mp3

0.53 MB

074. Thien Su NGUYEN TINH o NAM DUONG DAI TUY 02 10a.mp3

0.58 MB

074. Thien Su PHAP DANG hieu THAI KHAM o Vien THANH LUONG (... - 974 ) 01 19b.mp3

0.49 MB

074. Thien Su DAO UNG o VAN CU ( ... - 901 ) 01 10a.mp3

0.76 MB

074. Thien Su TRI THUONG QUY TONG 9b.mp3

0.96 MB

075. Thien Su PHAP DANG hieu THAI KHAM o Vien THANH LUONG (... - 974 ) 02 19b.mp3

0.47 MB

075. Thien Su TONG THOI o VO VI HAN CHAU 10a.mp3

0.31 MB

075. Thien Su DAO UNG o VAN CU ( ... - 901 ) 02 10a.mp3

0.49 MB

075. Thien Su PHAP THUONG DAI MAI ( 752 - 839 ) 9b.mp3

0.78 MB

076. Thien Su BIEU TU o NGU TO KY CHAU. 10a.mp3

0.22 MB

076. Thien Su THANH TUNG o LINH AN HAN CHAU 19b - 20 a.mp3

0.41 MB

076. Thien Su VO NGHIEP ( 760 - 821 ) 9b.mp3

0.61 MB

076. Thien Su DAO UNG o VAN CU ( ... - 901 ) 03 10a.mp3

0.48 MB

077. Thien Su NGHIA THANH o DAU TU ( ... - 1083 ) 20 a.mp3

0.88 MB

077. Thien Su TONG CAO DAI HUE DIEU HY o CANH SON ( 1049 - 1163 ) 01 10a.mp3

0.73 MB

077. Thien Su VO NGHIEP ( 760 - 821 ) 02 9b - 10a.mp3

0.51 MB

077. Thien Su DAO UNG o VAN CU ( ... - 901 ) 04 10a-b.mp3

0.51 MB

078. Thien Su DAO NGO - THIEN VUONG DAO NGO ( 716 - 808 ) 10a.mp3

0.39 MB

078. Thien Su THANH PHAU o HUNG DUONG 20a.mp3

0.48 MB

078. Thien Su TONG CAO DAI HUE DIEU HY o CANH SON ( 1049 - 1163 ) 02 10a-b.mp3

0.55 MB

078. Thien Su DAO UNG o VAN CU ( ... - 901 ) 05 10b.mp3

0.47 MB

079. Thien Su HUNG HOA TON TUONG (... - 924 ) 10b.mp3

0.91 MB

079. Thien Su LINH MAC ( 747 - 818 ) 10a.mp3

0.27 MB

079. Thien Su TONG CAO DAI HUE DIEU HY o CANH SON ( 1049 - 1163 ) 03 10b.mp3

0.7 MB

079. Thien Su TU MINH SO VIEN o THACH SUONG ( 987 - 1041 ) 01 20a.mp3

0.62 MB

080. Thien Su DUY KHOAN ( 755 - 817 ) 10a.mp3

0.4 MB

080. Thien Su HUE NHIEN o VIEN TAM THANH. 10b.mp3

0.45 MB

080. Thien Su TONG CAO DAI HUE DIEU HY o CANH SON ( 1049 - 1163 ) 04 10b.mp3

0.81 MB

080. Thien Su TU MINH SO VIEN o THACH SUONG ( 987 - 1041 ) 02 20a-b.mp3

0.85 MB

081. Thien Su DAI GIAC 10b.mp3

0.08 MB

081. Thien Su NHU HOI ( 742 - 821 ) 10a.mp3

0.58 MB

081. Thien Su TONG CAO DAI HUE DIEU HY o CANH SON ( 1049 - 1163 ) 05 10b.mp3

0.64 MB

081. Thien Su TU MINH SO VIEN o THACH SUONG ( 987 - 1041 ) 03 20b.mp3

0.57 MB

082. Thien Su BAO TRIET MA COC 10a.mp3

0.38 MB

082. Thien Su QUANG CHIEU HUE GIAC o Nui LANG NHA 20b.mp3

0.84 MB

082. Thien Su THIEU LONG o HO KHUU phu BINH GIANG 10b - 11a.mp3

0.64 MB

082. Thien Su VAN HY ( 820 - 899 ) 01 10b - 11a.mp3

0.65 MB

083. Thien Su DOAN DU PHAT TRI o DUC VUONG 01 11a.mp3

0.61 MB

083. Thien Su NGHIA HOAI THIEN Y 01 20b.mp3

0.65 MB

083. Thien Su TE AN 10a-b.mp3

0.52 MB

083. Thien Su VAN HY ( 820 - 899 ) 02 11a.mp3

0.69 MB

084. Cu Si LONG UAN 01 10b.mp3

0.83 MB

084. Thien Su DOAN DU PHAT TRI o DUC VUONG 02 11a.mp3

0.82 MB

084. Thien Su NGHIA HOAI THIEN Y 02 20b - 21a.mp3

0.6 MB

084. Thien Su QUANG DUNG o NAM THAP 11a.mp3

0.42 MB

085. Cu Si LONG UAN 02 10b.mp3

0.71 MB

085. Cu Si TU TUYEN TANG HOI 21a.mp3

0.11 MB

085. Thien Su PHAP THOI PHAT TINH o DAI QUY 01 11a.mp3

0.65 MB

085. Thien Su TOAN KHOAT o NHAM DAU ( 828 - 887 ) 01 11a.mp3

0.65 MB

086. Thien Su DAM THANH VAN NHAM ( 782 - 841 ) 01 10b.mp3

0.68 MB

086. Thien Su NGO o PHAP XUONG 01 21a.mp3

0.79 MB

086. Thien Su PHAP THOI PHAT TINH o DAI QUY 02 11a-b.mp3

0.72 MB

086. Thien Su TOAN KHOAT o NHAM DAU ( 828 - 887 ) 02 11a-b.mp3

0.56 MB

087. Thien Su AN DAN MAT AN o HOA TANG 11b.mp3

0.73 MB

087. Thien Su DAM THANH VAN NHAM ( 782 - 841 ) 02 10b- 11a.mp3

0.36 MB

087. Thien Su NGO o PHAP XUONG 02 21a.mp3

0.67 MB

087. Thien Su TOAN KHOAT o NHAM DAU ( 828 - 887 ) 03 11b.mp3

0.75 MB

088. Thien Su NGHIA TON o TUYET PHONG ( 822 - 908 ) 01 11b.mp3

0.63 MB

088. Thien Su PHAT AN Hieu LIEU NGUYEN o VAN CU (... - 1098 ) 01 21a.mp3

0.67 MB

088. Thien Su TO GIAC HOA NGHIEM o TRUNG NHAM 11b.mp3

0.68 MB

088. Thien Su VIEN TRI DAO NGO ( 768 - 835 ) 11a.mp3

0.68 MB

089. Thien Su DUC THANH - HOA DINH THUYEN TU 11a.mp3

0.98 MB

089. Thien Su HUE VIEN HAT DUONG LINH AN phu LAM AN 01 11b.mp3

0.54 MB

089. Thien Su NGHIA TON o TUYET PHONG ( 822 - 908 ) 02 11b.mp3

0.53 MB

089. Thien Su PHAT AN Hieu LIEU NGUYEN o VAN CU (... - 1098 ) . 02 21a-b.mp3

0.65 MB

090. SA DI CAO 11a.mp3

0.39 MB

090. Thien Su HUE VIEN HAT DUONG LINH AN phu LAM AN 02 11b - 12a.mp3

0.6 MB

090. Thien Su NGHIA TON o TUYET PHONG ( 822 - 908 ) 03 11b.mp3

0.8 MB

090. Thien Su PHAT AN Hieu LIEU NGUYEN o VAN CU (... - 1098 ) . 03 21b.mp3

0.48 MB

091. Thien Su HUE NHAT TRI GIAC o Chua VINH MINH DIEN THO ( 904 - 975 ) 21b.mp3

0.55 MB

091. Thien Su TAM DAO o VAN THU phu THUONG DUC 12a.mp3

0.8 MB

091. Thien Su VO HOC THUY VI 11a.mp3

0.2 MB

092. Thien Su CHI PHUNG o Chua HOA NGHIEM nui NGU VAN ( 909 - 985 ) 21b.mp3

0.56 MB

092. Thien Su NGHIA TRUNG TAM BINH 11a-b.mp3

0.46 MB

092. Thien Su TRI TAI o LONG NHA 01 12a.mp3

0.41 MB

093. Thien Su BON TIEN o CHUA DOAN LOC ( 942 - 1008 ) 21b - 22a.mp3

0.64 MB

093. Thien Su LINH HUU QUY SON ( 771 - 853 ) 01 11b.mp3

0.68 MB

093. Thien Su TRI TAI o LONG NHA 02 12a.mp3

0.62 MB

094. Thien Su DAO GIAI o PHU DUNG ( 1043 - 1118 ) 01 22a.mp3

0.68 MB

094. Thien Su LINH HUU QUY SON ( 771 - 853 ) 02 11b.mp3

0.68 MB

094. Thien Su THU TUAN PHAT DANG o HA SON 01.mp3

0.79 MB

095. Thien Su DAO GIAI o PHU DUNG ( 1043 - 1118 ) 02 22a.mp3

0.75 MB

095. Thien Su LINH HUU QUY SON ( 771 - 853 ) 03 11b.mp3

0.71 MB

095. Thien Su THU TUAN PHAT DANG o HA SON 02 12b.mp3

0.37 MB

096. Thien Su DAO GIAI o PHU DUNG ( 1043 - 1118 ) 03 22a.mp3

0.76 MB

096. Thien Su LINH HUU QUY SON ( 771 - 853 ) 04 11b - 12a.mp3

0.69 MB

096. Thien Su THU TUAN PHAT DANG o HA SON 03 12b.mp3

0.77 MB

097. Thien Su DAO GIAI o PHU DUNG ( 1043 - 1118 ) 04 22a-b.mp3

0.65 MB

097. Thien Su HY VAN HOANG BA (.... - 850 ) 01 12a.mp3

0.55 MB

097. Thien Su SI KHUE TRUC AM o LONG TUONG 12b.mp3

0.85 MB

098. Thien Su BAO AN o NUI DAI HONG 22b.mp3

0.29 MB

098. Thien Su HY VAN HOANG BA (.... - 850 ) 02 12a.mp3

0.58 MB

098. Thien Su PHAP TRUNG MUC AM o HOANG LONG 12b - 13 a.mp3

0.29 MB

099. Thien Su DAO HANH TUYET DUONG o O CU 13a.mp3

0.54 MB

099. Thien Su HUE NAM HOANG LONG khai to he phai HOANG LONG ( 1002 - 1069 ) 01 22b.mp3

0.71 MB

099. Thien Su HY VAN HOANG BA (.... - 850 ) 03 12a.mp3

0.57 MB

100. Thien Su DAI AN ( ... - 883 ) 12a-b.mp3

0.86 MB

100. Thien Su HUE NAM HOANG LONG khai to he phai HOANG LONG ( 1002 - 1069 ) 02 22b.mp3

0.37 MB

100. Thien Su MINH BIEN CHANH DUONG o DAO TRANG 13a.mp3

0.59 MB

101. Thien Su DI QUANG HOI AM o GIAO TRUNG TUYEN CHAU 13a.mp3

0.45 MB

101. Thien Su HUE NAM HOANG LONG khai to he phai HOANG LONG ( 1002 - 1069 ) 03 22b.mp3

0.64 MB

101. Thien Su THAN TAN 12b.mp3

0.44 MB

102. Thien Su DAO NHAN VAN AM o DONG LAM 13a-b.mp3

0.96 MB

102. Thien Su PHUONG HOI o DUONG KY khai to he phai DUONG KY (... - 1054 ) 01 22b - 23a.mp3

0.53 MB

102. Thien Su VO NGON THONG ( ... - 826 ) 12b.mp3

0.27 MB

103. Thien Su DANH NHU LAI AM o TAY THIEN 13b.mp3

0.59 MB

103. Thien Su HOANG BIEN 12b.mp3

0.44 MB

103. Thien Su PHUONG HOI o DUONG KY khai to he phai DUONG KY (... - 1054 ) 02 23a.mp3

0.51 MB

104. Thien Su THU TINH THU AM o TAY THIEN 13b.mp3

0.7 MB

104. Thien Su TONG BON hieu VIEN CHIEU o HUE LAM. ( ... - 1099 ) 01 23a.mp3

0.54 MB

104. Thien Su TRI CHON ( 782 - 865 ) 12b.mp3

0.51 MB

105. Thien Su CANH SAM TRUONG SA 01 12b.mp3

0.56 MB

105. Thien Su DUC QUANG PHAT CHIEU o DUC VUONG 13b.mp3

0.47 MB

105. Thien Su TONG BON hieu VIEN CHIEU o HUE LAM ( ... - 1099 ) 02 23a.mp3

0.53 MB

106. Thien Su CANH SAM TRUONG SA 02 12b- 13a.mp3

0.51 MB

106. Thien Su DAM HOA UNG AM o THIEN DONG 13b.mp3

0.75 MB

106. Thien Su PHAP TU hieu VIEN THONG o chua PHAP VAN ( ... - 1090 ) 23a-b.mp3

0.82 MB

107. Thien Su DUY CHANH o vien Tinh Do HANG CHAU . 23 b.mp3

0.18 MB

107. Thien Su TRUNG AN o LINH NHAM 14a.mp3

0.63 MB

107. Thien Su TUNG THAM TRIEU CHAU ( 778 - 897 ) 01 13a.mp3

0.59 MB

108. TOAT YEU CAC TONG PHAI THIEN TONG TRUNG HOA. 23b.mp3

0.7 MB

108. Thien Su BAO AN BIET PHONG o CANH SON 14a.mp3

0.47 MB

108. Thien Su TUNG THAM TRIEU CHAU ( 778 - 897 ) 02 13a.mp3

0.58 MB

109. TOM KET 14a.mp3

0.32 MB

109. Thien Su TUNG THAM TRIEU CHAU ( 778 - 897 ) 03 13a.mp3

0.53 MB

110. Thien Su SUNG TIN LONG DAM 13a.mp3

0.45 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM