DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Giảng tại Thiền viện Linh Chiếu ngày 12/3/2013

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Mở đầu: Nguồn gốc – Phiên dịch – Các nghi vấn về văn bản

20.84 MB

A. PHẦN TỰA

33.15 MB

B. PHẦN CHÁNH TÔNG
B.Ch1 Kiến đạo
B.Ch1.I Bảy chỗ hỏi tâm
B.Ch1.I.1 Chấp tâm ở trong thân

25.31 MB

B.Ch1.I.2_Chấp tâm ở ngoài thân

10.91 MB

B.Ch1.I.3_Chấp tâm núp trong con mắt

16.16 MB

B.Ch1.I.4_Chấp thấy tối gọi là thấy trong

15.28 MB

B.Ch1.I.5_Chấp tâm tuỳ chỗ hợp mà có

25.01 MB

B.Ch1.I.6_Chấp tâm ở khoảng giữa

20.6 MB

B.Ch1.I.7_Chấp tất cả không dính mắc gọi là tâm

10.06 MB

B.Ch1.II_Chỉ ra tánh thấy
B.Ch1.II.1_Tánh thấy biết là tâm

84.4 MB

B.Ch1.II.2_Tánh thấy không động

33.28 MB

B.Ch1.II.3_Tánh thấy không hoại diệt

17.44 MB

B.Ch1.II.4_Tánh thấy không điên đảo

33.93 MB

B.Ch1.II.5_Tánh thấy không chỗ trả về

36.96 MB

B.Ch1.II.6_Tánh thấy không phải là vật

18.07 MB

B.Ch1.II.7_Tánh thấy không ngại

24.96 MB

B.Ch1.II.8_Tánh thấy không hai

32.31 MB

B.Ch1.II.9_Tánh thấy không thuộc nhân duyên và tự nhiên

38.7 MB

B.Ch1.II.10_Tánh thấy không phải là cái thấy

63.42 MB

B.Ch1.II.11_Tánh thấy không thuộc nghĩa hòa hợp

32.4 MB

B.Ch1.III_Thu về Như Lai Tạng
B.Ch1.III.1_Thu năm ấm

37.65 MB

B.Ch1.III.2_Thu sáu nhập

47.75 MB

B.Ch1.III.3_Thu mười hai xứ

42.14 MB

B.Ch1.III.4_Thu mười tám giới

71.24 MB

B.Ch1.III.5_Thu bảy đại

101.83 MB

B.Ch1.IV_A Nan giác ngộ phát nguyện

28.02 MB

B.Ch1.V_Quyết nghi
B.Ch1.V.1_Nguyên nhân vọng thấy có tướng thế giới và chúng sanh

68.11 MB

B.Ch1.V.2_Giác chẳng sanh mê

16.31 MB

B.Ch1.V.3_Các đại viên dung

34.2 MB

B.Ch1.V.4_Như lai tạng lìa hai nghĩa “phi” và “tức”

20.83 MB

B.Ch1.V.5_Mê vốn không nhân. Hết mê là bồ đề

38.78 MB

B.Ch1.V.6_Phá nhân duyên và tự nhiên

16.72 MB

B.Ch2_Tu đạo
B.Ch2.I_Hai nghĩa quyết định của người mới phát tâm

21.8 MB

B.Ch2.I.1_Nhân quả tương ưng

36.31 MB

B.Ch2.I.2_Cội gốc phiền não

73.51 MB

B.Ch2.I.3_Thể nghiệm tánh chân thường

42.21 MB

B.Ch2.II_Sáu căn là đầu gút sanh tử và bồ đề

52.54 MB

B.Ch2.III_Cột khăn chỉ gút
B.Ch2.III.1_Cột gút

26.21 MB

B.Ch2.III.2_Mở gút

31.21 MB

B.Ch2.IV_Hỏi đại chúng về viên thông

8.31 MB

B.Ch2.IV.1_Viên thông về thanh trần

3.63 MB

B.Ch2.IV.2_Viên thông về sắc trần

7.68 MB

B.Ch2.IV.3_Viên thông về hương trần

13.01 MB

B.Ch2.IV.4_Viên thông về vị trần

7.79 MB

B.Ch2.IV.5_Viên thông về xúc trần

10.89 MB

B.Ch2.IV.6_Viên thông về pháp trần

8.77 MB

B.Ch2.IV.7_Viên thông về nhãn căn

11.49 MB

B.Ch2.IV.8_Viên thông về tỷ căn

4.16 MB

B.Ch2.IV.9_Viên thông về thiệt căn

5.1 MB

B.Ch2.IV.10_Viên thông về thân căn

11.25 MB

B.Ch2.IV.11_Viên thông về ý căn

9.44 MB

B.Ch2.IV.12_Viên thông về nhãn thức

6.18 MB

B.Ch2.IV.13_Viên thông về nhĩ thức

5.64 MB

B.Ch2.IV.14_Viên thông về tỷ thức

8.93 MB

B.Ch2.IV.15_Viên thông về thiệt thức

5.34 MB

B.Ch2.IV.16_Viên thông về thân thức

5.91 MB

B.Ch2.IV.17_Viên thông về ý thức

4.29 MB

B.Ch2.IV.18_Viên thông về hỏa đại

5.81 MB

B.Ch2.IV.19_Viên thông về địa đại

14.59 MB

B.Ch2.IV.20_Viên thông về thủy đại

18.29 MB

B.Ch2.IV.21_Viên thông về phong đại

15.35 MB

B.Ch2.IV.22_Viên thông về không đại

9.92 MB

B.Ch2.IV.23_Viên thông về thức đại

18.8 MB

B.Ch2.IV.24_Viên thông về kiến đại

13.68 MB

B.Ch2.V_Viên thông về nhĩ căn

24.68 MB

B.Ch2.V.1_Ba mươi hai ứng thân

19.61 MB

B.Ch2.V.2_Mười bốn công đức vô úy

34.52 MB

B.Ch2.V.3_Bốn đức không thể nghĩ bàn

24.34 MB

B.Ch2.VI_Chỉ pháp viên tu
B.Ch2.VI.1_Phóng quang hiện điềm lành

10.2 MB

B.Ch2.VI.2_Bồ tát Văn Thù chọn căn viên thông

60.55 MB

B.Ch2.VII_Khuôn phép tu hành

20.33 MB

B.Ch2.VII.1_Nghĩa quyết định về đoạn tâm dâm

12.8 MB

B.Ch2.VII.2_Nghĩa quyết định về đoạn tâm giết hại

26.7 MB

B.Ch2.VII.3_Nghĩa quyết định về đoạn tâm trộm cắp

21.9 MB

B.Ch2.VII.4_Nghĩa quyết định về đoạn trừ đại vọng ngữ

33.77 MB

B.Ch3_Khai thị về Mật giáo

13.01 MB

B.Ch4_Các địa vị tu chứng

14.59 MB

B.Ch4.I_Hai nhân điên đảo

16.16 MB

B.Ch4.I.1_Chúng sanh điên đảo

16.9 MB

B.Ch4.I.2_Thế giới điên đảo

9.75 MB

B.Ch4.I.3_Mười hai loài chúng sanh

53.14 MB

B.Ch4.II_Ba thứ lớp
B.Ch4.II.1_Trợ nhân

6.99 MB

B.Ch4.II.2_Chánh tánh

12.08 MB

B.Ch4.II.3_Hiện nghiệp

15.84 MB

B.Ch4.III_An lập các thánh vị
B.Ch4.III.1_Càn huệ địa

3.79 MB

B.Ch4.III.2_Thập tín

13.58 MB

B.Ch4.III.3_Thập trụ

9.81 MB

B.Ch4.III.4_Thập hạnh

5.48 MB

B.Ch4.III.5_Thập hồi hướng

5.92 MB

B.Ch4.III.6_Tứ gia hạnh

4.44 MB

B.Ch4.III.7_Thập địa

6.75 MB

B.Ch4.III.8_Đẳng giác và Diệu giác

16.19 MB

B.Ch4.IV_Chỉ dạy tên kinh

15.41 MB

B.Ch5_Nghiệp quả – Các cõi giới – Chướng nạn
B.Ch5.I_Nghiệp quả

29.3 MB

B.Ch5.I.1_Nhân quả của sáu đường

35.42 MB

B.Ch5.I.2_Mười tập nhân và sáu giao báo

73.22 MB

B.Ch5.I.3_Dư báo

29.74 MB

B.Ch5.II_Mười thứ tiên

10.83 MB

B.Ch5.III_Các cõi trời

55.14 MB

B.Ch5.IV_Bốn loại A tu la

6.16 MB

B.Ch5.V_Khai thị chỗ hư vọng của bảy loài

25.53 MB

B.Ch5.VI_Ngũ ấm ma

39.07 MB

B.Ch5.VI.1_Sắc ấm

46.16 MB

B.Ch5.VI.2_Thọ ấm (thiếu một phần cuối)

45.38 MB

B.Ch5.VI.3_Tưởng ấm (thiếu một phần đầu)

66.35 MB

B.Ch5.VI.4_Hành ấm

67.49 MB

B.Ch5.VI.5_Thức ấm

58.21 MB

B.Ch5.VII_Khai thị bản nhân năm ấm là vọng tưởng – Giới hạn phạm vi các ấm

45.28 MB

C_PHẦN LƯU THÔNG

11.73 MB

PHẦN TÓM KẾT

17.34 MB

Nguồn: Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM