DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

KINH VIÊN GIÁC

ngày 1/18/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 - Giai de kinh ..mp3

3.88 MB

02 - Giai thich ve nguoi dich ..mp3

1.48 MB

03 - Chanh van - Phan Tua ..mp3

6.01 MB

04 - Chanh Tong - Chuong Van Thu - ngai Van Thu thua hoi ..mp3

1.21 MB

05 - Phat chanh dap va giai ve vo minh ..mp3

8.25 MB

06 - Day phep tu hanh theo Vien Giac ..mp3

2.89 MB

07 - Noi ly do phui quet ..mp3

1.1 MB

08 - Ke trung tung chuong Van Thu ..mp3

4.81 MB

09 - Chuong Pho Hien - Bo Tat Pho Hien thua thinh ..mp3

2.18 MB

10 - Phat khen - Chanh dap nghia tu nhu huyen ..mp3

4.1 MB

11 - Lan luoc ly huyen ( het ky 3 )..mp3

1.38 MB

12 - Thi du de ket thong lai nghia truoc ..mp3

2.7 MB

13 - Ke trung tung chuong Pho Hien ..mp3

2.52 MB

14 - Chuong Pho Nhan - ngai Pho Nhan thua hoi ..mp3

2.2 MB

15 - Phat khen - chanh dap quan ve than & tam ..mp3

3.33 MB

16 - Huyen diet & du lau Guong ..mp3

3.21 MB

17 - Du ve hat Chau MaNi hien 5 mau ..mp3

3.32 MB

18 - Tam thanh tinh nen phap the gian & xuat the gian thanh tinh ..mp3

4.17 MB

19 - Tam thanh tinh nen Than Coi khap thanh tinh ..mp3

1.41 MB

20 - Su hop ve ly ..mp3

0.28 MB

21 - Su ly dung thong vo ngai ..mp3

0.92 MB

22 - Su su dung thong vo ngai ..mp3

1.73 MB

23 - Vao Canh Gioi Phat ..mp3

3.62 MB

24 - Vao Canh Gioi Phat ( tt )..mp3

3.39 MB

25 - Vao Canh Gioi Phat ( tt )..mp3

3.55 MB

26 - Phat Ket Dap ..mp3

0.39 MB

27 - Ke Lap Lai Chuong Pho Nhan ( het ky 6 )..mp3

1.45 MB

28 - Chuong Kim Cang Tang - ngai Kim Cang Tang thua thinh ..mp3

2.17 MB

29 - Phat khen ngoi roi hua dap ..mp3

0.47 MB

30 - Phat chanh dap - dem Tam me ma noi giac - giac cung thanh me ..mp3

4.23 MB

31 - Thi du Mat benh - cac thu hu doi khong that ..mp3

1.94 MB

32 - Du Vang va Quang de noi thanh Phat roi khong thanh vo minh tro lai ..mp3

2.19 MB

33 - Chi tanh vien giac lia tat ca tinh thuc doi dai ( het ky 7 ) ...mp3

1.15 MB

34 - Quo trach dem tam phan biet ma hoi deu chang dung ..mp3

3.78 MB

35 - Ke lap lai Chuong Kim Cang Tang ..mp3

2.07 MB

36 - Chuong Di Lac - ngai Di Lac thua hoi ..mp3

1.28 MB

37 - Phat khen ngoi va hua dap ..mp3

0.24 MB

38 - Phat chanh dap cau hoi thu nhat ..mp3

1.39 MB

39 - Dap cau hoi thu hai ..mp3

2.84 MB

40 - Noi nhan duyen Bo Tat thi hien o the gian ( het ky 8 ) ..mp3

0.9 MB

41 - Dap cau hoi thu 3 ( co bao nhieu chung tanh ) ..mp3

3.68 MB

42 - Dap cau hoi thu 4 va ket lai ..mp3

1.44 MB

43 - Ke lap lai - het chuong Di Lac..mp3

0.81 MB

44 - Chuong Thanh Tinh Tue - ngai Thanh Tinh Tue thua hoi ..mp3

0.61 MB

45 - Phat khen ngoi va hua dap ..mp3

0.92 MB

46 - Tanh vien giac von khong sai biet ma tuy duyen hien sai biet ..mp3

3.37 MB

47 - Pham phu tuy thuan tanh Vien Giac ( het ky 9 )..mp3

2.16 MB

48 - Bo Tat Tam Hien tuy thuan tanh Vien Giac ..mp3

0.97 MB

49 - Bo Tat Thap Dia tuy thuan tanh Vien Giac ..mp3

2.63 MB

50 - Nhu Lai tuy thuan tanh Vien Giac ..mp3

2.6 MB

51 - Ket lai ..mp3

2.36 MB

52 - Ke trung tuyen chuong Thanh Tinh Tue ..mp3

1.12 MB

53 - Ngai Oai Duc Tu Tai thua hoi ( Chuong Oai Duc Tu tai ) ..mp3

0.62 MB

54 - Phat khen ngoi va hua dap ..mp3

0.09 MB

55 - Phat chanh dap co 3 thu ..mp3

0.54 MB

56 - XAMATHA . ( het ky 10 ).mp3

1.76 MB

57 - TAM MA BAT DE ..mp3

1.69 MB

58 - THIEN NA ..mp3

2.64 MB

59 - Tong ket loi ich ..mp3

0.45 MB

60 - Ke lap lai ( het chuong Oai Duc Tu Tai ) ..mp3

0.81 MB

61 - Chuong Bien AM - ngai Bien Am thua hoi ..mp3

0.31 MB

62 - Phat khen ngoi va hua dap ..mp3

0.09 MB

63 - Phat chanh dap ..mp3

0.79 MB

64 - Rieng tu Chi - Quan - Thien ..mp3

1.19 MB

65 - Luan 4 - 10 tu Chi - Quan - Thien xen nhau lay Chi lam dau ..mp3

1 MB

66 - Luan 11-17 tu Chi - Quan - Thien xen nhau lay Quan lam dau ..mp3

1.17 MB

67 - Luan 18 - 24 tu Chi - Quan - Thien xen nhau lay Thien lam dau ..mp3

1.15 MB

68 - Luan 25 vien tu ca 3 thu ..mp3

0.48 MB

69 - Phat tom ket ..mp3

0.85 MB

70 - Ke lap lai ( het chuong Bien Am ) . het ky 11.mp3

0.84 MB

71 - Chuong Tinh Chu Nghiep Chuong - ngai Tinh Chu Nghiep Chuong thua hoi..mp3

1.26 MB

72 - Phat khen ngoi & hua dap..mp3

0.1 MB

73 - Phat chanh dap do 4 tuong chuong Dao..mp3

3.5 MB

74 - Nga tuong..mp3

1.87 MB

75 - Nhan tuong..mp3

0.57 MB

76 - Chung sanh tuong..mp3

0.62 MB

77 - Tho Mang tuong..mp3

1.12 MB

78 - Tom ket ly do chuong Dao ( het ky 12 )..mp3

3.5 MB

79 - Chuong TCNC Ke Lap Lai ....mp3

1.64 MB

80 - Chuong Pho Giac ...mp3

0.98 MB

80 - Phat Chanh Dap ve Cau Thien Tri Thuc ..mp3

1.74 MB

81 - Phat Chanh Dap ve Cau Thien Tri Thuc ..mp3

2.01 MB

82 -Noi Phap Tru Bon Benh ....mp3

1.81 MB

83 - Ket ve Tu Hanh Tru Benh va Phat Tam ..mp3

3.62 MB

84 - Ke Lap Lai ...mp3

0.79 MB

85 - Chuong Vien Giac ....mp3

2.04 MB

86 - Ba Phap Tinh Quan....mp3

2.21 MB

87 - Nguoi Don Can Tu ....mp3

1.38 MB

88 - Chuong Hien Thien Thu .....mp3

2.78 MB

89 - Y nghia vien giac ..mp3

1.18 MB

90 - Phat va Bo Tat deu nhap dinh..mp3

0.88 MB

91 - Phat chi ro cai vo minh..mp3

1.75 MB

92 - Tu hanh nhu huyen ..mp3

0.83 MB

93 - Phuong tien sai biet ..mp3

1.19 MB

94 - Tru ai duc lia yeu ghet , tru bon tuong ..mp3

1.78 MB

95 - Ba phap vien giac tam quan ..mp3

1.77 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM