DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

ngày 2/20/2011

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

001 TIEU SU TS TUE HAI!!s.mp3

1.63 MB

002 TIEU SU TS TUE HAI!!s.mp3

1.59 MB

003 CAU MO DAU!!s.mp3

0.35 MB

004 PHAI TU PHAP GI CHONG DUOC GIAI THOAT!!s.mp3

1.81 MB

005 TU CAI GI MA TU ...!!s.mp3

1.74 MB

006 DAN KINH THANH NHAN CAU TAM CHANG CAU PHAT!!s.mp3

1.81 MB

007 TU CAN BAN LAY PHAP GI DE TU!!s.mp3

2.3 MB

008 TAM TRU CHO NAO LA TRU!!s.mp3

1.91 MB

009 THAN TAM NAY LAY GI DE THAY!!s.mp3

1.5 MB

010 KINH NIET BAN PHAM KIM CANG THAN 29.05.2005!!s.mp3

2.16 MB

011 THE NAO LA KHONG CO CHO THAY!!s.mp3

1.43 MB

012 KHI CO TIENG LA CO NGHE!!s.mp3

1.16 MB

013 MON DON NGO NAY LAY GI LAM TONG,CHI,THE,DUNG!!s.mp3

1.42 MB

014 THE NAO LA HANH HANH PHAT!!s.mp3

1.36 MB

015 MON NAY TU DAU MA VAO!!s.mp3

2.28 MB

016 CAI GI LA TAM HOC ,DANG DUNG!!s.mp3

2.85 MB

017 KHI DI CO DUOC DUNG CONG CHANG!!s.mp3

1.48 MB

018 DANG GIAC VA DIEU GIAC 05.06.2005!!s.mp3

1.17 MB

019 DOC,TUNG KINH BI NGUOI KHINH CHE!!s.mp3

0.83 MB

020 NGU NHAN!!s.mp3

1.03 MB

021 DAI THUA,TOI THUONG THUA!!s.mp3

2.02 MB

022 NOI VI DU!!s.mp3

0.88 MB

023 THE NAO LA PHAM TINH ,THANH TINH!!s.mp3

1.07 MB

024 NHU NHU LA THE NAO!!s.mp3

1.24 MB

025 PHAP MON TAN VO TAN LA THE NAO!!s.mp3

1.47 MB

026 TRONG BO TAT GIOI CHUNG SANH THO PHAT GIOI!!s.mp3

0.74 MB

027 PHAT CO TRUOC HAY PHAP CO TRUOC!!s.mp3

1.11 MB

028 NOI LAM KHONG TUONG UNG!!s.mp3

1.09 MB

029 CO DIA NGUC HAY KHONG CO!!s.mp3

1.94 MB

030 CHUYEN THUC THANH TRI 12.06.2005!!s.mp3

2.27 MB

031 RUT BON TRI THANH BA THAN!!s.mp3

0.76 MB

032 THE NAO LA THAY CHAN THAN PHAT!!s.mp3

1.16 MB

033 THE NAO LA PHAP VO VI!!s.mp3

1.34 MB

034 THE NAO LA 25 COI!!s.mp3

1.37 MB

035 VO NIEM!!s.mp3

2.03 MB

036 VO NIEM!!s.mp3

1.32 MB

037 TANH CHAN NHU LA THAT KHONG!!s.mp3

2.07 MB

038 NOI KET LAI!!s.mp3

2.35 MB

039 O DOI SAU CO NHOM TA HOC 19.06.2005!!s.mp3

1.75 MB

040 BAI KE!!s.mp3

1.13 MB

041 BAI KE TIEP!!s.mp3

1.75 MB

042 CHUAN BI BUOC DI CHO VUNG!!s.mp3

1.97 MB

043 DAN KINH DUY MA PHAM PHAT QUOC!!s.mp3

1.81 MB

044 THE NAO LA KHONG CUU CANH!!s.mp3

1.35 MB

045 THE NAO LA TRUNG DAO!!s.mp3

1.45 MB

046 TU TAT CA HANH DAY DU THANH TUU!!s.mp3

2.32 MB

047 TS TUE HAI DAY HOC CHUNG 26.06.2005!!s.mp3

1.71 MB

048 KINH NOI NEU LAY SAC THAY TA...!!s.mp3

1.9 MB

049 CU SY HOI TUC TAM TUC PHAT CAI GI LA PHAT!!s.mp3

1.78 MB

050 PHAT ADIDA CO CHA ME VA HO HANG CHANG!!s.mp3

1.75 MB

051 LUAN SU NGUYEN HOI HT TU CO DUNG CONG CHANG!!s.mp3

1.85 MB

052 HU KHONG HAY SANH LINH CHI CHANG...!!s.mp3

0.93 MB

053 SU THUONG DUONG DAY CHUNG!!s.mp3

1.62 MB

054 TAM,PHAT,CHUNG SANH CA 3 KHONG SAI KHAC!!s.mp3

2.28 MB

055 TAM GIAO NHO,DAO,THICH LA DONG HAY KHAC 03.07.2005!!s.mp3

1.78 MB

056 PS CHI CHUYEN GIANG KINH HOA NGHIEM!!s.mp3

1.12 MB

057 DEM TAM TU HANH BAO LAU DUOC GIAI THOAT!!s.mp3

2.01 MB

058 PS GIANG KINH DUY-MA DEN HOI!!s.mp3

1.78 MB

059 NGON VOI NGU LA DONG HAY KHAC!!s.mp3

2.67 MB

060 PS TUE CHUYEN GIANG CHI QUAN DEN HOI!!s.mp3

1.96 MB

061 BAT NHA LON CHANG!!s.mp3

2.6 MB

062 MUON PHAP TRO KHONG...10.07.2005!!s.mp3

1.78 MB

063 TS TIN VO TINH LA PHAT CHANG!!s.mp3

1.77 MB

064 LUAT SU CO SAO CHANG TIN THIEN!!s.mp3

1.28 MB

065 THE NAO DUOC THAN THONG!!s.mp3

1.65 MB

066 THE NAO LA DUOC TRU CHANH PHAP!!s.mp3

2.15 MB

067 CO NGUOI CHEO THUYEN...!!s.mp3

1.25 MB

068 CO 10 VI TUC DUC DONG DEN HOI!!s.mp3

2.13 MB

069 TAI SAO CHANG CHIU TUNG KINH...!!s.mp3

1.41 MB

070 NIEM PHAT LA HUU TUONG DAI THUA 17.07.2005...!!s.mp3

1.62 MB

071 (TIEP) NIEM PHAT LA HUU TUONG DAI THUA...!!s.mp3

1.75 MB

072 (TIEP) NIEM PHAT LA HUU TUONG DAI THUA...!!s.mp3

1.71 MB

073 THE NAO LA PHAT!!s.mp3

1.39 MB

074 (TIEP) THE NAO LA PHAT!!s.mp3

1.65 MB

075 (TIEP) THE NAO LA PHAT!!s.mp3

1.28 MB

076 THE NAO LA DINH TUE DONG HOC!!s.mp3

1.63 MB

077 TOM KET!!s.mp3

1.63 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM