DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cái Biết Sáng Ngời Muôn Thuớ

Giảng tại Bĩ Quốc ngày 9/28/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Ai Cũng Có Cái Biết

1.43 MB

Đem Biết Đi Tìm Biết

1.6 MB

Đem Biết Đi Tìm Biết (tiếp)

1.77 MB

Đem Biết Đi Tìm Biết (tiếp)

1.8 MB

Đem Biết Đi Tìm Biết (tiếp)

1.69 MB

Đem Biết Đi Tìm Biết (tiếp)

1.71 MB

Thiền Trong Cuộc Sống

1.79 MB

Thiền Trong Cuộc Sống (tiếp)

2.34 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM