DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Pháp Môn Một Chữ

Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc - Hà Nội ngày 2/27/2005

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhapMonMotChu_01.mp3

0.57 MB

PhapMonMotChu_02.mp3

0.89 MB

PhapMonMotChu_03.mp3

0.89 MB

PhapMonMotChu_04.mp3

0.8 MB

PhapMonMotChu_05.mp3

0.89 MB

PhapMonMotChu_06.mp3

1.07 MB

PhapMonMotChu_07.mp3

0.78 MB

PhapMonMotChu_08.mp3

0.75 MB

PhapMonMotChu_09.mp3

0.8 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM