DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

tu Tâm Xã

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu - Texas ngày 12/24/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 Track 1.mp3

7.13 MB

02 Track 2.mp3

7.12 MB

03 Track 3.mp3

7.26 MB

04 Track 4.mp3

7.12 MB

05 Track 5.mp3

7.39 MB

06 Track 6.mp3

7.1 MB

07 Track 7.mp3

7.29 MB

08 Track 8.mp3

7.06 MB

09 Track 9.mp3

7.25 MB

10 Track 10.mp3

7.19 MB

11 Track 11.mp3

7.27 MB

12 Track 12.mp3

7.19 MB

13 Track 13.mp3

7.27 MB

14 Track 14.mp3

8.96 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM