DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ứng Dụng Lý Nhân Quả

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Yen Tử ngày 3/30/2003

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

1.19 MB

track02.mp3

1.23 MB

track03.mp3

1.28 MB

track04.mp3

1.17 MB

track05.mp3

1.29 MB

track06.mp3

1.32 MB

track07.mp3

1.12 MB

track08.mp3

2.19 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM