DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phải Quý Tiếc Hiện Tại

Giảng tại Đạo Tràng Tinh Tấn ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhaiQuyTiecHienTai_01.mp3

2.39 MB

PhaiQuyTiecHienTai_02.mp3

2.35 MB

PhaiQuyTiecHienTai_03.mp3

2.34 MB

PhaiQuyTiecHienTai_04.mp3

2.25 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM