DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Bát Nhã

Giảng tại Chùa Bà Đá ngày 1/1/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KinhBatNha_01.mp3

0.61 MB

KinhBatNha_02.mp3

0.35 MB

KinhBatNha_03.mp3

0.58 MB

KinhBatNha_04.mp3

0.94 MB

KinhBatNha_05.mp3

1.02 MB

KinhBatNha_06.mp3

0.65 MB

KinhBatNha_07.mp3

1.08 MB

KinhBatNha_08.mp3

0.99 MB

KinhBatNha_09.mp3

1.05 MB

KinhBatNha_10.mp3

1.14 MB

KinhBatNha_11.mp3

0.89 MB

KinhBatNha_12.mp3

0.63 MB

KinhBatNha_13.mp3

0.99 MB

KinhBatNha_14.mp3

1.07 MB

KinhBatNha_15.mp3

1.12 MB

KinhBatNha_16.mp3

0.84 MB

KinhBatNha_17.mp3

0.93 MB

KinhBatNha_18.mp3

0.72 MB

KinhBatNha_19.mp3

0.94 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM