DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Mười Bức Tranh Chăn Trâu

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 1/1/2005

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

1.01 MB

track02.mp3

1.11 MB

track03.mp3

1.07 MB

track04.mp3

1.04 MB

track05.mp3

0.92 MB

track06.mp3

0.86 MB

track07.mp3

1.14 MB

track08.mp3

1.13 MB

track09.mp3

0.62 MB

track10.mp3

0.94 MB

track11.mp3

0.87 MB

track12.mp3

0.81 MB

track13.mp3

0.78 MB

track14.mp3

1.19 MB

track15.mp3

0.97 MB

track16.mp3

0.92 MB

track17.mp3

1.15 MB

track18.mp3

1.04 MB

track19.mp3

1.02 MB

track20.mp3

1.58 MB

track21.mp3

1.19 MB

track22.mp3

0.91 MB

track23.mp3

0.83 MB

track24.mp3

0.95 MB

track25.mp3

0.92 MB

track26.mp3

0.81 MB

track27.mp3

1.12 MB

track28.mp3

1.05 MB

track29.mp3

1.22 MB

track30.mp3

1.41 MB

track31.mp3

1.14 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM