DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Bà Đá ngày 1/1/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_01.mp3

0.7 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_02.mp3

0.29 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_03.mp3

0.87 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_04.mp3

1 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_05.mp3

0.74 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_06.mp3

0.86 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_07.mp3

0.87 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_08.mp3

0.67 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_09.mp3

0.9 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_10.mp3

0.75 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_11.mp3

1.04 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_12.mp3

0.86 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_13.mp3

0.33 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_14.mp3

0.63 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_15.mp3

0.45 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_16.mp3

0.7 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_17.mp3

0.71 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_18.mp3

0.85 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_19.mp3

0.98 MB

TinhThanGiacNgoCuaDaoPhat_20.mp3

0.95 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM