DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Yếu Chỉ Thiền Tông

Giảng tại Chùa Bà Đá ngày 1/1/2006

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YeuChiThienTong_01.mp3

0.82 MB

YeuChiThienTong_02.mp3

0.64 MB

YeuChiThienTong_03.mp3

1.01 MB

YeuChiThienTong_04.mp3

1.36 MB

YeuChiThienTong_05.mp3

0.93 MB

YeuChiThienTong_06.mp3

0.99 MB

YeuChiThienTong_07.mp3

0.98 MB

YeuChiThienTong_08.mp3

0.98 MB

YeuChiThienTong_09.mp3

0.79 MB

YeuChiThienTong_10.mp3

0.74 MB

YeuChiThienTong_11.mp3

0.31 MB

YeuChiThienTong_12.mp3

0.95 MB

YeuChiThienTong_13.mp3

1.02 MB

YeuChiThienTong_14.mp3

0.28 MB

YeuChiThienTong_15.mp3

1.26 MB

YeuChiThienTong_16.mp3

0.97 MB

YeuChiThienTong_17.mp3

1.08 MB

YeuChiThienTong_18.mp3

0.72 MB

YeuChiThienTong_19.mp3

0.59 MB

YeuChiThienTong_20.mp3

0.68 MB

YeuChiThienTong_21.mp3

0.79 MB

YeuChiThienTong_22.mp3

1.21 MB

YeuChiThienTong_23.mp3

0.96 MB

YeuChiThienTong_24.mp3

0.46 MB

YeuChiThienTong_25.mp3

0.57 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM