DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TU LÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TÁNH GIÁC HIỂN LỘ

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm - Đà Lạt ngày 7/28/2011

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T01.mp3

1.54 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T02.mp3

1.55 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T03.mp3

1.56 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T04.mp3

1.57 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T05.mp3

1.58 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T06.mp3

1.59 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T07.mp3

1.73 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T08.mp3

1.69 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T09.mp3

1.74 MB

TuLaTaoDieuKienChoTanhGiacHienLo - T10.mp3

2.03 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM