DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nguyện Và Hạnh

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

04. Nguyen va Hanh.mp3

72.18 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM