DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Ra Đời Nơi Mỗi Chúng Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

087.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T1.mp3

7.38 MB

088.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T2.mp3

7.4 MB

089.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T3.mp3

7.41 MB

090.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T4.mp3

7.34 MB

091.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T5.mp3

7.32 MB

092.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T6.mp3

7.38 MB

093.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T7.mp3

7.38 MB

094.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T8.mp3

7.32 MB

095.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T9.mp3

7.35 MB

096.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T10.mp3

7.49 MB

097.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T11.mp3

7.39 MB

098.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T12.mp3

7.64 MB

099.PhatRaDoiNoiMoiChungTa-T13.mp3

8.3 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM