DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Vật Sở Hữu Quý Nhất

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

10. vat so huu qui nhat - sc thuan tue.mp3

67.46 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM