Sự Tích Thập Bát La Hán

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

 MỤC LỤC

 

                                          Lời Nói Đầu

1.       La Hán Ba Tiêu

2.       La Hán Bố Đại

3.       La Hán Cử Bát

4.       La Hán Hàng Long

5.       La Hán Khai Tâm

6.       La Hán Kháng Môn

7.       La Hán Khánh Hỷ

8.       La Hán Khoái Nhĩ

9.       La Hán Kỵ Tượng

10.  La Hán Phục Hổ

11.  La Hán Quá Giang

12.  La Hán Thác Tháp

13.  La Hán Thám Thủ

14.  La Hán Tiếu Sư

15.  La Hán Tĩnh Tọa

16.  La Hán Tọa Lộc

17.  La Hán Trầm Tư

18.  La Hán Trường Mi

 

 

 

           hơg

 

 

                                                                                        THIỀN TÔNG VIỆT NAM