[Trang chủ] [Kinh sách] [Unicode]

[Khóa 1][Khóa 2][Khóa 3][Khóa 4][Khóa 5][Khóa 6][Khóa 7][Khóa 8][Khóa 9][Khóa 10,11][Khóa 12][Mục Lục]


Phật Học Phổ Thông

HT. Thích Thiện Hoa

Mục Lục Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo

 

Bài Thứ 1: -Ðạo Phật

Bài Thứ 2: -Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (từ giáng sinh đến thành đạo)

Bài Thứ 3: -Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (từ thành đạo đến Niết Bàn)

Bài Thứ 4: -Quy Y Tam Bảo

Bài Thứ 5: -Ngũ Giới

Bài Thứ 6: -Sám Hối

Bài Thứ 7: -Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

Bài Thứ 8: -Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật

Bài Thứ 9: -Ăn Chay

Bài Thứ 10:-Bát Quan Trai Giới 

Mục Lục Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo

Bài Thứ 1: -Bổn phận của Phật tử tại gia

Bài Thứ 2: -Vu lan bồn 

Bài Thứ 3: -Vô thường 

Bài Thứ 4: -Thiểu dục và Tri túc 

Bài Thứ 5: -Nhân quả 

Bài Thứ 6: -Luân hồi 

Bài Thứ 7: -Thập thiện nghiệp 

Bài Thứ 8: -Tứ nhiếp pháp 

Bài Thứ 9: -Lục hòa 

Bài Thứ 10: -Tịnh độ

Bài Thứ 11: -Lược sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 đại nguyện

Mục Lục Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 

Bài Thứ 1: -Khái niệm tổng quát về Tứ diệu đế

Bài Thứ 2: -Khổ đế

Bài Thứ 3: -Tập đế

Bài Thứ 4: -Tập đế 2

Bài Thứ 5: -Diệt đế

Bài Thứ 6: -Diệt đế 2

Bài Thứ 7: -Đạo đế(Tứ niệm xứ)

Bài Thứ 8: -Ðạo đế (Tứ chánh cần)

Bài Thứ 8b:-Đạo đế(Tứ như ý túc)

Bài Thứ 9: -Đạo đế(Ngũ căn lực)

Bài Thứ 9b:-Ðạo đế (Thất bồ đề phần)

Bài Thứ 10:- Ðạo đế (Bát chánh đạo)

Mục Lục Khóa Thứ Tư

Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo

Bài Thứ 1:  -Quán Sổ Tức

Bài Thứ 2: -Quán Bất Tịnh

Bài Thứ 3: -Quán Từ Bi

Bài Thứ 4: -Quán Nhân Duyên

Bài Thứ 5: -Quán Giới Phân Biệt

Bài Thứ 6: -Bố Thí Ba La Mật

Bài Thứ 6b:-Trì Giới Ba La Mật

Bài Thứ 7 :-Tinh Tấn Ba La Mật

Bài Thứ 7B:-Nhẫn Nhục Ba La Mật

Bài Thứ 8 :-Thiền Ðịnh Ba La Mật

Bài Thứ 8b:-Trí Huệ Ba La Mật

Bài Thứ 9: -Tứ Vô Lượng Tâm

Bài Thứ 10:-Ngũ Minh

Mục Lục Khóa Thứ Năm

Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh

 

Bài Thứ 1: -Lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ

Bài Thứ 2: -Lịch sử Phật giáo Trung Hoa

Bài Thứ 3: -Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Bài Thứ 4: -Lịch sử Phật giáo Việt Nam (tiếp theo)

Bài Thứ 5: -Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và Việt Nam cận đại

Bài Thứ 6: -Mười tông phái ở Trung Hoa: Luật tông , Tịnh độ tông, Thiền tông

Bài Thứ 7: -Mười tông phái ở Trung Hoa (Tiếp theo): Pháp-tướng tông, Mật tông, Thiên-thai tông

Bài Thứ 8: -Mười tông phái ở Trung Hoa (Tiếp theo): Hoa nghiêm tông, Tam luận tông, Câu-xá tông, Thành thật tông

Bài Thứ 9: -Vũ- trụ-quan Phật Giáo

Bài Thứ 10: - Nhân-sinh quan Phật Giáo

KHÓA VI

Triết Lý Đạo Phật Hay Là Đại Cương Kinh lăng Nghiêm

 

Thay Lời Tựa

Bài Thứ 1

Bài Thứ 2

Bài Thứ 3

Bài Thứ 4

Bài Thứ 5

Bài Thứ 6

Bài Thứ 7

Mục Lục Khóa Thứ bảy

Triết Lý Ðạo Phật Hay Là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm

 

Bài Thứ 1: -Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng

Bài Thứ 2: -Phật Dạy Chân Tâm Phi Tất Cả Tướng

Bài Thứ 3: -A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Ðã Ngộ

Bài Thứ 4: -Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được

Bài Thứ 5: -Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Bài Thứ 6: -Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Bài Thứ 7: -Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm

Mục Lục Khóa Thứ Tám


Kinh Viên Giác

 

KHOÁ IX

DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN

 

Lời nói đầu

Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG

Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ ba: I. Tâm vương

Bài thứ tư: Ý thức

Bài thứ năm: Mạt na thức

Bài thứ sáu: A lại da thức

Bài thứ bảy: II. Tâm sở

Bài thứ tám: E.Tuỳ phiền não

Bài thứ chín: G.Bất định Tâm sở - III. Sắc pháp

Bài thứ mười: IV. Tâm bất tương ưng hành pháp  - V. Vô vi pháp

Tập nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC

Luận A-Ðà-Na Thức

Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI:

Lời của dịch giả

Lời tựa

Bài thứ nhứt: Duy thức tam thập tụng dị giải

Bài thứ hai : nt

Bài thứ ba : nt

Bài thứ tư : nt

Bài thứ năm : nt

Bài thứ sáu : Giải thích các điều nghi

Bài thứ bảy : nt

Duy thức tam thập tụng: chánh văn

NHƠN MINH LUẬN

Bài học thuộc lòng

Nhơn minh luận cương yếu

A. Tôn

B. Nhơn

C. Dụ

KHOÁ X

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI

01-Nhơn duyên

02- Tâm Chơn như (Chơn tâm)

03- Tâm Sanh diệt (Thức A lại da)

04-Nói về nghĩa "Giác"

05-Nói về nghĩa "Bất giác" 

06-Nói về nghĩa "Bất giác"  Ý tương tục và Ý thức

07-Nói về nghĩa "Bất giác" Tâm nhiễm ô

08-Nói về nghĩa "Bất giác" Bốn món huân tập

09-Nói về nghĩa "Bất giác" Bốn món huân tập (Tiếp Theo)

10-Nói về nghĩa "Bất giác" Chơn như và vô minh, thỉ và chung

11-Nói về nghĩa "Bất giác" Ba đại nghĩa của tâm

12-Ðối Trị Các Chấp Sai Lầm-Chấp Ngã và Chấp Pháp

13-Ba Món Phát Tâm

14-Ba Món Phát Tâm (Tiếp theo v hết)

15-Tín tâm, Tu Hành-Bốn món tín tâm và năm môn tu hành

16-Tín tâm, Tu Hành-Các thứ ma chướng và mười điều lợi ích tu Thiền

17-Lời Dịch giả

18-Luận Đại Thừa Khởi Tính

KHOÁ XII

KINH KIM CANG
Dịch nghĩa và lược giải

Lời Tựa

Bài thứ nhứt: -Đề mục Kinh
        Tên tác giả
        A. Phần tự

Bài thứ hai: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ ba: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ tư: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ năm:-B. Phần Chánh tôn

Bài thứ sáu: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ bảy: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ tám: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ chín: -B. Phần Chánh tôn 

Bài thứ mười:-C. Phần Lưu thông

BÁT NHÃ TÂM KINH 

Dịch Bản

Kinh Bát Nhã toát yếu 

Bát Nhã tâm kinh

Lược Giải

Kinh Đại Bát Nhã toát yếu 

Phần Duyên khởi -Phần Chánh tôn

Phụ lục: Một "Sự nghiệp" của đời tôi

 


[Khóa 1][Khóa 2][Khóa 3][Khóa 4][Khóa 5][Khóa 6][Khóa 7][Khóa 8][Khóa 9][Khóa 10,11][Khóa 12][Mục Lục]

[Trang chủ] [Kinh sách] [Unicode]