DANH MỤC THUYẾT PHP
H.T THCH THANH TỪ


CC THỜI PHP TRONG LỄ GIỖ TỔ V TẾT NGUYN ĐN 2002-2003

 

NỘI DUNG

NĂM

ĐỊA ĐIỂM

Ghi Ch

Lễ Giỗ Tổ Lần Thứ 30
Cố H.T Thch Thiện Hoa

21.01.2003
22.01.2003

TV.
Thường Chiếu

 

Đm Tất Nin Tại TV Trc Lm

11.02.2002

(30.12.Tn Tỵ)

TV. Trc Lm

01 CD

T.V. Trc Lm Chc Tết Ha Thượng

12.12.2002

(01.01.Nhm Ngọ)

TV. Trc Lm

01 CD

Tăng Ni Cc Chiếu Chc Tết Ha Thượng

13.02.2002

(02.01.Nhm Ngọ)

TV.

Thường Chiếu

01 CD

Phật Tử Cc Đạo Trng Chc Tết Ha Thượng

14.02.2002

(03.01.Nhm Ngọ)

TV.

Thường Chiếu

01 CD

Tăng Ni V Phật Tử Chc Tết Ha Thượng

15.02.2002

(04.01.Nhm Ngọ)

TV. Chơn Khng 01 CD

Lễ Chc Thọ Ho Thượng Thch Thanh Từ

23.01.2003

TV.

Thường Chiếu

 

Lễ Tất Nin

31.01.2003

TV. Trc lm

 

Lễ Tn Nin Qu Mi  & Tiễn Đưa H.T Nhập Thất

01.02.2003

TV. Trc lm