HOA VÔ ƯU

TẬP 08

H.T THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC

v    Lời Đầu Sách.

          1. Con Người Bất Tử.

          2. Người Leo Núi.

          3. Cội Gốc Sanh Tử và Niết Bàn.

          4. Thuyết Luân Hồi.

          5. Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ.

          6. Tập Nghiệp.

          7. Thân Người Khó Được.

          8. Nhân Thừa và Bồ Tát Thừa.

          9. Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật.

          10. Trí Thức và Trí Tuệ.

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM