THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20

H.T THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC

v    Lời Đầu Sách.

v    Cội  Nguồn Thiền Tông.

v    Thiền Tông Việt Nam Cuồi Thế Kỷ 20.

v    Yếu Chỉ Thiền Tông.

I. Mở Đề.

II. Chủ Đích Thiền Tông.

III. Yếu Chỉ Thiền Tông hay Cốt Tủy Kinh Điển.

A. Kiến Tánh.

B. Khởi Tu.

IV. Đức Phật Qua Cái Nhìn Của Thiền Tông.

V. Thiền Tông Với  Các Kinh Đại Thừa.

-Phần 1.

-Phần 2.

VI. Thiền Tông Với Các Môn Thiền Khác.

VII. Thiền Tông Không Nặng Hình Thức Tôn Giáo.

VIII. Đặc Điểm Thiền Tông.

IX. Những Nghi Vấn Về Thiền Tông.

X. Những Bệnh Của Người Tu Thiền.

XI. Kết Luận.

v    Vào Cổng Nhà Thiền.

v    Vào Cửa Không.

v    Chỉ  Ông Chủ.

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM