[Trang chu] [Kinh sach]

KHÓA HƯ LỤC

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]


LUẬN GƯƠNG TUỆ GIÁO

 Dịch 

Tuệ sanh từ sức định. Nếu tâm định th́ gương tuệ sanh, nếu tâm loạn th́ gương tuệ diệt. Cũng như chiếc gương bằng đồng trước phải nhờ mài giũa, sau mới trong sạch soi sáng. Nếu chẳng mài giũa th́ tỳ vết bụi nhơ phủ tối. Đă bị bụi nhơ phủ th́ ánh sáng làm sao mà sanh? Cho nên trí tuệ do định hiện, định tuệ nương nhau không thể thiếu một.

Nếu mượn danh tọa thiền, tâm chưa được định mà gương tuệ sanh th́ không bao giờ có. Tuy có tánh tuệ mà không tập tọa thiền, tự cho đă có tuệ th́ cần tọa thiền làm ǵ? Người như thế, tuy có tuệ mà không gương thể. Nếu khi thiền định, tâm chưa được định mà muốn cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng. Nếu tâm đă định lại sanh tà giải, cầu mong được tuệ, cũng như sóng gió đă lặng, bóng trăng lóng trong mà lại lấy tay vớt trong nước muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy.

Tổ sư nói: “Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch.” Lại nói: “Tịch tịch tỉnh tỉnh phải, tịch tịch vô kư sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai.” (Trong chánh văn “Tịch tịch tỉnh tỉnh thị vô kư, tỉnh tỉnh tịch tịch thị loạn tưởng”. Nguyên bản của Thiền sư Huyền Giác “Tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch hôn trầm phi. Tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi”. Có lẽ ở đây in sót mấy chữ.) Tỉnh tỉnh tịch tịch, tịch tịch tỉnh tỉnh là thuốc, vô kư loạn tưởng là bệnh. Nếu thân có bệnh phải nhờ thuốc đối trị, thân đă b́nh định c̣n ǵ phải trị. Nếu được như thế th́ định tuệ thành tựu.

Giảng

“Tuệ sanh từ sức định... định tuệ nương nhau không thể thiếu một.” Đây là đoạn đầu ngài Trần Thái Tông nói về gương trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có, tức là trí tuệ từ sức định, do định mà có tuệ. Nếu không có giới th́ khó được định, nếu không có định, không thể phát tuệ. Thế nên giới định tuệ có sự liên quan mật thiết, nếu thiếu một chúng ta khó thực hiện được trí tuệ cao siêu.

 “Nếu tâm định th́ gương tuệ sanh, nếu tâm loạn th́ gương tuệ diệt.” Ở đây Ngài ví dụ tuệ như cái gương. Gương sáng là nhờ đâu, tức nhờ trong sạch nên gương sáng. Nếu gương bị bụi phủ, hay bị những vết hằn trên mặt gương, chúng ta sẽ không thấy gương sáng được. Ví dụ tâm chúng ta loạn tưởng nhiều, đó là những bụi làm nhơ gương trí tuệ của ḿnh. V́ vậy định là phương tiện để gương trí tuệ sáng. Muốn được sáng suốt, trước hết tâm phải an định, từ tâm an định mới phát ra trí tuệ. Nếu tâm không an định mà muốn được trí tuệ không bao giờ có. Thế nên, chúng ta phải ngồi thiền nhiều là phương tiện để tâm an định, từ tâm an định chúng ta mới có trí tuệ sáng suốt thấy được lẽ thật ở nơi ḿnh và ở ngoại cảnh. V́ vậy, trí tuệ không phải tự có mà nhờ tâm an định mới phát ra.

“Cũng như chiếc gương bằng đồng trước phải nhờ mài giũa, sau mới trong sạch soi sáng. Nếu chẳng mài giũa th́ bụi nhơ phủ kín.” Đây nói gương bằng đồng chớ không phải gương pha lê. Gương bằng đồng có khi chúng ta thấy nó sáng, có lúc thấy tối. V́ sao? Gương sáng là nhờ có mài giũa, do mài giũa cho hết tỳ vết để gương được phẳng, có phẳng gương mới sáng, nhưng nếu không giữ để bụi bặm phủ lấp th́ gương vẫn tối như thường.V́ vậy trước có công phu mài giũa, kế phải giữ ǵn gương mới trong, gương trong th́ được sáng. Gương trí tuệ của chúng ta cũng vậy, trước phải cố gắng dẹp bỏ vô minh phiền năo, rồi ǵn giữ  không cho loạn tưởng. Hội đủ hai điều này th́ trí tuệ chúng ta sẽ được sáng. Đó là ư nghĩa dụ trí tuệ như gương.

“Đă bị bụi nhơ phủ th́ ánh sáng làm sao mà sanh? Cho nên trí tuệ do định hiện, định tuệ nương nhau không thể thiếu một.” Nghĩa là gương bị bụi nhơ phủ kín th́ làm sao có ánh sáng. Cũng vậy, nếu tâm loạn tưởng th́ trí tuệ không thể sanh. Trí tuệ sanh là do có sức an định. Nhưng ở đây nói theo lối nh́n của Nhị thừa, luôn luôn đặt trước có giới, sau có định, rồi mới có tuệ. Nếu nh́n theo tinh thần của Lục Tổ th́ định tuệ b́nh đẳng. Định và tuệ không tách rời nhau, có định tức có tuệ, có tuệ tức có định. Tại sao vậy? V́ đối với Thiền tông chúng ta không phải đợi tâm an định viên măn mới phát ra trí tuệ. Nếu vậy th́ định trước tuệ sau, mà Thiền tông nói định và tuệ đồng thời, trong định có tuệ, trong tuệ có định, hai cái không tách rời nhau được. Do đâu để chứng nghiệm điều này. Thí dụ hằng ngày chúng ta ngồi thiền thấy vọng không theo. Vọng dấy là động, ḿnh biết nó, nó lặng xuống, th́ cái biết vọng là tuệ, vọng lặng là định. Dó đó không phải đợi khi tâm an định hoàn toàn chúng ta mới có tuệ, mà chính khi nó đang dấy động chúng ta vẫn có trí tuệ thấy biết, không theo th́ được an. Hiểu như vậy mới biết tinh thần Thiền tông mà Lục Tổ đă nói là Định Tuệ b́nh đẳng. Nếu vọng dấy lên chúng ta thấy th́ cái thấy vọng để không theo đó là tuệ. Nhưng khi vọng lặng hết không c̣n nữa th́ lúc đó tuệ đang ở đâu? - Tuệ ở chỗ biết vọng đang yên. Như bây giờ không có vọng th́ ai biết không vọng? Khi vọng dấy lên nó biết, khi không vọng nó cũng biết, th́ cái biết trước là tuệ, cái biết sau cũng là tuệ. Hiểu cho thật kỹ mới rơ được ư nghĩa tu thiền. Nếu không hiểu cứ cố gắng kềm cho nó yên, khi nó yên lại hoảng hốt lên tưởng ḿnh đâu mất rồi. Khi có vọng tưởng ḿnh c̣n thấy, bây giờ vọng lặng hết sao không thấy ǵ. Như vậy tưởng là mất sạch không c̣n tâm tri giác, nhưng không ngờ khi vọng yên rồi, th́ thấy rơ vọng yên, mà thấy rơ vọng yên là cái ǵ thấy? - Đó là trí tuệ thấy.

Thế nên tôi thường hay dẫn câu chuyện của vị Tổ thứ mười tám ở Ấn Độ là Tổ Già-da-xá-đa. Một hôm, Ngài đi hóa đạo ngang qua một vùng nọ, có người Bà-la-môn tên Cưu-ma-đa-la (sau này là vị Tổ thứ mười chín) thấy Ngài bèn đến hỏi: “Ngài tu theo đạo nào mà có đức hạnh đáng kính như thế?” Ngài nói: “Tôi tu theo đạo Phật.” Người Bà-la-môn nghe Ngài nói tu theo Phật, ông hoảng sợ, chạy về nhà đóng kín cửa lại. Tổ biết người này có duyên, về sau sẽ làm được Phật sự lớn, nên Tổ theo tới nhà. Đến nơi, thấy cửa đóng kín, Tổ bước lại gơ cửa, gơ măi ông vẫn làm thinh. Sau cùng, ở bên trong ông nói vọng ra: “Trong nhà không có người.” Tổ liền hỏi: “Không có người, vậy ai trả lời đó?” Nghe Tổ nói như vậy, ông mới giựt ḿnh mở cửa ra đón Tổ. Câu chuyện này nghe qua như chuyện đùa, nhưng có một ư nghĩa thâm trầm mà chúng ta không biết. Thường chúng ta cứ nghĩ khi vọng tưởng lăng xăng nghĩ việc này đến việc khác, lúc đó nói tâm ḿnh đang nghĩ, đang suy tính, nhưng có một phút giây nào tâm lặng xuống không nghĩ suy nữa, lại hoảng hốt tưởng như mất ḿnh, ḿnh không c̣n nữa. Cũng giống như người Bà-la-môn kia đóng cửa, khi nghe tiếng gơ cửa lại trả lời không có người ở nhà. Vậy câu nói “không có người ở nhà” đó có tánh cách ra sao? Quả là dốt! Nghĩa là ông đă lên tiếng mà nói không có người th́ chỉ có người ngu dốt mới như vậy. Nhưng thật t́nh chúng ta cũng giống như ông Bà-la-môn kia. Khi tâm lăng xăng th́ cho là có tâm, đến lúc tâm yên lặng nói tôi không có tâm nữa, mất tôi rồi. Vậy ai biết tâm yên lặng, ai biết mất tôi? Đă biết nói “mất tôi” là có người biết nói, mà có biết nói tức có ḿnh chớ có mất đâu? Nếu mất tôi th́ không có cái biết, c̣n biết mất tôi là có ḿnh rơ ràng. Đó là việc rất tế nhị mà người tu có khi không hiểu, từ chỗ không hiểu mà tu ít lâu rồi hoảng sợ ḿnh tu sai, sợ rơi vào không. Bởi v́ khi không có vọng tưởng lại tưởng là không ngơ, nhưng không ngờ không vọng tưởng mà có “cái biết không vọng tưởng”. Biết không vọng tưởng th́ làm sao nói “không” được? Đó là ư nghĩa trong nhà thiền thường nói Định Tuệ không rời nhau. Tóm lại, khi định c̣n có cái biết ḿnh an định đó là tuệ, nếu không có cái biết, làm sao biết lúc đó tâm an định. Chỗ này quí vị cần phải thấy rơ để khỏi lầm lẫn. V́ vậy định và tuệ không thể thiếu trong lúc chúng ta tu thiền.

“Nếu mượn danh tọa thiền, tâm chưa được định mà gương tuệ sanh th́ không bao giờ có.” Câu: “mượn danh tọa thiền”, nguyên chữ Hán là “giả danh toạ thiền”. Ở đây Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rơ chữ “TUỆ”. Như trong kinh thường nói mỗi chúng sanh đều có tánh giác, hay đều có Phật tánh, tức là có trí tuệ sẵn nơi chúng ta, tuy có trí tuệ sẵn nhưng nếu tâm chưa an định th́ trí tuệ không phát sanh được. Đây tôi phân tích cho quí vị hiểu rơ nghĩa hai chữ trí tuệ sanh và trí tuệ sẵn. Trí tuệ sẵn là trí tuệ thầm biết, lúc nào cũng hằng hữu nơi chúng ta, trí tuệ đó gọi là tánh tuệ. Tuy có tánh tuệ nhưng nếu không nhờ tọa thiền để tâm an định th́ tánh tuệ không phát khởi mạnh nên không sanh tuệ. Như vậy là có tánh tuệ mà không có diệu dụng, không có hiện tướng của trí tuệ. Người tu thiền sẽ thấy rơ điều này. V́ vậy chúng ta thường nghe nói tu thiền sẽ có giác ngộ, việc này không ǵ lạ. V́ trong khi tu, những ǵ chúng ta học hoặc đọc trong kinh chưa hiểu, ḷng c̣n băn khoăn, thắc mắc, ôm ấp nghi ngờ, bất chợt một hôm nào đó ngồi thiền tâm được yên, bỗng dưng sáng ra, thông suốt được là do trí tuệ phát khởi hay trí tuệ sanh. Trí tuệ phát sanh này do tâm yên sáng, phát ra diệu dụng làm chúng ta hiểu biết cụ thể những vấn đề chưa hiểu. Do đó trí tuệ sanh là cái diệu dụng hay cái hiện tướng của trí tuệ sẵn hay tánh tuệ. Cho nên nói:

“Tuy có tánh tuệ mà không tập tọa thiền, tự cho đă có tuệ th́ cần tọa thiền làm ǵ? Người như thế, tuy có tuệ mà không gương thể.” Nghĩa là tuy có trí tuệ sẵn mà gương thể của trí tuệ không hiện.  Như cái gương bị bụi bặm phủ, nên tuy có gương mà không có ánh sáng của gương, phải nhờ lau bụi ánh sáng mới phát. Đây là trường hợp chỉ người tự ỷ ḿnh có tánh tuệ không cần tọa thiền th́ tuệ không phát sanh.

“Nếu khi thiền định, tâm chưa được định mà muốn cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng.” Thí dụ như đêm rằm, chúng ta ở gần bờ hồ hoặc gần ḍng sông, khi có gió mạnh sóng to, dù có trăng nhưng nh́n xuống sông, hồ chúng ta có thấy được bóng mặt trăng không? V́ có sóng mặt nước không yên, nên nh́n không thấy được bóng mặt trăng. Cũng như trường hợp trên, tuy biết ḿnh có tuệ sẵn tức là có tánh tuệ, nhưng vẫn phải ngồi thiền cho tâm được định th́ trí tuệ mới phát sanh. Như khi sóng gió lặng th́ đêm rằm nh́n xuống mặt hồ, mặt sông, chúng ta sẽ thấy mặt trăng hiện đầy đủ.

“Nếu tâm đă định lại sanh tà giải, cầu mong được tuệ, cũng như sóng gió đă lặng, bóng trăng lóng trong mà lại lấy tay vớt trong nước muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy.” Đây là trường hợp tâm được định lại khởi tà giải. Tà giải là hiểu không đúng chân lư hay hiểu thiên lệch một bên. Nếu khởi hiểu thiên lệch th́ cái định bị xao xuyến. Thí dụ: Chúng ta nghe trong kinh Phật dạy, những người tu chứng A-la-hán có lục thần thông trong đó có túc mạng thông là biết được quá khứ vị lai, nhớ được vô số đời trước và biết những đời sau. V́ vậy khi ngồi thiền tâm vừa được yên, chúng ta liền khởi nghĩ muốn được thần thông để biết quá khứ vị lai của ḿnh của người, hoặc khởi niệm xuất hồn để đi du lịch chỗ này chỗ kia. Khi khởi niệm tâm liền xao xuyến không c̣n yên nữa. Giống như đêm rằm ở dưới ḍng sông hay dưới mặt hồ không có sóng, nh́n xuống thấy bóng mặt trăng vội đưa tay vớt bóng, đă không nắm bắt được, lại làm xáo động mặt hồ và mất bóng mặt trăng. V́ vậy khi tâm được định cứ để định, trí sáng cứ để sáng, tâm càng định trí càng sáng. Đến khi nào tất cả phiền năo lậu tận sạch rồi th́ tự sáng, biết được quá khứ vị lai, nếu khởi niệm muốn biết là lạc, là sai. Đó là để nói người tu thiền mà sanh tà giải th́ từ đó trí tuệ mất luôn không c̣n hiện nữa. V́ vậy có nhiều người rất thích tu thiền, nhưng trong khi tu lại khởi những niệm sai lầm nên bị dẫn đi lạc hướng, rồi từ đó mất hết trí tuệ chân thật, là do không hiểu được gốc của sự tu.

“Tổ sư nói: ‘Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch.’ Lại nói: ‘Tịch tịch tỉnh tỉnh phải, tịch tịch vô kư sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai.’ Tỉnh tỉnh tịch tịch, tịch tịch tỉnh tỉnh là thuốc, vô kư loạn tưởng là bệnh. Nếu thân có bệnh phải nhờ thuốc đối trị, thân đă b́nh định c̣n ǵ phải trị. Nếu được như thế th́ định tuệ thành tựu.” Đây là Ngài dẫn lời của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác trong bộ Vĩnh Gia Tập, để làm tiêu chuẩn cho người tu thiền đúng và sai. Đầu tiên nói: “Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch.” Tịch là lặng, chiếu là soi sáng. Lặng mà thường soi sáng, soi sáng mà thường lặng lẽ. Đó là trọng tâm của tu thiền. Bây giờ dẫn câu nói rơ ràng về đúng và sai của người tu thiền là: “Tịch tịch tỉnh tỉnh phải.” Tức lặng lặng mà tỉnh tỉnh, đó là ngồi thiền đúng. Khi ngồi thiền tâm yên mà luôn luôn tỉnh sáng là đúng. Ngược lại: “Tịch tịch vô kư sai.” Vô kư tức không nhớ không biết. Lặng lặng mà không biết ǵ đó là sai. Đây là cây thước để đo người tu thiền đúng và sai. Nếu ngồi thiền được yên tĩnh, tâm không dấy động mà vẫn tỉnh sáng, đó là tịch tịch tỉnh tỉnh, là đúng. Nếu ngồi yên tĩnh mà không biết ḿnh đang làm ǵ, đó là vô kư, là sai. Đúng hay sai chỉ do lệch một chút đó. Nếu tịch mà tỉnh là đúng, tịch mà quên hết là sai. Ngược lại: “Tỉnh tỉnh tịch tịch phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai.” Ngồi thiền mà luôn luôn tỉnh sáng, có gió thổi, có tiếng động đều nghe, ai đi qua trước mặt cũng thấy v.v... Tỉnh như vậy mà tâm vẫn lặng lẽ là đúng. Nếu tỉnh mà cứ nghĩ chuyện này chuyện kia luôn, là sai. Đây là tỉnh tỉnh mà loạn tưởng th́ sai. Như vậy chúng ta hăy kiểm tra lại ḿnh sai ở chỗ nào, chắc hầu hết là tỉnh tỉnh mà loạn tưởng. Đó là chưa đúng tinh thần thiền. Chúng ta phải nắm vững được điều này, để khi tu tự biết lúc nào đúng, lúc nào sai. Nếu không biết nhiều khi cứ ngồi để mặc nó ra sao th́ ra là không được, là đưa đến sai lầm. V́ vậy người tu thiền cần phải học hiểu cho cẩn thận, không nên để sai lệch, v́ nếu ḿnh tu đă lệch rồi hướng dẫn người khác cũng sẽ lệch theo luôn. Thế nên trong kinh thường nói thầy mù dẫn một đám mù, người đi trước mù, những người đi theo cũng mù luôn, rốt cuộc rơi xuống hố không ai cứu được. Bởi vậy muốn hướng dẫn người đi, trước chúng ta phải sáng, nếu c̣n mù th́ không nên làm. Nhưng nhiều người có thiện chí tối đa, tuy ḿnh c̣n mù mà cũng muốn dẫn người đi, cho nên không sao tránh khỏi rơi vào những tệ nạn. V́ vậy chúng ta phải hiểu cho thật kỹ điều này.

Đây tôi chỉnh lại câu này theo trong quyển của ngài Trần Thái Tông, không biết do người xưa hay người sau này viết sai. Nguyên văn chữ Hán của ngài Huyền Giác là: “Tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch hôn trầm phi. Tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi.” Ở đây trong chánh văn lại nói: “Tịch tịch tỉnh tỉnh thị vô kư, tỉnh tỉnh tịch tịch thị loạn tưởng.” Hai câu này tôi cho là lộn, v́ trong khi sắp bản in có thể sai, chớ nguyên bản chữ Hán là “Tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch hôn trầm phi. Tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi.” Những câu này tôi đă đọc kỹ trong Vĩnh Gia Tập, nên đây tôi chỉnh lại cho quí vị so sánh để khỏi hiểu lầm bên chữ Hán.

Kết luận bài Luận Gương Tuệ Giáo chủ yếu ngài Trần Thái Tông muốn khuyến khích tất cả chúng ta tu phải nhờ thiền định để phát sanh trí tuệ. Mặc dù trong kinh Phật dạy mỗi người chúng ta đều có tánh giác, tức là tánh tuệ đă sẵn, nhưng nó bàng bạc ở con người chúng ta. V́ vậy phải nhờ tọa thiền đúng cách, đúng pháp th́ tánh giác mới phát khởi diệu dụng để thấy biết thân và cảnh đúng như thật được. Nếu không toạ thiền, chúng ta khó có được diệu dụng của tánh giác, nghĩa là trí tuệ không phát. Như vậy người tu thiền phải tránh hai bệnh:

1. Tự ỷ có tánh giác rồi cứ đi ngao du nơi này chốn nọ măi mà không cần tọa thiền, v́ nghĩ nó đă có sẵn cần ǵ phải tọa thiền cho mất thời giờ. Đó là bệnh. Tuy có tánh giác hay đă nhận ra ḿnh có tánh giác, nhưng chưa có diệu dụng, nhờ tâm an định mới phát khởi diệu dụng. Muốn tâm an định phải nhờ tọa thiền. Vậy nên tánh giác tuy có nhưng nếu không tọa thiền th́ cũng không phát khởi.

2. Tuy tọa thiền tâm được an định lại sanh tà giải, khi khởi niệm tà, tâm định liền mất lại rơi vào loạn tưởng. Cũng giống như người thấy bóng mặt trăng dưới hồ, vội đưa tay vớt, dầu có vớt suốt ngày cũng không nắm được bóng mặt trăng.

Phần cuối là nương theo ư Tổ dạy dùng làm thước để đo người tu thiền biết đúng hay sai. Nếu tọa thiền tâm yên lặng mà vẫn sáng suốt thấy nghe không lầm, gọi là tịch tịch tỉnh tỉnh là đúng với người tu thiền. Nếu khi tọa thiền tâm yên một lúc rồi quên hết không biết ǵ nữa, đó là tịch tịch mà vô kư. Đây là bệnh. V́ vô kư sẽ đi đến hôn trầm. Như vậy vô kư và hôn trầm gần kề với nhau. Cho nên nói ngồi thiền mà nhắm mắt che tṛng là ở trong hang quỉ. V́ khi ḿnh mờ mờ mịt mịt rồi không biết ǵ hết, đó là sai lầm. Khi ngồi thiền rất tỉnh sáng mà không có vọng tưởng gọi là tỉnh tỉnh tịch tịch. Chữ Tịch nghĩa là Định, chữ Tỉnh nghĩa là Tuệ. Như vậy định và tuệ không rời nhau. Trí tuệ hằng sáng mà tâm vẫn an định đó là đúng. Nếu tỉnh mà loạn tưởng là sai. Chúng ta hăy lấy đây làm cây thước đo để biết ḿnh ngồi thiền đúng hay sai. V́ có người tu mà không được gần thầy hướng dẫn, nên tu mà không biết đúng hay sai, có lạc hay không lạc. V́ thế để nhắc cho quí vị hiểu rơ, trong khi tu chúng ta có thể nương những bài này tự làm thước đo để biết ḿnh tu đúng hay sai không cần phải hỏi ai nữa cả. 

]

 

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]

[Trang chu] [Kinh sach]