[Trang chu] [Kinh sach]

KHÓA HƯ LỤC

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]


KHÓA LỄ SÁU THỜI SÁM HỐI

 

Dịch 

KỆ CẢNH SÁCH CHÚNG GIỜ DẦN

(3 - 5 giờ)

            Phương đông tờ mờ sáng,

            Mặt đất tối tan dần.

            Tâm chạm trần cảnh dấy,

            Mắt ḷa sắc tưng bừng.                     

            Thôi tham ôm xác thúi,

            Đầu vùi, sớm ngưỡng lên.

            Ân cần chuyên sáu niệm,

            Hầu mong hợp cơ chân.

(Lễ Tam Bảo ba lạy)

DÂNG HƯƠNG BUỔI SÁNG

Cúi mong, phương tây mặt trăng vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần. Chiếu phạn họp ḍng thanh tịnh, cơi không lễ bậc thánh hiền. Mong thấu ḷng thành, kính dâng hương báu.

Hương này, trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, chặt từ vườn tuệ, vót bằng đao giải thoát. Chẳng do sức người - ŕu - búa, h́nh thế xuất tự thiên nhiên. Đốt lên từ ḷ báu tri kiến, kết đài mây sáng rỡ. Khi bay khắp chốn ngạt ngào, tan ra đầy trời thơm phức. Vừa lúc rạng đông, thắp hương cúng dường.

KỆ DÂNG HƯƠNG

            Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức,

            Chiên-đàn, vườn tuệ đă vun trồng,  

            Đao giới vót thành h́nh non thẳm,

            Nguyệt đốt ḷ tâm măi cúng dâng.                                      

KỆ DÂNG HOA

            Đất tâm mở ra, hoa nở rộn,

            Trời có mưa hoa vẫn kém thơm.

            Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,

            Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

PHÁT NGUYỆN

            Nguyện mây hương hoa này

            Khắp cả mười phương cơi

            Cúng dường tất cả Phật,

            Tôn Pháp, chư Bồ-tát,

            Vô lượng chúng Thanh văn

            Và tất cả Thánh Hiền.

            Vừa rời đài Quang minh

            Qua cơi nước vô biên

            Trong vô biên cơi Phật         

            Nhận dùng làm Phật sự.

            Xông khắp các chúng sanh

            Đều phát tâm Bồ-đề.

(Lễ Tam Bảo một lạy)                                       

TÂU BẠCH

Kính bạch, mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư. Soi đuốc tuệ nơi đường tối, thả thuyền từ trong biển khổ.

Trộm nghe, canh gà vừa qua, bóng thỏ mới lặn. Khói mù nơi sông núi chớm tan, xe ngựa xa gần đều chuyển động. Tiếng mai hoa trên lầu vừa tàn, chén trúc diệp trước song mới tỉnh. Mày liễu thập tḥ bày nắng sớm, mặt hoa e thẹn đọng sương mai. Gặp khi bừng sáng, thương kẻ ngu mê. Trong đêm giấc mộng đă lờ mờ, sáng đến tâm hồn c̣n rộn rịp. Mắt tai đuổi theo thanh sắc, mũi lưỡi dính mắc vị hương. Nhà lửa hằng cam thiêu đốt, sông ái mải chịu đắm ch́m. Mặc dù sáng nay ông thức giấc, cũng như người đang ngủ đêm qua. Chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng.

Các Phật tử! Gốc thân chẳng bền, cành mạng khó yên. Mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Một sớm chợt sẩy tay, muôn kiếp thân khó được. Cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi siêng tu. Chuyên tâm lễ Vô thượng Từ Dung, chạm mắt thấy Đại quang minh tạng.

Đệ tử chúng con, kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ buổi sáng.           

(Lễ Tam Bảo một lạy)

SÁM HỐI TỘI CĂN MẮT

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay;

            Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.      

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm.

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN MẮT LÀ:

            Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh.

            Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật.

            Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành;

            Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến.

            Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai;

            Nh́n lệch các thứ, nào khác kẻ mù.

            Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nh́n ngang;

            Ḷa mắt chưa sanh, bản lai diện mục.

            Thấy ai giàu có, giương mắt mải nh́n;

            Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đoái.

            Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô;

            Thân quyến qua đời, đầm đ́a lệ máu.

            Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền;

            Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó.

            Pḥng Tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai;

            Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục.

            Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần;

            Trố mắt ham vui, đầu chưa từng cúi.           

            Những tội như thế, vô lượng vô biên;

            Đều từ mắt sanh, phải sa địa ngục.

            Trải hằng sa kiếp, mới được làm người;

            Dù được làm người, lại bị mù chột.

            Nếu không sám hối khó được tiêu trừ.

            Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật

            Và chư Bồ-tát, Thánh Hiền Tăng.

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.

            Thềm thang Thập địa nguyện sớm lên.

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm nương Thánh chúng

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.

            Nguyện đem công đức đến quần sanh

            Nhờ thắng nhân này thành Chánh giác.

(Lễ một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện rộng mở sáng chánh kiến,

            Hai nguyện lau sạch bụi trần mù,

            Ba nguyện nh́n h́nh không đắm mến,

            Bốn nguyện thấy sắc chẳng bận ḷng.

            Năm nguyện quên đầu cần kíp nhận,

            Sáu nguyện mắt tuệ tự tṛn đầy,

            Bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng,

            Tám nguyện hằng được sáng xưa nay.

            Chín nguyện khi nh́n trừ che huyễn,

            Mười nguyện chỗ thấy dứt hoa sanh,

            Mười một nguyện trông xa mây chướng cuốn,      

            Mười hai nguyện chớp mắt nghiệp băng trong.                                          

(Lễ Tam Bảo một lạy)

           

KỆ VÔ THƯỜNG BUỔI SỚM

            Đêm tối vừa rạng sáng

            Ánh dương dần hiện không.

            Tóc bạc thầm tới điểm

            Má hồng dần đổi thay.

            Chẳng biết tuổi xuân ngắn

            Vẫn tranh nghiệp quả hùng.

            Thân như băng gặp nắng

            Mạng tợ đuốc gió đùa.         

            Chớ mải mê làm khách

            Quay về sớm chiếu soi.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

DÂNG HƯƠNG BUỔI TRƯA

Cúi mong, ánh dương rực rỡ, bầu trời chói chang. Nh́n lại ngày cứ trôi qua, đến Phật khấn cầu. Ḷng tin tỏ bày dưới ṭa báu, thắp nén hương trầm cắm ḷ châu. Hương này hun đúc bởi tiên thiên, chẳng phải Bồng Đảo châu sản xuất; ngát thơm quả đất, nào do chiên-đàn sanh ra. Danh phẩm hơn cả trầm tiên, mùi vị vượt xa lan xạ. Chỗ tỏa khói lành, bởi lửa tam-muội đốt; mây hương bủa khắp, vốn từ khí nhất nguyên tan. Mỗi mỗi trên đảnh đều thấu triệt, người người trong mũi thảy ngửi mùi.

Đây do Nghi sám hối, làm lễ dâng hương. Nay giờ ngọ thắp hương cúng dường.           

KỆ DÂNG HƯƠNG

            Trầm thủy rừng thiền hương sực nức,

            Chiên-đàn vườn tuệ đă vun trồng,

            Đao giới vót thành h́nh non thẳm,

            Nguyện đốt ḷ tâm măi cúng dâng.

KỆ DÂNG HOA

            Tâm địa mở ra, hoa nở rộn,

            Trời có mưa hoa, vẫn kém thơm.

            Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,

            Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

HIẾN DÂNG HƯƠNG HOA RỒI BẠCH

Nguyện mây hương hoa này, qua đầy mười phương cơi, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp, chư Bồ-tát, vô lượng chúng Thanh văn và tất cả Thánh Hiền; từ đài Quang minh dậy, qua vô biên thế giới, trong vô biên cơi Phật, thọ dụng làm Phật sự; khắp huân các chúng sanh, đều phát tâm Bồ-đề.

Cúng dường rồi, chí tâm qui mạng lễ, mười phương Vô thượng Tam Bảo.

                                                                        (Lạy một lạy)

TÂU BẠCH

(Lại niêm hương qú bạch)

Kính bạch: Mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư, chuyển sáu đạo thành sáu thần thông, nhiếp chín loài về chín phẩm. Trộm nghe: gà xóm gáy trưa, mặt trời đứng bóng. Ṿm trời cao ánh dương vừa đến giữa, khắp nơi dương liễu bóng đứng ngay. Nắng giọi sân hoa vờn ngọc, gió đưa rặng liễu lay vàng. Long lanh rực rỡ chiếu dao đài, lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc. Ḷ nghê hương quyện, trời xanh vầng nhật chói chang. Gối tiên giấc nồng, trên gác tía ngày dài đêm ngắn. Hè cao độ th́ chảy vàng nứt đá. Đông cực hàn th́ sương phủ tuyết rơi. Nắng trưa bụi mù trong sạch, bóng xế mây tối quét tan. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Nơi nơi thảy có quang minh, bước bước trọn không hắc ám.

Chư Phật tử! Mặt trời đúng ngọ rồi phải xế, con người có thạnh ắt có suy. Thân thể chẳng bền lâu, giàu sang khó giữ măi. Nhanh chóng như nước chảy trên sông, lẹ làng tợ mây qua đỉnh núi. B́nh sanh chẳng tạo nhân lành ngày khác ắt về đường khổ. Quyết khởi tin sâu, trừ sạch nghi ngờ. Sớm nở tâm chân chư Phật, chiếu phá thùng sơn chúng sanh.

Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ buổi trưa.

Tâu bạch rồi, chí tâm qui mạng lễ mười phương ba đời Vô thượng Tam Bảo.     

(một lạy)

SÁM HỐI TỘI CĂN TAI

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay,

            Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm,

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN TAI LÀ:

            Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà;

            Mê mất gốc chân, đuổi theo ngoại vọng.    

            Sáo đàn inh ỏi, bảo khúc long ngâm;

            Văng vẳng mơ chuông, coi như ếch nhái.

            Câu ví bài vè, bỗng nhiên để dạ;

            Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai.

            Thoảng nghe khen hăo, khấp khởi mong cầu;

            Biết rơ lời lành, đâu từng ưng nhận.

            Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi;

            Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích.

            Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh;

            Những điều hiếu trung, che tai bỏ mặc.

            Hoặc nghe tiếng xuyến, bỗng nẩy ḷng dâm;

            Nghe nửa câu kinh, liền như tai ngựa.

            Những tội như thế, vô lượng vô biên;

            Đầy ắp bụi trần, kể sao cho xiết.

            Sau khi mạng chung, rơi ba đường ác;

            Hết nghiệp thọ sanh, lại làm người điếc.

            Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ;

            Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật,

            Và chư Bồ-tát Thánh Hiền Tăng.

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng,

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ,

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.

            Thềm thang thập địa nguyện sớm lên,

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm về thánh chúng,

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.

            Nguyện đem công đức đến quần sanh,

            Nương thắng nhân này thành Chánh giác.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo,

            Hai nguyện nghe khổ sớm tu hành,

            Ba nguyện nghe suốt khắp bốn phương,

            Bốn nguyện nghe vui vô sanh tột.

            Năm nguyện lời tà tai không dính,

            Sáu nguyện chánh ngữ chóng nghe rành,

            Bảy nguyện tiếng pháp thường gần gũi,

            Tám nguyện trống pháp cần lắng nghe.

            Chín nguyện Quán Âm cùng tay nắm,

            Mười nguyện Khánh Hỷ đồng nổi danh,

            Mười một nguyện nhóm điếc thường phá chướng,

            Mười hai nguyện hai tai hằng suốt thông.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

 

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY

            Chớp mắt vầng ô vừa mới mọc,

            Quay đầu bóng nhật giữa ṿm trời.

            Trọn tham gỗ mục say mê ngủ,

            Nào tỉnh bóng ḥe đă đổi đời.

            Phút chốc hoa tươi lần rơi rụng,

            Dần dà mạng nấm thạnh rồi suy.

            Mọi người sớm tỉnh xoay soi lại,

            Tự khổ ruổi rong khắp nẻo đường.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

DÂNG HƯƠNG BUỔI MẶT TRỜI LẶN

Cúi mong, chân trời ráng hiện, khói tụ non xa. Thân đến đàn tràng thanh tịnh, đầu lễ Hiền Thánh từ bi. Mong thấu ḷng thành, kính đốt hương báu. Hương này, danh cao ở Bồng đảo, phẩm lạ ở Lục dương. Nào phải trầm thủy dâng từ Lâm Ấp, chẳng như tô du cống hiến của Đại Tần. Mùi hơn xạ hương ở Phong huyện vị quá Ô trành long năo. Riêng chiếm giá cao bậc nhất, mùi thơm vượt hẳn các hương. Hương báu vừa bay, chiếu phạm huân thành đàn thế giới. Ḷ vàng mới đốt, xoay vần kết tụ thận lầu đài. T́m đến, Càn thành tan ảo hóa, ngửi mùi địa ngục hết chua cay. Nay mặt trời lặn, thắp hương cúng dường.

KỆ DÂNG HƯƠNG

            Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức,

            Chiên-đàn, vườn tuệ đă vun trồng,

            Đao giới vót thành h́nh non thẳm,

            Nguyện đốt ḷ tâm măi cúng dâng.

KỆ DÂNG HOA

            Tâm địa mở ra, hoa nở rộn,

            Trời có mưa hoa, vẫn kém thơm.

            Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,

            Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

HIẾN DÂNG HƯƠNG HOA RỒI BẠCH

Nguyện mây hương hoa này, khắp cả mười phương cơi, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp chư Bồ-tát, vô lượng chúng Thanh văn và tất cả Thánh Hiền; vừa rời đài Quang minh, qua cơi nước vô biên trong vô biên cơi Phật, nhận dùng làm Phật sự, xông khắp các chúng sanh, đều phát tâm Bồ-đề.

Cúng dường rồi, chí tâm qui mạng lễ mười phương Vô thượng Tam Bảo.

                                                                        (một lạy) 

TÂU BẠCH

                                                (Lại niêm hương qú bạch)

Kính bạch: Mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư. Vung kiếm tuệ ở rừng tà, quạt gió từ vào nhà lửa. Trộm nghe: ráng đỏ phủ đầu non, mặt trời vừa gác núi. Đầu thành giọng ốc thổi buồn thiu, chày nện ngoài rèm nghe ảm đạm. Thuyền chài quay lại bến cất tiếng hát chiều, chim bay trở về rừng nhẹ nhàng vỗ cánh. Phờ phạc đàn c̣ đậu băi cát; tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu. Đồng ruộng lập ḷe vài đóm lửa, trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm. Cửa phên hờ khép gà vào chuồng; đèn lửa chưa lên trâu lại ngơ. Lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn; thuyền về chèo gấp nhanh tợ thoi đưa. Thương thay kẻ mê lại vào đường tối. Ngày sáng trưng c̣n chẳng biết lối đi, đêm càng tối lối về nhà quên bẵng. Nhóm kia như người không đủ mắt, cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường.

Các Phật tử! Phải nhớ vô thường nhanh chóng, chớ tham phù thế xa hoa. Cần kíp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Mỗi người soi sáng bên trong, không cho theo cảnh t́m ngoài. Nếu là tri âm, hăy mau tiến bước.

Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ mặt trời lặn.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

SÁM HỐI TỘI CĂN MŨI

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay,

            Bỏ mất bản tâm, không theo chánh đạo.

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm,

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN MŨI LÀ:

            Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào;

            Chẳng thích chân hương, năm phần thanh tịnh.

            Lan xông xạ ướp, chỉ thích t́m ṭi;

            Giới định hương huân, chưa từng để mũi.

            Trầm đàn thiêu đốt, đặt trước Phật đài;

            Nghển cổ hít hơi, trộm hương phẩy khói.

            Theo dơi hương trần, Long thần chẳng nể;

            Chỉ thích mùi xằng, trọn không chán mỏi.

            Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng ĺa;

            Cây giác hoa tâm, xây đi không đoái.

            Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau;

            Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt.

            Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi;

            Mê măi không thôi, như lợn nằm ổ.

            Hoặc chảy nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng;

            Bôi cột quẹt thềm, làm nhơ đất sạch.

            Hoặc say nằm ngủ, điện Phật pḥng Tăng;

            Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng.       

            Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm;

            Không biết không hay, đều do nghiệp mũi.

            Những tội như thế, vô lượng vô biên;

            Sau khi mạng chung, đọa ba đường khổ.

            Trải ngh́n muôn kiếp, mới được làm người;

            Dù được làm người, quả báo bệnh mũi.

            Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ;

            Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật,

            Và chư Bồ-tát Thánh Hiền Tăng.

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng,

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ,

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.

            Thềm thang thập địa nguyện sớm lên,

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm về Thánh chúng,

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.                      

            Nguyện đem công đức đến quần sanh,       

            Nương thắng nhân này thành Chánh giác.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện ra hết tà khí loạn,

            Hai nguyện nhận vào tuệ hương huân,

            Ba nguyện đóng thành cửa vô lậu,   

            Bốn nguyện ho tan trần hữu duyên.

            Năm nguyện lôi về đường Tam Bảo,

            Sáu nguyện ngáp nát xóm tứ sanh,

            Bảy nguyện thở trừ chướng phiền năo,       

            Tám nguyện ngửi được hoa giác tươi.

            Chín nguyện thường thông giống các pháp,

            Mười nguyện hằng lấp nhân ngũ tân,

            Mười một nguyện kéo về dạo biển tánh,

            Mười hai nguyện lôi ra khỏi bến mê.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

                       

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY

            Cảnh giục trời gác núi,

            Tấc bóng có tiếc chăng?       

            Chỉ chạy theo ư ngựa,           

            Tâm khỉ chịu dừng đâu?

            Mặt trời mọc rồi lặn,

            Thân nổi trở lại ch́m.

            Già đến ngu cùng trí,

            Chết đi xưa và nay.

            Chẳng khỏi vô thường đến,

            Hạn lớn tránh được nào?

            Mỗi nên đi đường chánh,

            Chớ để vào nẻo tà.

KỆ KHUYÊN CHÚNG BUỔI HOÀNG HÔN

            Cảnh giục nương dâu tối,

            Non tây ô lặn rồi.

            Ngày giờ đâu dừng măi,

            Già bệnh dễ kề người.

            Chết đến ai hay giữ,

            Hạn lại sao cấm ngăn.

            Mọi người nên để mắt,

            Hôn tán chớ vương tâm.

KỆ TÁM KHỔ

            Sanh đến thành người thân khổ nhọc,

            Già sang lụ khụ ư mê mờ,

            Bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn,

            Chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi.

            Ân ái xa ĺa buồn khó tả,

            Oán thù gặp lại giận không cùng,

            Ngàn cầu chẳng được thêm phiền năo,

            Năm ấm tranh nhau đấu sức hùng.

(Lễ Tam Bảo ba lạy)

DÂNG HƯƠNG BUỔI ĐẦU HÔM

Cúi mong, lửa đom đóm điểm không, đèn thuyền chài rọi nước. Bạn tịnh trên đàn đều tới, trong ḷ mới thắp tín hương. Hương này, sản phẩm chẳng ở Lạc Sơn, chủng loại không phải trầm thủy. Đâu bởi Thần Long dâng cúng, chính do Bồ-tát cất dành. Trong rừng Ngưu đầu khó so b́, nơi vườn Kê thiệt suy tôn bậc nhất. Gươm tuệ chặt, vót bằng đao giới rất mực thanh kỳ; nước định rửa, lửa tam-muội đốt mùi thơm ngào ngạt. Đâu chỉ đàn tràng ngửi được, mọi nơi khắp chốn đều thơm. Một nén hương xông nhiều đời nghiệp sạch. Nay buổi đầu hôm, đốt hương cúng dường.

KỆ DÂNG HƯƠNG

            Trầm thủy rừng thiền hương sực nức,

            Chiên-đàn vườn tuệ đă vun trồng,

            Đao giới vót thành h́nh non thẳm,

            Nguyện đốt ḷ tâm măi cúng dâng.

KỆ DÂNG HOA

            Đất tâm mở ra, hoa nở rộn,

            Trời có mưa hoa, vẫn kém thơm.

            Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,

            Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

PHÁT NGUYỆN

            Nguyện mây hương hoa này

            Khắp cả mười phương cơi

            Cúng dường tất cả Phật,

            Tôn Pháp, chư Bồ-tát,

            Vô lượng chúng Thanh văn

            Và tất cả Thánh Hiền.

            Vừa rời đài Quang minh

            Qua cơi nước vô biên

            Trong vô biên cơi Phật         

            Nhận dùng làm Phật sự.

            Xông khắp các chúng sanh

            Đều phát tâm Bồ-đề.

TÂU BẠCH

Kính bạch: Mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư, mở rộng đèn tuệ chư Phật, soi khắp nhà tối quần sanh. Trộm nghe: kèn lầu vừa thổi, trống cấm mới truyền, nhà nhà đèn sáp sáng trưng, chốn chốn mỡ rồng cháy rực. Ngựa báu thôi hí ngoài ngơ tía, cá vàng ngưng nhảy dưới ao trong. Lưa thưa mặt nước đom đóm bay, lấp ló đầu non ngậm vầng nguyệt. Bên đài Phượng Hoàng say sưa tiệc rượu liên hoan, trước lầu Anh Vũ tham đắm mê hoa thủ lạc. Hoặc vịnh trăng cợt gió, hoặc thổi sáo đánh đàn. Người người chăm chăm duyên trước mắt, kẻ kẻ đâu quên việc sau thân.

Các Phật tử! Phải tỉnh đường trước khó tiến tới, chớ tham gối cao mặc ngủ say. Lên giường khó bảo đảm xuống giường, đêm nay đâu thể biết đêm mai. Cửa đệ nhất nghĩa nên thẳng vào, nơi ba đường ác chớ tiến bước. Quay đầu nhận về gia hương ḿnh, mở mắt chớ ham mộng phù thế. Đệ tử chúng con, chỉ tưởng giờ này, lấy làm khóa lễ đầu hôm.     

                                           (Lễ Tam Bảo một lạy)

SÁM HỐI TỘI CĂN LƯỠI

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay,

            Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm,

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN LƯỠI LÀ:

            Tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở;

            Nếm hết các thứ, biết rơ béo gầy.

            Sát hại sanh vật, nuôi dưỡng thân ḿnh;

            Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú.

            Thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xông;

            Ăn rồi đ̣i nữa, nào thấy no lâu.

            Hoặc đến đàn chay, cầu thần lễ Phật;

            Cố cam bụng đói, đợi lúc việc xong.

            Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều;

            Giống hệt người đau, gắng nuốt thuốc cháo.

            Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan;

            Rượu chuốc cơm mời, nóng thay nguội đổi.

            Bày tiệc đăi khách, cưới gả cho con;

            Giết hại chúng sanh, v́ ba tấc lưỡi.

            Nói dối bày điều, thêu dệt bịa thêm;

            Hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu dấy khởi.

            Chửi mắng Tam Bảo, nguyền rủa mẹ cha;

            Khinh khi Hiền Thánh, lừa dối mọi người.

            Che bai người khác, che giấu lỗi ḿnh;

            Bàn luận cổ kim, khen chê này nọ.

            Khoe khoang giàu có, lăng nhục người nghèo;

            Xua đuổi Tăng, Ni, chửi mắng tôi tớ.

            Lời gièm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn;

            Tô vẽ điều sai, nói không thành có.

            Oán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông;

            Tán dóc Tăng pḥng, ba hoa Phật điện.       

            Những tội như thế, vô lượng vô biên;

            Ví như cát bụi, đếm không thể cùng.

            Sau khi mạng chung, vào ngục bạt thiệt;

            Cày sắt kéo dài, nước đồng rót măi.           

            Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sanh;

            Dù được làm người, lại bị câm bặt.

            Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ;

Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.                                                               (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật

            Và chư Bồ-tát Thánh Hiền Tăng.

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ,

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm,

            Thềm thang thập địa nguyện sớm lên,

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm về Thánh chúng,

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.

            Nguyện đem công đức đến quần sanh,

            Nương thắng nhân này thành Chánh giác.                                                    

(Lễ Tam Bảo một lạy)          

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện ăn no vị vô thượng,

            Hai nguyện nhả hết vị trần tanh,

            Ba nguyện biện tài trừ các hoặc,

            Bốn nguyện thích nói độ quần sanh.

            Năm nguyện đọc hết kho vô tận,

            Sáu nguyện sông pháp uống cạn khô,

            Bảy nguyện sớm nhận Đại Ngu thổ,

                                                            (thổ thiệt: le lưỡi)

            Tám nguyện nhanh đồng Lâm Tế thanh

                                                                       (tiếng hét).

            Chín nguyện lưỡi dài cùng Phật phủ,

            Mười nguyện trong sạch như trời xanh,

            Mười một nguyện thế gian không câm ngọng,

            Mười hai nguyện địa ngục hết trâu cày       

                                                                       (cày lưỡi).

(Lễ Tam Bảo một lạy)

           

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY

            Ngày sáng mất rồi đêm tối đến,

            Đường đêm mờ mịt lại mịt mờ,

            Uổng công đốt đuốc cho người khác,

            Chẳng chịu mồi đèn chính nhà ḿnh.

            Chầm chậm vầng ô vừa khuất núi,

            Từ từ bóng thỏ biển đông lên,

            Chết sống xoay vần đều như thế,

            Sao chẳng qui y Phật Pháp Tăng.

DÂNG HƯƠNG NỬA ĐÊM

Cúi mong, đồng hồ canh ba chuyển, muôn tiếng nhạc lặng im. Chúng tăng ḥa hợp trước nghiêm đàn, một nén hương thơm trùm pháp giới. Hương này trời đất sanh thành, công vun trồng chẳng phải một đời, do bảo hộ trăm thần mà được. Cội rễ tốt tươi, mải nhờ mưa pháp thấm nhuần. Thể chất thanh cao, hằng được mây từ che mát. Giống lạ, chớ đem cây thường so sánh, mùi thơm nào phải kẻ phàm hay. Cắm trong lư vàng, mảnh mảnh vừa châm vào ngọn lửa; kết thành lọng báu tầng tầng, bay thẳng tận mây ngàn. Dùng làm lễ nghi trước Phật, mong nêu ḷng tin kẻ phàm. Nay lúc nửa đêm, thắp hương cúng dường.

KỆ DÂNG HƯƠNG

            Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức,

            Chiên-đàn, vườn tuệ đă vun trồng,

            Đao giới vót thành h́nh non thẳm,

            Nguyện đốt ḷ tâm măi cúng dâng.

KỆ DÂNG HOA

            Tâm địa mở ra, hoa nở rộn,

            Trời có mưa hoa, vẫn kém thơm.

            Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,

            Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

HIẾN DÂNG HƯƠNG HOA RỒI BẠCH

Nguyện mây hương hoa này, khắp cả mười phương cơi, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp chư Bồ-tát, vô lượng chúng Thanh văn và tất cả Thánh Hiền; vừa rời đài Quang minh, qua cơi nước vô biên, trong vô biên cơi Phật, nhận dùng làm Phật sự, xông khắp các chúng sanh, đều phát tâm Bồ-đề.

Cúng dường rồi, chí tâm qui mạng lễ mười phương Vô thượng Tam Bảo.

                                    (một lạy)

TÂU BẠCH

(Lại niêm hương qú bạch)

Kính bạch, mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư. Duỗi tay vàng tiếp độ quần sanh, phóng sáng ngọc soi cùng các cơi. Trộm nghe, giờ vừa sang tư, đêm đă nửa rồi. Ngọn đèn dĩa bạc đă hầu tàn, đường sá trong thành đều lắng bụi. Mấy trận gió mây sanh muôn dặm; một vầng trăng sáng rọi canh ba. Lưa thưa rừng trúc rây vàng, lấp lánh hoa sân vờn ngọc. Hạc oán lặng thinh nơi trướng huệ, vượn buồn kêu măi chốn rừng tùng. Xa xôi Sâm, Đẩu trải ngân hà, vắng vẻ quỉ thần khóc đồng nội. Cuốc kêu thống thiết, mộng điệp say mê. Thân huyễn lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn rong ruổi ngàn dặm trường. Cam chịu ma ngủ quấy rầy luôn, đâu biết đuốc trí hằng sáng rực. Ngoài nhà thần phách lạc hồn bay, trong hang quỉ tṛng che mắt nhắm. Chỉ thích tham mê ngủ nghỉ, đâu biết nếm vị chân như. Ham ưa một giấc ngon đến sáng, nào ngại trăm năm cơn chết chờ.

Các Phật tử! Phải nhớ bốn rắn bức bách, chớ quên hai chuột gặm ṃn. Luân hồi ba cơi chừng nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết? Đường văng sanh nên bước, cần vin xe dẫn ra. Nào là chỗ lao quan, quyết định đêm nay phá vỡ. Đệ tử chúng con, kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ nửa đêm.

                                                       (Lễ Tam Bảo một lạy)   

SÁM HỐI TỘI CĂN THÂN

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay,

            Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN THÂN LÀ:

            Tinh cha huyết mẹ, chung hợp nên h́nh;

            Năm tạng trăm hài, cùng nhau kết hợp.

            Chấp cho là thật, quên mất pháp thân;

            Sanh dâm, sát, trộm, bèn thành ba nghiệp.

NGHIỆP SÁT SANH LÀ:

            Luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ;

            Giết hại bốn loài, đâu biết một thể.

            Lầm hại cố giết, tự làm dạy người;

            Hoặc t́m thầy bùa, đem về ếm đối.

            Hoặc làm thuốc độc, để hại sanh linh;

            Chỉ cốt hại người, không hề thương vật.

            Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối;

            Buông chài bủa lưới, xuưt chó thả chim.    

            Thấy nghe tùy hỉ, niệm dấy tưởng làm;

            Cử động vận hành, đều là tội lỗi.

NGHIỆP TRỘM CẮP LÀ:

            Thấy tài bảo người, thầm khởi tâm tà;

            Phá khóa cạy then, sờ bao ṃ túi.

            Thấy của Thường trụ, ḷng dấy khởi tham;

            Trộm của nhà chùa, không sợ thần giận.

            Không những vàng ngọc, mới mắc tội to;

            Ngọn cỏ cây kim, đều thành nghiệp trộm.

NGHIỆP TÀ DÂM LÀ:

            Ḷng mê nhan sắc, mắt đắm phấn son;

            Chẳng đoái liêm trinh, riêng sanh ḷng dục.

            Hoặc nơi đất Phật, chánh điện pḥng Tăng;

            Cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn.

            Tung hoa ném quả, đạp cẳng kề vai;

            Khoét ngạch trèo tường, đều là dâm nghiệp.

            Những tội như thế, vô lượng vô biên;          

            Đến lúc mạng chung, đều vào địa ngục.      

            Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng;

            Muôn kiếp tái sanh, lại chịu tội báo.

            Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ;      

            Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật,

            Và chư Bồ-tát Thánh Hiền Tăng.

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng,

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

(Lễ Tam Bảo một lạy)          

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ,

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.  

            Thềm thang thập địa nguyện sớm lên,

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm về Thánh chúng,

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.

            Nguyện đem công đức đến quần sanh,

            Nương thắng nhân này thành Chánh giác.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện mạng căn chóng thành tuệ,

            Hai nguyện thể tướng biến thành chân,

            Ba nguyện gieo ḿnh cầu đại pháp,

            Bốn nguyện vào lửa ngộ thâm nhân.

            Năm nguyện đốt thân đền Phật đức,

            Sáu nguyện chẻ tủy đáp ơn thầy,

            Bảy nguyện xin đầu trọn chẳng tiếc,

            Tám nguyện móc mắt cũng là thân.

            Chín nguyện thoa hương không có thích,

            Mười nguyện cắt thịt chẳng sanh sân,

            Mười một nguyện đời đời không đắm trước,

            Mười hai nguyện kiếp kiếp ĺa tục trần. 

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY

            Muôn tiếng vừa im bặt,

            Canh ba trống điểm hồi.

            Chim cuốc kêu thảm thiết,

            Giấc mộng mải mê say.        

            Cam trong ḥe làm kiến,

            Trở thành cá trên ao.

            Không thể xem trăng mọc,

            Chỉ luyến ái trong hoa.

            Quên mất nhà muôn dặm,

            C̣n tham giấc ngủ thừa.

            Chẳng biết thân là huyễn,

            Mê muội đến bao giờ.

            DÂNG HƯƠNG CUỐI ĐÊM

Cúi mong, sao Bắc Đẩu chuyển về phương bắc, giải Ngân hà nghiêng hẳn về tây. Bên gối giấc mộng c̣n say, trên lầu tiếng sừng vừa dứt. Chúng Tỳ-kheo họp nơi chiếu phạm, trước đức Phật dâng nén hương tin. Hương này giống từ cung nguyệt đem về, trong non rễ quấn chằng chịt. Dáng h́nh khác tục, thể chất phi phàm. Vượt xa Tước Đầu ở nước Ngô, cao hơn Qui Giáp ở Quế Lâm. Nơi đốt không dung lửa sân, khói bay bèn nhờ gió từ. Nào phải hương phàm hạ phẩm, hẳn là vị lạ thượng phương. Mỏng mỏng tơ bay kết thành điềm tốt, ngạt ngào khí lạ tụ hội duyên lành. Nghi ngút trước ngôi ṭa báu, phảng phất ngoài bức rèm châu. Quay đầu t́m biết, quang minh ngay đó tự nhiên sanh. Thấy mặt ngửi huân, tịch diệt do đây chứng được. Nay lúc cuối đêm, đốt hương cúng dường.   

KỆ DÂNG HƯƠNG

            Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức,

            Chiên-đàn, vườn tuệ đă vun trồng,

            Đao giới vót thành h́nh non thẳm,

            Nguyện đốt ḷ tâm măi cúng dâng.

KỆ DÂNG HOA

            Tâm địa mở ra, hoa nở rộn,

            Trời có mưa hoa, vẫn kém thơm.

            Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,

            Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

HIẾN DÂNG HƯƠNG HOA RỒI BẠCH

Nguyện mây hương hoa này, khắp cả mười phương cơi, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp chư Bồ-tát, vô lượng chúng Thanh văn và tất cả Thánh Hiền, vừa rời đài Quang minh, qua cơi nước vô biên, trong vô biên cơi Phật, nhận dùng làm Phật sự, xông khắp các chúng sanh, đều phát tâm Bồ-đề.

Cúng dường rồi, chí tâm qui mạng lễ mười phương Vô thượng Tam Bảo.

                        (một lạy)

TÂU BẠCH

                                                (Lại niêm hương qú bạch)

Kính bạch, mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư; rót cam lồ cứu đàn đói khát, cầm thần châu gieo chỗ tối tăm. Trộm nghĩ: Trùng thúc năm dạo, gà giục ba hồi. Bóng đuốc tiệc hoa vừa tàn lụi, dải sao Ngân hà sắp lặn ch́m. Giấc bướm lại quay về thế mộng, chuông chùa phá vỡ chốn âm u. Đầu non biếc ngậm nửa trăng mờ, mặt biển xanh vầng hồng chưa hiện. Vách cũ dế kêu từng chập, đường quan vó ngựa nhịp đều. Đầu thành làn khói nhạt bao quanh, ngoài trời màn sương sớm che phủ. Chính là lúc đạo sĩ luyện tu, cũng là thời chư Tăng hành đạo. Đường đời mờ mịt, quần sanh rối bời. Tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê.

Chư Phật tử! Nếu mặc suốt đêm theo dục lạc, bèn khiến trọn ngày chịu tâm mê. Đến nỗi trói buộc một đời, đều bởi Tán Hôn hai chữ. V́ ngươi mở thẳng một con đường, để lại mai sau Tác gia ngắm. Nên biết, mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng. Nh́n lấy Tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di-đà. Nếu hay ưa vui gánh vác, liền được trong ấy hiện ra. Đệ tử chúng con, kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ cuối đêm.

Tâu bạch rồi, chí tâm qui mạng lễ mười phương Vô thượng Tam Bảo.

(một lạy)

SÁM HỐI TỘI CĂN Ư

            Chí tâm sám hối,

            Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay,

            Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.

            Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm,

            Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN Ư LÀ:

            Nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng;

            Mắc mứu t́nh trần, kẹt tâm chấp tướng.

            Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền;

            Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt.

            Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh;

            Năo loạn tâm thần, đều do ba độc.

TỘI KEO THAM LÀ:

            Âm mưu ghen ghét, keo cú vét vơ;

            Mười vốn ngàn lời, c̣n cho chưa đủ.         

            Của chứa tợ sông, ḷng như hũ chảy;

            Rót vào lại hết, nên nói chưa đầy.

            Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;

            Lụa là chất đống, nào có giúp ai.

            Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều;

            Mất ḿnh một đồng, tưởng như hao lớn.

            Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;

            Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.

            Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo;

            Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp.

TỘI NÓNG GIẬN LÀ:

            Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu;

            Quắc mắt quát to, tiêu tan ḥa khí.

            Không riêng người tục, cả đến thầy tu;

            Kinh, Luận tranh giành, cùng nhau công kích.

            Chê cả Sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha;

            Cỏ nhẫn héo vàng, lửa độc rực cháy.

            Buông lời hại vật, cất tiếng hại người;        

            Không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm.

            Bàn thiền tợ thánh, trước cảnh như ngu;

            Dầu ở cửa không, chưa thành vô ngă.

            Như cây sanh lửa, lửa cháy đốt cây.

            Những tội trên đây, đều do nghiệp giận.

TỘI NGU SI LÀ:

            Căn tánh đần độn, ư thức tối tăm;

            Chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác.

            Chặt cây hại mạng, giết gấu găy tay;

            Mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt.

            Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân;

            Không tỉnh không xét, đều do si nghiệp.

            Những tội như thế, rất nặng rất sâu;

            Đến lúc mạng chung, rơi vào địa ngục.

            Trải ngàn muôn kiếp, mới được thọ sanh;

            Dù được thọ sanh, lại mắc ngu báo.

            Nếu không sám hối, đâu được tiêu trừ;

            Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.

(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

            Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật

            Và chư Bồ-tát Thánh Hiền Tăng.     

            Mở rộng tâm từ bi vô lượng,

            Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM TÙY HỈ

            Nay con theo Phật sanh hoan hỉ,

            Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.

            Thềm thang thập địa nguyện sớm lên,

            Bồ-đề chân tâm không lui sụt.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

            Chúng con hồi tâm về Thánh chúng,

            Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.

            Nguyện đem công đức đến quần sanh,

            Nương thắng nhân này thành Chánh giác.

                                                (Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

            Một nguyện nguồn linh thường trong lặng,

            Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng,

            Ba nguyện khối nghi đều tan nát,

            Bốn nguyện trăng định măi tṛn đầy.

            Năm nguyện pháp trần không khởi diệt,

            Sáu nguyện lưới ái ĺa buộc ràng,

            Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập địa,

            Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên.

            Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót,

            Mười nguyện ư ngựa dứt cương yên,

            Mười một nguyện mở ḷng nghe Phật dạy,

            Mười hai nguyện mến thích Tổ sư Thiền. 

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY

            Tiếng pháp khua tan mộng thế trần,

            Chuông chùa phá vỡ điếc ngu mông,

            C̣n ưa gối đầu trong tối ngủ,

            Chẳng quản trời đông đă rạng ngời.

            Mù mịt đêm dài th́ có sáng,

            Mờ mờ đường tối lại khó thông.

            Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo,

            Khi khác làm sao gặp Thế Tôn.

?

 


[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]

[Trang chu] [Kinh sach]