[Trang chu] [Kinh sach]

KHÓA HƯ LỤC

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]


BỐN NÚI

Dịch 

Nguyên là, tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Đă trái không sanh không hóa, mải làm có hóa có sanh. Không sanh hóa th́ không hóa không sanh, có hóa có sanh nên có sanh có hóa. Hoặc sanh Thánh hiền ngu trí, hoặc hóa vảy cánh lông sừng. Luôn luôn ch́m đắm nơi bến mê, măi măi trôi lăn trong biển khổ. Mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăng xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ. Trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về. Khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là: sanh, già, bệnh, chết. Nay lần lượt tŕnh bày bốn núi để lại đời sau.

                                    KỆ BỐN NÚI

            Bốn núi cheo leo vạn khóm tùng,

            Ngộ xong chẳng có, muôn vật không.

            Mừng được ba chân lừa có sẵn,

            Cỡi lên thúc mạnh vượt cao phong. 

           NÚI THỨ NHẤT           

NÚI THỨ NHẤT LÀ TƯỚNG SANH: V́ sai một niệm nên hiện đa đoan. Gá h́nh hài nơi tinh huyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén. Trong tam tài người đứng giữa, lại hàng chí linh của muôn vật. Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc; hỏi chi một người trăm họ đều trong ḷ bễ mà ra. Hoặc mặt trời biểu hiện, vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điềm, tôi hiền xuất hiện. Văn chương quét sạch ngàn quân, vơ lược chiến thắng trăm trận. Trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu trân, xem ra thảy đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh hóa.

Tướng sanh của người là mùa xuân của năm. Hanh thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng; muôn dặm phong quang, chốn chốn oanh kêu bướm lượn.

            Kệ rằng:

            Trời đất nấu nung vạn tượng thành,

            Xưa nay không mống cũng không manh.

            Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm,

            Liền trái không sanh nhận có sanh.

            Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị,

            Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai.

            Lang thang làm khách phong trần măi,

            Ngày cách quê hương muôn dặm tŕnh. 

NÚI THỨ HAI 

NÚI THỨ HAI LÀ TƯỚNG GIÀ: H́nh dung thay đổi, khí huyết đă suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường nghẹn. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe cói. Dẫu rằng mắt sáng như Ly Lâu cũng khó phân rành màu sắc; dù cho tai thính như Sư Khoáng cũng khôn nhận rơ âm thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết. Bóng chiều vừa ngả non tây, ḍng nước sắp chảy về biển đông.

Tướng già của người là mùa hạ của năm. Trời nóng đá chảy muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng trăm sông sắp cạn. Hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn há c̣n lưu giữ. Bướm lượn oanh bay, dưới lá đầu cành già sắp tới.

            Kệ rằng:

            Con người kiếp sống tợ phù âu,

            Thọ yểu người trời chớ vọng cầu.

            Bóng ngả nương dâu, chiều sắp đến,

            Thân như bồ liễu tạm qua thu.

            Phan Lang thuở nọ c̣n xanh tóc,

            Lữ Vọng ngày nay đă bạc đầu.

            Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái,

            Vâng ô gác núi, nước trôi xuôi. 

NÚI THỨ BA 

NÚI THỨ BA LÀ TƯỚNG BỆNH: Tuổi đă già khọm, bệnh đến cao hoang. Chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, trăm lóng ră rời, nóng lạnh chẳng thuận. Tan mất tánh chân thường, sai lệch nguồn điều sướng. Ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn. Mạng dường ngọn đèn trước gió, thân như ḥn bọt trên sông. Tâm sanh bóng quỉ lô nhô, mắt thấy không hoa lốm đốm. H́nh hài gầy yếu, ai là Biển Thước thuốc thang; thân thể hao ṃn, nào kẻ Lư Nhân cứu chữa. Bạn bè luống nhọc viếng thăm, anh em uổng sức nâng đỡ. Bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi.

Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm. Gặp khi sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo. Rừng rậm sum sê một trận gió vàng đă lơ thơ; núi biếc non xanh, móc ngọc mới sa liền trơ trọi.

            Kệ rằng:

            Âm dương trái vận vốn xoay vần,

            Gieo rắc tai ương đến thế nhân.

            Đại để có thân th́ có bệnh,

            Ví bằng không bệnh cũng không thân.

            Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật,

            Lương dược khó mong được sống bền.

            Sớm nguyện xa ĺa ma cảnh giới,

            Xoay tâm về đạo, dưỡng thiên chân. 

NÚI THỨ TƯ 

NÚI THỨ TƯ LÀ TƯỚNG CHẾT: Bệnh càng trầm trọng mạng sắp cáo chung. Tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng. Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đă đến. Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột; anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời. Vật ḿnh lăn đất, vỗ trán kêu trời. Tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụn vàng kho rồi cũng bỏ. Dạ đài mù tối, luống nghe gió bấc vi vu, tuyền hộ then gài, chỉ thấy mây sầu ảm đạm.

Tướng chết của con người là mùa đông trong năm. Càn khôn ứng Thái tuế tṛn ṿng,nhật nguyệt hướng huyền đều hội tụ. Âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần, nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt.

            Kệ rằng:

            Cào đất đùng đùng trận gió hanh,

            Lăo ngư say tít, chiếc thuyền chành.

            Bốn bề mù mịt mây sầm bóng,

            Một dăy lô xô sóng cuộn ghềnh.

            Theo lớp hạt mưa bay phấp phới,

            Dồn nhau tiếng sét nổ đ́ đoành.

            Giây lâu tan bụi, bên trời tạnh,

            Trăng lặn ḷng sông, đêm mấy canh?

(NGÔ TẤT TỐ)

            Băo táp cuồng phong đất bụi bay,

            Lăo ngư say tít, chiếc thuyền lay.

            Bốn bề mây phủ màu đen kịt,

            Một dăy sóng gầm tiếng vang tai.

            Sầm sập trận mưa ào ạt đổ,

            ̀ ầm xe sấm nổ vần xoay.

            Tạm thời bụi lắng, chân trời sáng,

            Trăng lặn ḷng sông, canh mấy ai?

Giảng 

BỐN NÚI 

Bốn núi này là y cứ trong kinh, ngài Trần Thái Tông diễn tả cho chúng ta dễ hiểu. Trong Hán tạng, kinh Tạp A-hàm bài 1147 có nói về bốn núi. Tạng Pali kinh Tương Ưng Bộ bài 136 (Ḥa thượng Minh Châu dịch) cũng nói về bốn núi. Một hôm vua Ba-tư-nặc đi chinh phạt loạn quân ngoài biên giới, đánh thắng kéo quân về đến gần tinh xá của Phật ông dừng quân lại, đích thân đến lễ Phật. Phật hỏi: Đại vương đi đâu về xem có vẻ nhọc nhằn? Vua bạch: Con đi chinh phạt bọn ngoại xâm, vừa chiến thắng trở về. Khi nói nhà vua hiện ra kiêu khí của người thắng trận. Đức Phật hỏi: Này Đại vương, nếu có người ở phương đông đến thưa thế này: Tôi thấy một ngọn núi từ phương đông lăn lần lần về đây, lăn đến đâu nghiền nát cỏ cây người vật ở đó. Lại có một người phương nam tới cũng tâu: Đại vương có một ngọn núi ở phương nam đang lăn về đây, tới đâu nó đều nghiền nát cây cỏ người vật. Lại phương tây, phương bắc, mỗi phương có một ngọn núi đang lăn về, lăn đến đâu cây cỏ người vật đều bị nghiền nát. Nếu có người báo bốn ngọn núi đang lăn về, tàn sát cây cỏ, người, vật th́ Đại vương sẽ cử đội quân nào để đi chinh phục chúng? Nhà vua bạch: Dầu đội quân có tài trăm trận trăm thắng đi nữa cũng không thể nào chinh phục được bốn núi đó. Phật bảo: Bốn núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Dầu cho ai tài giỏi đến đâu, dũng mănh đến đâu cũng không thắng được, không chinh phục được sanh, già, bệnh, chết mà đều bị chúng nghiền nát. Nghe như thế kiêu khí của nhà vua không c̣n nữa. Đó là ư nghĩa bốn núi.

Trong chúng ta ai cũng không khỏi bị bốn núi nghiền nát, chúng ta đang thấy nó lăn từ từ gần đến ḿnh. Như hiện nay ba núi sanh, già, bệnh lăn tới tôi rồi, chỉ c̣n núi thứ tư, núi tử nữa là kết cuộc. Như vậy ai cũng bị bốn núi nghiền nát mà không hay và cũng không ai chống lại được chúng. Thế nên người tu là muốn thoát bốn núi đó, không để chúng nghiền nát. C̣n người thế gian bị nó nghiền măi, sanh ra rồi lại bị nghiền nát, cứ như thế mà muôn đời muôn kiếp không biết bao nhiêu lần khổ đau. Từ ư nghĩa đó ngài Trần Thái Tông làm bài bốn núi.

“Nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Đă trái không sanh không hóa, mải làm có hóa có sanh. Không sanh hóa th́ không hóa không sanh, có hóa có sanh nên có sanh có hóa. Hoặc sanh Thánh hiền ngu trí, hoặc hóa vảy cánh lông sừng. Luôn luôn ch́m đắm nơi bến mê, măi măi trôi lăn trong biển khổ. Mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăng xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ. Trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về. Khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là: sanh, già, bệnh, chết. Nay lần lượt tŕnh bày bốn núi để lại đời sau.”

Mở đầu Ngài diễn tả: “Nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có.” Đọc kinh Bát-nhă chúng ta thấy rơ tứ đại không thật, năm ấm cũng không thật, nên nói tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có.

“Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không”, tức là do thể không dấy niệm khởi vọng, từ vọng biến thành sắc chất, nên nói sắc chất gốc tự chân không, chớ không phải riêng có. Điều này những nhà khoa học hiện đại dễ tin, v́ khi phân tích tột cùng sắc chất, họ thấy là chân không chớ sắc chất không có cái thể riêng. Tóm lại Ngài nói do không khởi sắc, tức là từ không rồi dấy vọng thành sắc, sắc do vọng dấy từ chân không, nên không rời chân không.

“Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc.” Vọng đó là từ không, không hiện ra vọng, vọng sanh ra các sắc. Nay nói về tâm người tu, trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu không nghĩ ǵ, lúc đó là không hay là có? Không nghĩ ǵ th́ thấy như không. Vừa dấy niệm là vọng, vọng cấu kết với h́nh sắc nên nhớ h́nh này h́nh kia, nội tâm chúng ta rơ ràng như vậy. Bên ngoài cũng thế, từ vọng hiện ra các h́nh sắc, nên:

“Đă trái không sanh, không hóa”, lư đáng chân không là không sanh không hóa, nhưng v́ trái với nó nên “mải làm có hóa có sanh”, nghĩa là sanh hóa liên tục.

“Không sanh hóa th́ không hóa không sanh, có hóa có sanh nên có sanh có hóa.” Nếu đứng về mặt không sanh không hóa th́ đó là thể, không có hóa sanh ǵ cả. Lục Tổ thấy được thể đó Ngài mới nói “bản lai vô nhất vật”, không sanh không hóa th́ có vật ǵ? Nay v́ theo có hóa có sanh, nên mọi việc đều thành có sanh có hóa.

“Hoặc sanh Thánh hiền ngu trí, hoặc hóa vảy cánh lông sừng.” Sanh hóa là sanh ra người Thánh bậc Hiền, hoặc kẻ trí người ngu sai biệt; hoặc hóa làm chim chóc, tôm cá, trâu ḅ, các loại.

“Luôn luôn ch́m đắm nơi bến mê, măi măi trôi lăn trong biển khổ”, v́ sanh hóa nên cứ ch́m đắm măi nơi bến mê, lăn lộn trong biển khổ không ra khỏi.

“Mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăng xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ.” Như vậy chúng ta sống trong mờ mịt lăng xăng, không một phút giây thức tỉnh.

“Trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về.” Buông tâm chạy đi là phóng tâm chạy theo ngoại cảnh, v́ phóng tâm chạy đi nên hóa hóa sanh sanh liên miên không dừng. Trái lại nếu biết nắm mũi kéo về th́ không sanh không hóa. Chúng ta bắt đầu nắm mũi kéo về được chưa? Cố nắm nhưng nó c̣n giẫy quá. Nếu kéo được th́ trở về không sanh không hóa.

“Khiến đến qua lại sáu đường”, khi đă sanh hóa th́ lăn lộn trong sáu đường, “xuống lên bốn núi” sanh, già, bệnh, chết. Sở dĩ có bốn núi, là v́ chúng ta bỏ chân không, chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành sắc thân, rồi lăn lộn trầm luân trong biển khổ.

            Ngài nói tổng quát kệ bốn núi:

            Bốn núi cheo leo vạn khóm tùng,

            Ngộ xong chẳng có, muôn vật không.

            Mừng được ba chân lừa có sẵn,

            Cỡi lên thúc mạnh vượt cao phong.

Bài kệ nghe như khó hiểu. “Bốn núi cheo leo vạn khóm tùng” là diễn tả sanh, già, bệnh, chết, cheo leo như ngọn núi cao. Tuy thế nếu “ngộ xong chẳng có, muôn vật không”. Nếu ngộ được lư chân không, mới thấy muôn vật là không thật, chỉ từ vọng sanh.

“Mừng được ba chân lừa có sẵn” tức là mừng được có sẵn con lừa ba chân.

“Cỡi lên thúc mạnh vượt cao phong”, cỡi lừa ba chân chạy thẳng lên ngọn núi cao tuyệt. Có vô lư không? Cỡi lừa bốn chân không biết có chạy nổi lên ngọn núi không, chớ lừa ba chân làm sao chạy được? V́ thế bài kệ này mỗi người hiểu mỗi cách.

Con lừa ba chân xuất xứ từ câu chuyện của ngài Dương Kỳ Phương Hội, đệ tử ngài Từ Minh. Sử Trung Hoa ghi rơ: Có người tới hỏi ngài Dương Kỳ: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Con lừa ba chân chạy tứ tung. Ngài Trần Thái Tông mượn câu chuyện đó, nói có sẵn lừa ba chân cỡi chạy thẳng lên ngọn núi cao phong. Trong nhà Thiền, nói đến chỗ cứu kính, đó là chỗ vô lư hay phi lư. Tại sao? V́ tất cả lư lẽ chúng ta bàn luận ở thế gian đều tương đối, có phải có quấy. Nếu ai nói phải th́ cho là hợp lư, nói quấy là phi lư. Nhưng cứu kính tuyệt đối là cái phi lư, tức là cái không suy lường được. Thường người ta nói tu là làm lành, là giúp kẻ khổ, nhưng đối với chỗ cứu kính, tu lại là buông, là bỏ, buông những niệm tưởng lành dữ, bỏ những tâm thiện ác. Lành dữ thiện ác đều buông sạch th́ có lư hay phi lư? Từ cái phi lư mới đi đến chỗ cứu kính được, c̣n nằm trong đối đăi th́ chưa đến cứu kính. Con lừa ba chân là chỉ cái phi lư. Đạt được cái phi lư mới lên tận ngọn núi cao phong. Trái lại nếu chưa đạt th́ chưa lên được. Đó là ư nghĩa thâm sâu trong nhà Thiền.           

            NÚI THỨ NHẤT 

Ngài diễn tả núi thứ nhất, tức là tướng sanh. “V́ sai một niệm nên hiện đa đoan.” Sai một niệm tức là từ thể chân không dấy động, có niệm phát ra th́ sanh muôn mối. Thế nên chúng ta tu đến chỗ không c̣n một niệm mới là hết mầm sanh tử. Nếu c̣n một niệm là hiện đa đoan, tức là hiện đủ tất cả việc.

Từ hiện đa đoan mới lôi thần thức “gá h́nh hài nơi tinh huyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén”, do hợp khí âm dương từ đó thai nghén thành h́nh.

“Trong tam tài người đứng giữa.” Trong tam tài thiên địa nhân, người (nhân) ở giữa rất là quan trọng.

“Lại hàng chí linh của muôn vật”, lại người là hàng chí linh của muôn vật.

“Chẳng luận kẻ trí người ngu đều thuộc bào thai bao bọc.” Dù người ngu hay kẻ trí cũng từ trong bào thai ra.

“Hỏi chi một người, trăm họ đều trong ḷ bễ mà ra.” Ḷ bễ là của thợ trời, trăm họ cùng ở trong đó ra, không ai ở ngoài được.

“Hoặc mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điềm, tôi hiền xuất hiện.” Người xưa hay nói: Mẹ nằm mộng thấy nuốt mặt trời, đó là điềm sanh con làm vua, hoặc thấy có v́ sao rơi vào bụng th́ sau sanh con là hiền thần.

“Văn chương quét sạch ngàn quân, vơ lược chiến thắng trăm trận.” Dầu cho người văn chương hay quét sạch cả ngàn quân, hoặc vơ giỏi đánh thắng trăm trận, cũng không thoát được cuộc sống chết của thế gian.

“Trai cậy phong tư ném quả.” Người nam cậy nét đẹp của ḿnh làm thiên hạ mê say. Đây là dẫn câu chuyện xưa ở Trung Hoa, sách Tấn thư nói: Ông Phan Nhạc lúc c̣n trẻ là người đẹp trai nhất ở thành Lạc Dương. Mỗi khi ra đường các cô gái cầm trái cây ném vào xe ông, đi một ṿng về th́ xe đầy trái. Như vậy sắc đẹp được tán thưởng nhiều, gọi là trai cậy phong tư ném quả.

“Gái khoe sắc đẹp nghiêng thành.” Nguyên ông Lư Diên Niên đời Hán làm một bài ca trong đó có câu: “nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc”, nghĩa là một lần ngoảnh lại làm nghiêng thành, hai lần ngoảnh lại làm nghiêng nước. Đây là tả sắc đẹp tuyệt trần của người nữ.

“Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu trân.” Đấu trân là đem của báu mà so đấu nhau.

“Xem ra thảy đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh hóa.” Dù đẹp dù tài thế mấy, rốt cuộc cũng luân hồi sanh hóa.

“Tướng sanh của người là mùa xuân của năm.” Tướng sanh tương tự như mùa xuân. Mùa xuân rất đẹp, tướng sanh cũng vậy.

“Hanh thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt.” Tam dương là chỉ mùa xuân có ba tháng thuộc về dương, nên gọi là dương xuân hay tam dương. Mùa xuân muôn vật đều đẹp đẽ tươi tốt, đó là nói theo các nước có bốn mùa, theo miền Nam chúng ta th́ không phải vậy. “Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn oanh kêu bướm lượn.” Đó là diễn tả cảnh mùa xuân.

            Kệ rằng:

            Trời đất nấu nung vạn tượng thành,

            Xưa nay không mống cũng không manh.

            Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm,

            Liền trái không sanh nhận có sanh.

            Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị,

            Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai.

            Lang thang làm khách phong trần măi,

            Ngày cách quê hương muôn dặm tŕnh.

Bài kệ này rất hay, vừa nói giáo lư, vừa nhắc nhở chúng ta kiếp luân hồi.

            Trời đất nấu nung vạn tượng thành,

            Xưa nay không mống cũng không manh.

Muôn h́nh tượng trong thế gian do âm dương trời đất mà hiện, trước đó không có manh mối ǵ.

            Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm,

            Liền trái không sanh nhận có sanh.

Con người từ vô niệm dấy lên thành hữu niệm, đó là sai lầm, vừa có niệm liền quên mất vô niệm. Vô niệm là không sanh, dấy thành hữu niệm nên nhận có sanh. V́ thế khi chúng ta nhắm mắt vừa có niệm giận liền đi trên đường đau khổ của sân, có niệm tham th́ đi đường khổ của tham, nếu niệm tịnh được sanh về cơi tịnh. Trái lại vô niệm th́ hết sanh, tức vô sanh, thật là rơ ràng.

            Mũi đắm các hương lưỡi tham vị,

            Mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai.

Mũi, lưỡi, mắt, tai, bị các trần lôi kéo, nói đủ là sáu trần lôi kéo sáu căn làm chúng ta say mê suốt cả cuộc đời. V́ say mê nên:

            Lang thang làm khách phong trần măi,

            Ngày  cách quê hương muôn dặm tŕnh.

Buồn làm sao! Cứ làm khách phong trần lang thang trong ṿng luân hồi, càng đi càng xa quê hương, đi một đời là xa một dặm, đi trăm ngàn muôn kiếp th́ xa trăm ngàn muôn dặm. Nếu chạy theo sáu trần là chấp nhận lang thang làm khách phong trần. Trái lại không dính mắc sáu trần là kẻ xuất trần thượng sĩ. Trong nhà Phật thường tán thán người xuất gia là bậc xuất trần thượng sĩ. Thử hỏi hiện nay chúng ta là kẻ xuất trần hay là khách phong trần? Tùy chúng ta lựa chọn, nhưng chọn rồi là phải thực hành. Hai câu kết này tôi thích nhất:

            Lang thang làm khách phong trần măi,

            Ngày cách quê hương muôn dặm tŕnh.

Đi ra là mỗi ngày một xa quê hương. H́nh ảnh thật rơ ràng. Tỉ dụ quê hương chúng ta ở Đà Lạt, chỉ đi bộ thôi, mỗi ngày đi bộ xuống miền đông, dù đi dở cũng khoảng mấy mươi cây số. Đi năm này qua năm khác càng đi càng xa tít, quên cả đường về. Trái lại nếu đi chừng năm, ba cây số, giựt ḿnh tỉnh lại, quay trở về th́ rất gần. Nếu nhớ quê hương phải trở về sớm, đừng đi nữa!

NÚI THỨ HAI 

Núi thứ hai là diễn tả tướng già.

Đọc bài này nghe thật buồn. “H́nh dung thay đổi”, rất dễ thấy.

“Khí huyết đă suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường nghẹn.” Đó là diễn tả cảnh già rất cụ thể, nhất là như tôi đây chứng minh điều này rất rơ.

“Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà.” Ngày trước tóc xanh má đỏ nay đổi thành tóc bạc da gà.

“Ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe cói.” Ngựa trúc áo hoa là theo sự tích xưa những đứa bé lấy cành tre làm ngựa chạy giỡn, gọi là ngựa trúc, chúng mặc áo bông gọi là áo hoa. Mặc áo hoa, cỡi ngựa trúc là những tṛ vui của trẻ con. Nay lại thành gậy cưu xe cói. Ngày xưa ai sống đến tám mươi tuổi được nhà vua tặng cho cây gậy có h́nh chim cưu v́ chim cưu ăn không mắc nghẹn, để chúc người già ăn không nghẹn. Xe cói là dùng rơm hay cỏ lác buộc dưới bánh cho xe chạy êm để người già đi. Gậy cưu xe cói là chỉ tuổi già.

“Dẫu rằng mắt sáng như Ly Lâu cũng khó phân rành màu sắc.” Thuở xưa ông Ly Lâu mắt rất sáng, nh́n xa trăm bước vẫn thấy được cây kim hay một hạt nhỏ. Thuở trẻ mắt sáng như sao băng, nhưng khi già nh́n thấy lờ mờ.

“Dù cho tai thính như Sư Khoáng cũng khôn nhận rơ âm thanh.” Sư Khoáng ở xa nghe tiếng âm nhạc có thể phân biệt được tai họa hay điềm lành sẽ xảy đến cho người chơi nhạc. Tai thính như Sư Khoáng nhưng đến tuổi già cũng khó phân rành được âm thanh.          

“Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết”, khi xuân hết, liễu rũ hoa tàn rơi từng cánh.

“Bóng chiều vừa ngả non tây, ḍng nước sắp chảy về biển đông.” Mặt trời sắp gác núi, nước chảy ra biển đông không trở lại.

“Tướng già của người là mùa hạ của năm.” Tướng già dụ như mùa hạ trong năm. Mùa hạ th́:

“Trời nóng đá chảy muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng trăm sông sắp cạn.” Chỉ sự nóng bức của mùa hạ.

“Hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn há c̣n lưu giữ. Bướm lượn oanh bay dưới lá đầu cành già sắp tới.” Những ǵ vui thích tới đây sắp tàn không c̣n nữa.

            Kệ rằng:

            Con người kiếp sống tợ phù âu,

            Thọ yểu người trời chớ vọng cầu.

            Bóng ngả nương dâu, chiều sắp đến,

            Thân như bồ liễu tạm qua thu.

            Phan Lang thuở nọ c̣n xanh tóc,

            Lữ Vọng ngày nay đă bạc đầu.

            Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái,

            Vầng ô gác núi, nước trôi xuôi.

Phù âu là bọt nước, kiếp sống của con người như bọt nước. Thọ là sống lâu, yểu là chết sớm, thọ yểu ở cơi người cơi trời cũng đừng mong cầu. Dầu sanh cơi trời được sống lâu nhưng rồi cũng chết chớ không tránh khỏi.

“Bóng ngả nương dâu chiều sắp đến”, bóng mặt trời đă nghiêng về những bờ dâu, chiều sắp đến.

“Thân như bồ liễu tạm qua thu.” Thân như cây bồ, cây liễu qua mùa thu th́ xơ xác.

            Phan Lang thuở nọ c̣n xanh tóc,

            Lữ Vọng ngày nay đă bạc đầu.

Phan Lang là Phan Nhạc. Thuở nào tóc xanh đẹp như Phan Nhạc, nay nh́n lại đầu đă bạc như Lữ Vọng. Lữ Vọng tức là Khương Tử Nha, cũng gọi là Thái Công Vọng, hay Lă Thượng hay Lữ Thượng. Lúc chưa gặp Văn Vương ông ngồi câu ở bến Bàn Khê, đầu tóc bạc phơ, sau Văn Vương mời ông ra giúp nước. Con người thuở trẻ đầu xanh khỏe mạnh bao nhiêu, nay đầu bạc yếu đuối bấy nhiêu!

Hai câu cuối nghe rất buồn:

“Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái.” Đoái tức là nh́n lại, nghĩa là mọi việc trên đời cứ trôi qua không nh́n lại, cuối cùng không c̣n ǵ nữa.

“Vầng ô gác núi nước trôi xuôi.” Mặt trời lặn sau núi, không c̣n thấy nữa, nước ra biển đông, không biết bao giờ trở lại. Như vậy để thấy việc đời luôn trôi qua, thuở trẻ phô trương sắc tài, tuổi già đến dần dần, tất cả rồi sẽ mất.           

NÚI THỨ BA 

Núi thứ ba là tướng bệnh. “Tuổi đă già khọm, bệnh đến cao hoang”, đoạn này diễn tả cảnh già rồi bệnh. Cao hoang là trong hông, trong lồng ngực của ḿnh. Bệnh đến hông ngực th́ khó trị, gọi là bệnh nan y.

“Chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, trăm lóng ră rời, nóng lạnh chẳng thuận.” Khi bệnh th́ trong thân phần nào cũng chống trái nhau không an ổn điều ḥa.

“Tan mất tánh chân thường, sai lệch nguồn điều sướng.” Tâm tánh người bệnh rối loạn không c̣n b́nh thường nữa. Nguồn điều ḥa trong cơ thể không c̣n thông suốt, mà sai lệch đi rồi.

“Ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn.” Ngồi đứng đều thấy khó, co duỗi nghe đau đớn v́ mang thân bệnh.

“Mạng dường ngọn đèn trước gió, thân như ḥn bọt trên sông.” Mạng sống lúc bệnh giống như ngọn đèn trước gió, cơn gió mạnh thổi đến đèn tắt ngay (đây chỉ đèn dầu không phải đèn điện). Thân bệnh như ḥn bọt nổi, chỉ cần một lượn sóng dập vào th́ bể nát. Đoạn này diễn tả tướng bệnh của thân.

Đây nói về tâm bệnh:

“Tâm sanh bóng quỉ lô nhô, mắt thấy không hoa lốm đốm.” Khi bệnh trầm trọng th́ tâm thấy những chuyện lăng xăng ma quái. Cho nên người già khi đau sắp chết, con cháu phải trông ngó chăm nom luôn luôn, nếu không th́ nói nhảm, mắt thấy hoa đốm trong hư không.

“H́nh hài gầy yếu, ai là Biển Thước thuốc thang; thân thể hao ṃn, nào kẻ Lư Nhân cứu chữa.” Thân h́nh đă gầy yếu có thầy thuốc nào đại tài như Biển Thước để cứu trị hay không? Theo sách Trung Hoa, Biển Thước là thầy thuốc giỏi nhất thời Chiến Quốc, tên là Tần Việt Nhân. Ông học được phương bí truyền của Trường Tang Quân, đem ứng dụng và hốt thuốc giỏi nhất vào thời đó; v́ vậy nói đến thầy thuốc giỏi ở Trung Hoa ai cũng biết chỉ có Biển Thước. Lư Nhân là tên khác của Biển Thước.

“Bạn bè luống nhọc viếng thăm, anh em uổng sức nâng đỡ.” V́ đau nặng nên bạn bè chống gậy đến thăm, anh em ra sức bồng đỡ.

“Bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi.” Bệnh lâu ngày không lành, người bệnh nằm chờ chết, cảnh tượng rất là buồn!

“Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm. Gặp khi sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo.” Tướng bệnh được ví như mùa thu trong năm. Thu đến sương lạnh rơi, cỏ cây bắt đầu héo vàng. 

“Rừng rậm sum sê, một trận gió vàng đă lơ thơ; núi biếc non xanh, móc ngọc mới sa liền trơ trọi.” Mùa thu gió tây thổi, lá cây trong rừng đều rụng hết. Mới khi nào núi biếc non xanh, giờ đây sương móc vừa sa, lá cây rơi rụng, cành cây chơ vơ, ḥn núi trở thành trơ trọi.

            Kệ rằng:

            Âm dương trái vận vốn xoay vần,

            Gieo rắc tai ương đến thế nhân.

            Đại để có thân th́ có bệnh,

            Ví bằng không bệnh cũng không thân.

            Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật,

            Lương dược khó mong được sống bền.

            Sớm nguyện xa ĺa ma cảnh giới,

            Xoay tâm về đạo, dưỡng thiên chân.

“Âm dương trái vận vốn xoay vần.” Khí âm dương không đúng thời tiết nên khiến có sự xoay vần bất thường.

“Gieo rắc tai ương đến thế nhân.” V́ âm dương không điều ḥa nên con người phải bệnh hoạn.

“Đại để có thân th́ có bệnh.” Tất cả người đời có thân đều có bệnh, chớ không riêng ai.

“Ví bằng không bệnh cũng không thân.” Chi bằng đừng có bệnh cũng đừng có thân, nghĩa là không có thân th́ không có bệnh. Chỉ có thân không tướng tức là pháp thân mới không bệnh. C̣n nhục thân do tứ đại ḥa hợp nhất định phải bệnh. Thế nên người tu muốn bỏ nhục thân để sống với pháp thân không tướng.

“Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bền.” Dù có thuật trường sanh cũng không c̣n, dù có thuốc hay bao nhiêu cũng không sống măi. Như các vị tiên ngày xưa luyện linh đơn và các thứ thuốc trường sanh, đâu có vị nào sống măi đến ngày nay, sống dai lắm chỉ đến vài trăm tuổi là nhiều!

“Sớm nguyện xa ĺa ma cảnh giới.” Nếu biết không thoát được cái chết, th́ mỗi người chúng ta phải sớm nguyện xa ĺa cảnh giới ma, tức là cảnh giới sáu trần đang lôi kéo chúng ta.

“Xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân” là xoay tâm trở về với đạo để nuôi dưỡng thiên chân. Thiên chân là cái chân thật không c̣n sanh diệt, cái đó sẵn có muôn đời, không phải mới tạo nên. Nếu biết xoay tâm về đạo th́ thiên chân hiện tiền.  

NÚI THỨ TƯ           

Núi thứ tư là tướng chết.

“Bệnh càng trầm trọng mạng sắp cáo chung. Tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng.” Bệnh trầm trọng đến giờ sắp ra đi. Khi c̣n mạnh, ai cũng mong sống đến trăm tuổi, nên thường chúc nhau: Sống lâu trăm tuổi, nhưng làm sao được. Cơn chết sắp đến, ôn lại cuộc đời, giống như giấc mộng, tất cả những ǵ ḿnh tạo dựng được, nay chỉ là một giấc mộng thôi.

“Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đă đến.” Dù thông minh trí tuệ đến đâu, tới ngày chết cũng không ai trốn khỏi. Dù anh hùng vơ tướng, khi vô thường đến cũng phải bó tay không làm ǵ hơn.

“Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột; anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời.” Ở thế gian khi có thê thiếp trinh thuận, đến lúc ra đi lại càng đứt ruột, v́ càng thương càng khổ. Nếu vợ chồng bất ḥa khi đi lại ít khổ hơn. C̣n anh em ḥa thuận kính yêu, khi sắp đi lại càng đau đớn v́ ly biệt suốt đời. Người chết đi rồi, người sống ở lại th́ sao?

“Vật ḿnh lăn đất, vỗ trán kêu trời. Tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụn vàng kho rồi cũng bỏ.” Người ở lại th́ than khóc, đau khổ vô cùng, không sao tả xiết. Người ra đi th́ tường hoa nhà rộng, ngọc đụn vàng kho đều bỏ lại, đâu có mang theo vật ǵ!

“Dạ đài mù tối, luống nghe gió bấc vi vu, tuyền hộ then gài, chỉ thấy mây sầu ảm đạm.” Một ḿnh ra đi vào chốn dạ đài, là nơi mù tối, gọi là âm ti, chỉ nghe gió bấc lạnh lẽo thổi vi vu. Tuyền hộ then gài tức là cửa huỳnh tuyền then gài đóng chặt, không cho trở lên nữa, không ai bênh vực tiếp cứu. Lúc đó nh́n đâu cũng chỉ thấy mây sầu ảm đạm, buồn bă làm sao! Vậy mà thế nhân không lo, chỉ nghĩ chuyện sống, không bao giờ nghĩ đến cái chết...

“Tướng chết của con người là mùa đông trong năm.” Tướng chết ví như mùa đông mây sầu ảm đạm.

“Càn khôn ứng Thái Tuế tṛn ṿng.” Càn khôn vũ trụ ứng với sao Thái Tuế, đây chỉ là sao Mộc, xoay quanh mặt trời mười hai năm mới hết một ṿng gọi là Thái Tuế. Cũng như con người sống mấy mươi năm rồi tử là một ṿng, tử rồi lại sanh giống như sao đi một ṿng rồi trở lại vậy.

“Nhật nguyệt hướng Huyền Hiều hội tụ.” Huyền Hiều cũng gọi là sao Huyền Hào, ở phương bắc, gồm một cḥm sao như: sao Hư, sao Ngụy, sao Nữ, sao Tú. Sao Hư ở chính bắc, phương bắc màu huyền nên gọi là Huyền Hiều, hiều c̣n gọi là hào có nghĩa là hư hao, tức là nói ngôi sao xấu. Thế nên nói: Mặt trời mặt trăng ứng hiện, ngôi sao xấu Huyền Hiều trở về chung hợp. V́ vậy:

“Âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần, nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt.” Nước tám đức là bát công đức thủy, tám đức gồm có: Một là đức trong sạch, hai là đức sanh mát, ba là đức ngọt ngào, bốn là đức mềm nhẹ, năm là đức thấm nhuần, sáu là đức an ḥa, bảy là đức trừ đói khát, tám là đức nuôi lớn các căn. Câu này nói: Phần âm cực thịnh nên khắp trời mưa tuyết, khí dương tan dần nên nước tám đức bị đóng băng lạnh buốt.

            Kệ rằng:

            Cào đất đùng đùng trận gió hanh,

            Lăo ngư say tít, chiếc thuyền chành.

            Bốn bề mù mịt mây sầm bóng,

            Một dăy lô xô sóng cuộn ghềnh.

            Theo lớp hạt mưa bay phấp phới,

            Dồn nhau tiếng sét nổ đ́ đoành.

            Giây lâu tan bụi, bên trời tạnh,

            Trăng lặn ḷng sông, đêm mấy canh?

Đây là bài dịch của Ngô Tất Tố rất hay nhất là câu cuối: “Trăng lặn ḷng sông, đêm mấy canh?” Trong bài kệ này chúng ta có thấy nói ǵ về chết đâu! Chỉ diễn tả h́nh ảnh tượng trưng một cách bóng bẩy thôi.

            Cào đất đùng đùng trận gió hanh,

            Lăo ngư say tít chiếc thuyền chành.

Đây nói người sắp chết giống như ngư phủ đang ở ngoài sông thả câu thả lưới xong, nằm ngủ say trên chiếc thuyền con. Bỗng một trận băo to gió mạnh đùng đùng thổi tới, thuyền của ông lắc lư cḥng chành. Khi đó lại c̣n:

            Bốn bề mù mịt mây sầm bóng,

            Một dăy lô xô sóng cuộn ghềnh.

            Theo lớp hạt mưa bay phấp phới,

            Dồn nhau tiếng sét nổ đ́ đoành.

Vừa giông băo, vừa sấm sét, mưa ầm ́ dồn dập tới, ông ngư phủ một ḿnh trên chiếc thuyền con cảm nhận bao nhiêu nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đây mượn h́nh ảnh trận băo tố để diễn tả nỗi đau khổ của người sắp chết, bao nhiêu thứ hiểm nguy sợ sệt dồn dập tới, con cháu bên ngoài chỉ biết khóc thôi! Một ḿnh ḿnh chịu, không ai giúp được, không ai thế được cho ḿnh! Giống như lăo ngư phủ này một ḿnh trên chiếc thuyền con cḥng chành sắp lật úp, mà không ai cứu giúp, cuối cùng th́:

            Giây lâu tan bụi bên trời tạnh,

            Trăng lặn ḷng sông, đêm mấy canh?

Khi trời tạnh nh́n lại chiếc thuyền ông câu đâu rồi? Nó ch́m tận đáy sông, cũng như mặt trăng lặn xuống ḍng sông. Hỏi chừng nào gặp lại ông câu? Đêm mấy canh? Tức là bao giờ mới gặp lại? Đây là câu hỏi làm cho ḿnh đau đớn! Khi tắt thở để vào quan tài, khiêng ra đặt dưới mộ rồi, th́ từ giă tất cả, không bao giờ gặp lại. V́ thế câu “trăng lặn ḷng sông, đêm mấy canh” làm cho chúng tôi rất đau xót mà thích thú.

Bài kệ này dịch rất hay, nhưng có đôi chữ tôi chưa bằng ḷng, tôi dịch lại như sau:

            Băo táp cuồng phong đất bụi bay,

            Lăo ngư say tít, chiếc thuyền lay.

            Bốn bề mây phủ màu đen kịt,

            Một dăy sóng gầm tiếng vang tai.

            Sầm sập trận mưa ào ạt đổ,

            ̀ ầm xe sấm nổ vần xoay.

            Tạm thời bụi lắng, chân trời sáng,

            Trăng lặn ḷng sông, canh mấy ai?

            Canh mấy rồi, hỏi thử xem ai có thể trả lời giùm!

Để kết thúc chúng ta thấy lối diễn tả bốn núi của ngài Trần Thái Tông rất hay, vừa khéo, vừa văn chương, người đọc không chán mà lại thấm nhuần giáo lư. Ngài là một ông vua cai trị muôn dân mà có th́ giờ làm những bài nhắc nhở người sau như thế này, thật là một điều hiếm có, rất xứng đáng chúng ta bái phục. Hiện nay trong nhóm Phật tử, người nào làm việc nuôi bảy tám đứa con được no ấm đầy đủ là giỏi lắm rồi, đâu có th́ giờ làm việc văn chương giảng dạy như vậy.

Qua cái nh́n của ngài Trần Thái Tông về cuộc đời, chúng ta biết rằng không bao giờ ngai vàng và tất cả sự giàu sang sung sướng quyến rũ được Ngài. Nh́n lại chúng ta hiện giờ ở địa vị nghèo thiếu mà cái ǵ bỏ cũng không đành. C̣n Ngài ở ngai vàng mà không nhiễm, thật là hai bên khác nhau biết bao nhiêu! Ngài là một con người như chúng ta mà gan dạ, nh́n thấu lẽ sanh tử của cuộc đời. Chúng ta cũng là con người mà sao mê muội quá đỗi, không thấy thấu đáo như vậy. Thế nên chúng ta cố gắng bắt chước Ngài để sửa để tu, đó là điều rất cần thiết cho đời ḿnh. 

]

 

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]

[Trang chu] [Kinh sach]