[Trang chu] [Kinh sach]

KHÓA HƯ LỤC

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]


LUẬN VỀ THỌ GIỚI 

Dịch

Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa. Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới. Nên nói: “Người có phá giới, được gọi là Tỳ-kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo.” Đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. Thọ giới rồi lại phá c̣n gọi là Tỳ-kheo; huống là người thọ tất cả tịnh giới, lại kiên tŕ ǵn giữ! Cho nên hiện tại Bồ-tát lấy đây (giới) mà độ sanh; vị lai người tu hành do đây (giới) mà giải thoát. Kinh nói: “Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như ḥn ngọc sáng, hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân.”          

Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối th́ tội càng sâu. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên giữ giới pháp này, chóng qua sanh tử. Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật. Cổ đức nói: “Qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền.” Đây là cổ nhân dùng giới luật làm thuyền bè. Song người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông, mà được đến bờ kia, thật ít thay!

Giảng 

Bài này tuy ngắn nhưng rất thiết yếu với cư sĩ tại gia và người xuất gia. Bởi v́ người tu theo Phật trước tiên phải thọ giới. Tại gia th́ thọ ngũ giới, xuất gia th́ thọ thập giới hoặc nhiều nhất là hai trăm năm mươi giới của Tỳ-kheo Tăng, hoặc là Bồ-tát giới. Vậy thọ giới là ǵ? Cần yếu trên đường tu thế nào? Đây Ngài giải thích cho chúng ta nghe:

“Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa”, đây là dịch âm. Ba-la-đề-mộc-xoa là chỉ cho giới luật. Giới luật là những điều răn cấm của đức Phật, từ người cư sĩ đến người xuất gia phải sống thế nào cho đúng, nên gọi đó là giới. Giới là răn cấm. Tại sao đức Phật lại răn cấm những điều đó? - Là v́ ḷng từ bi đức Phật răn cấm cho chúng ta thoát khỏi  khổ. Tôi thí dụ như cha mẹ thương con nhỏ dại, sợ con trai hư nên không cho hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, bỏ học v.v... Không cho tức là cấm. V́ thương muốn cho con mai sau trở thành người tốt, người hay trong xă hội, nên cha mẹ cấm không cho làm những điều dở, điều xấu. Đức Phật nh́n chúng ta cũng như cha mẹ nh́n con thơ vậy. Nếu không cấm th́ nó không sợ, không sợ th́ nó khổ, nên Phật ra lệnh cấm. Người tại gia phải giữ năm điều, c̣n người xuất gia phải giữ mười điều, hai trăm năm mươi điều chẳng hạn... Cấm tức là bắt buộc, mà bắt buộc để làm ǵ? Nếu tại gia giữ được năm giới th́ bảo đảm có được hai điều tốt là:

1. Nếu tại gia giữ tṛn năm giới th́ gia đ́nh hạnh phúc, cuộc sống được an tịnh thanh nhàn, mai sau chết đi bảo đảm được trở lại làm người và được hạnh phúc. Như vậy v́ muốn cho cuộc sống ḿnh hạnh phúc trong hiện tại và cả mai sau, nên Phật bắt buộc phải giữ giới để cho ḿnh được an lành trong đời này và đời sau.

2. Người xuất gia Phật bắt phải giữ mười giới, hai trăm năm mươi giới để chi vậy? V́ người xuất gia không nghĩ, không muốn ḿnh hạnh phúc, mà muốn ḿnh được giải thoát ngay trong đời này và đời sau. Giải thoát ngay trong đời này tức là đời này sạch hết phiền năo, đời sau được giải thoát sanh tử, cho nên Phật bắt giữ nhiều hơn, để đi đúng con đường giải thoát. Tóm lại, v́ thấy chúng ta c̣n mê muội, Phật muốn cho chúng ta an toàn trên con đường tu hành không trở ngại, nên bắt giữ những điều Phật thấy có hại gọi là giới. Giữ được những giới cấm th́ cuộc đời ḿnh an lành và mai kia cũng sẽ an lành. Do đó v́ ḷng từ bi Phật bắt ḿnh phải giữ giới.   

Đây Ngài dẫn: “Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới.” Ba đời chư Phật được thành đạo đều phải do giới luật mà được thành tựu kết quả giác ngộ viên măn, chớ không phải ngẫu nhiên mà thành.

“Nên nói: ‘Người có phá giới, được gọi Tỳ-kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo.’ ” Câu này mới nghe quí vị hoảng hốt. V́ sao người có phá giới được gọi là Tỳ-kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo? Câu sau Ngài giải: “Đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy.” Người có thọ mới có phạm, có phạm mới gọi là phá giới. Người không thọ th́ không phạm, không phạm th́ không phá giới. Ngài kết luận: “Thọ giới rồi lại phá c̣n gọi Tỳ-kheo, huống là người thọ tất cả tịnh giới, lại kiên tŕ ǵn giữ.” Nghĩa là thọ giới rồi lỡ phạm c̣n gọi là Tỳ-kheo thay, huống là thọ giới rồi mà giữ được trong sạch hoàn toàn th́ quí biết ngần nào!

“Cho nên hiện tại Bồ-tát lấy đây (giới) mà độ sanh; vị lai người tu hành do đây (giới) mà giải thoát.” Nghĩa là Bồ-tát trong thời hiện tại dùng giới pháp mà dạy, mà độ sanh... trong thời vị lai người tu hành cũng nhờ giới mà giải thoát. Như vậy lợi tha hay tự lợi đều phải dùng giới, chớ không cách nào khác. Thí dụ như chúng tôi giảng dạy cho Phật tử nghe, Phật tử hiểu đạo rồi phát tâm tu, th́ chúng tôi phải dạy làm sao? - Phải qui y Tam Bảo và thọ năm giới. Như vậy dạy Phật tử thọ năm giới để tránh tội lỗi, để thoát khỏi những điều phiền năo, mới được an lành, nên nói phải lấy giới để độ sanh. Chính chúng ta tu, muốn giải thoát cũng phải lấy giới làm căn bản.

Đây dẫn kinh: “Kinh nói: ‘Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như ḥn ngọc sáng, hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân.’ ” Như vậy phương tiện đưa chúng ta đến chỗ an lành, đưa chúng ta thoát khỏi khổ đau đều gốc từ giới. Nghe như thế quí vị thấy có đúng không? Ở đây tôi thí dụ như cư sĩ tại gia chỉ giữ năm giới là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu giữ trọn được năm giới quí vị sẽ thấy bớt khổ nhiều. V́ không sát sanh th́ không gây oán thù; không trộm cắp th́ không bị người khinh bỉ và khỏi lo tù tội; không nói dối th́ đâu có ai sợ ḿnh lừa gạt và không mất uy tín với người khác; không tà dâm th́ gia đ́nh hạnh phúc, không uống rượu th́ tránh khỏi chuyện say sưa. Người giữ được năm giới là đă thoát khổ rất nhiều. Từ trong gia đ́nh cho đến ngoài xă hội ḿnh không khổ mà lại tăng thêm uy tín, c̣n nếu phạm th́ mất hết uy tín với mọi người. Tỉ dụ như nếu phạm tội trộm cắp th́ sợ bị bắt, sợ bị người đánh... Nếu phạm tội giết người lại càng sợ hơn, thấy ai cũng sợ, sợ người ta giết lại ḿnh, sợ bị tù tội... Như vậy tất cả hành động đó làm cho ḿnh bối rối lo sợ, mất cả uy tín của con người. Người tự cho ḿnh là quân tử, là đứng đắn th́ không bao giờ đi ăn trộm hay giết người, v́ làm như vậy là giảm giá trị con người của ḿnh, đồng thời bao nhiêu thứ khổ khác sẽ đến nữa. V́ vậy nên nói giới làm cho ḿnh lành hết tất cả gốc bệnh khổ.

“Người có tội phải sám hối”: Nếu đă thọ giới rồi lỡ có phạm phải sám hối.

“Nếu không sám hối th́ tội càng sâu”: Ví như bây giờ quí vị đă thọ giới không nói dối, nhưng v́ làm ăn buôn bán, v́ quyền lợi nên phải nói dối. Nói dối một lần rồi coi như phương tiện bỏ qua, mai mốt lại phương tiện nữa, phương tiện măi cho đến chết thôi. Cho nên lỡ nói dối một lần phải ăn năn hối hận, phải thành tâm sám hối, như vậy khả dĩ bệnh nói dối mới hết. Trong giới tu sĩ gần đây hay dùng chữ phương tiện để khi nói điều ǵ không có sự thật th́ bảo “ôi phương tiện mà!” Nói phương tiện là để biện minh, bào chữa bệnh nói dối của ḿnh. Cứ thế măi, rốt cuộc ḿnh trở thành người chuyên nói dối. Cho nên càng che chở hoặc tỏ ra ḿnh là người không cố chấp, th́ tội lỗi càng sâu. V́ vậy, nếu lỡ làm lỗi chúng ta phải ăn năn hối cải, không nên để nó tăng trưởng. V́ chưa là Thánh nên khi hứa trước Phật, chúng ta cũng cố gắng, nhưng gặp hoàn cảnh thúc bách, v́ quyền lợi hoặc v́ việc ǵ đó, có khi phải nói dối. Tôi nói thí dụ như ở trong chùa, việc này không phải lớn, nhưng lỡ khi nào ḿnh đi làm bỏ quên cuốc ngoài rẫy, đến tối bị lấy mất. Sáng hôm sau, tri sự thấy mất cuốc hỏi ai làm mất, v́ không ai thấy nên ḿnh nói không biết. Cầm cuốc đi làm mà nói “không biết” là nói dối. Nói không biết là phương tiện để khỏi bị rầy, vậy mai mốt sẽ nói không biết nữa. Ḿnh nói không biết th́ người ta sẽ nghi người khác. Nghi người khác là phiền tới người khác, v́ vậy lỡ làm th́ nhận lỗi, chịu tội, sám hối, để người khỏi bị họa lây, đó mới là người chân thật. C̣n làm lỗi rồi chối bỏ để cho người hứng chịu, đó là có ư ác. Cho nên sự việc thấy dường như nhỏ mà không khéo sẽ gây họa lớn. Đây là nói việc nhỏ xíu trong đạo mà nhiều người hay “phương tiện” như thế. Phương tiện tức là che giấu lỗi lầm của ḿnh. Như vậy là yếu đuối, là hèn hạ chớ không phải là phương tiện.

“Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại.” Nếu lỡ mất thân này muôn kiếp khó được trở lại làm người. V́ vậy, được thân này là quí, được thân này là phải làm sao có lợi ích cho bản thân ḿnh và cho mọi người.

“Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm.” Câu này để nhắc cho những người hay hẹn: “Năm nay bận rộn quá tu không được, thôi hẹn sang năm đi”, hoặc có người nói: “Năm nay tôi bận quá, đang lo chuyện này chuyện kia, để sang năm rảnh việc rồi tôi tu.” Nhưng mà ngày nay sống th́ mừng ngày nay, chắc ǵ ngày mai ḿnh c̣n sống. Nếu hẹn ngày mai, rủi mai chết rồi th́ sao? Làm sao có th́ giờ mà tu, v́ vậy việc tu không thể hẹn. Việc ǵ làm được lợi ḿnh lợi người phải làm ngay chớ có chần chờ, mai kia biết ḿnh c̣n sống hay không?

“Nên giữ giới pháp này, chóng qua sanh tử.” Người nào khi thọ giới rồi khéo giữ giới, lần lần sẽ qua được con đường sanh tử.

“Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật.” Ai nói là đệ tử Phật th́ phải y theo giới luật của Phật dạy.

“Cổ đức nói: ‘Qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền.’ ” Qua sông tức là khi cần vượt qua sông phải nhờ thuyền bè, đến lúc lên bờ rồi th́ thuyền bè không cần thiết nữa. Nhưng không cần thiết là khi đă lên bờ, c̣n chưa lên bờ mà nói không cần thuyền bè là nhảy xuống sông tự tử, chớ không đi đến đâu hết. Cho nên tu chưa đến nơi mà không giữ giới luật, cho giới luật là ràng buộc, mất tự do v.v... là họa vậy! Chừng nào tới bờ kia là bờ giác ngộ rồi, lúc đó bỏ giới luật được, v́ đă giác ngộ đâu c̣n mê mà phải giữ, c̣n giữa chừng là c̣n mê mà không giữ th́ tạo tội, phải ch́m. Hiện nay có một số tu sĩ, đă là Tỳ-kheo nữa, lại ngồi quán nhậu nếu có ai thấy hỏi tại sao thầy tu mà c̣n uống rượu, bèn nói tôi phá cái chấp của thiên hạ, v́ họ cứ khư khư chấp giới măi, nên tôi phá chấp cho họ. Phá chấp như thế là đúng hay sai? Như vậy là ḿnh làm cho thiên hạ ch́m trong sanh tử chớ không phải cứu họ.

“Song người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông, mà được đến bờ kia, thật ít thay!” Ngài nói thật là chí lư. Người thời nay không dùng thuyền bè (tức giới luật) để qua sông đến bờ kia (bờ giác ngộ) thật là ít lắm thay! Người như vậy ít có lắm,  nghĩa là phải nhờ giới luật trước mới đi tới giác ngộ sau. Giới luật không có mà đ̣i giác ngộ là chuyện không thể được.

Đây là bài ngài Trần Thái Tông muốn khuyến khích tất cả Tăng Ni và Phật tử, khi vào đạo đă lănh thọ giới Phật ḿnh phải ráng ǵn giữ cho tṛn. Đó là tự cứu ḿnh, là đưa ḿnh đến chỗ an vui hết khổ, không nên xem thường, xem thường là nguy, là tội lỗi.

]

 

[mucluc][loidausach][p1][p2][p3][p4][p5][p6][p7][p8][p9][p10][p11][p12]

[p13d1][p13-d2-c1][p13-d2-c2][p13-d2-c3][p14][p15][p16][p17][p18-d1][p18-d2-c1][p18-d2-c2][p18-d2-c3][p19]

[Trang chu] [Kinh sach]