THAM ĐỒ HIỂN QUYẾT VÀ THI TỤNG CÁC THIỀN SƯ ĐỜI LÝ Giảng Giải

H.T THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC

v    Lời Đầu sách.

v    Lý Do Giảng Giải.

v    Phần I: Tham Đồ Hiển Quyết Của Thiền Sư Viên Chiếu.

A.   Dịch: Thiền Sư Viên Chiếu.

B.    Tiếng Hán.

C.   Âm: Tham Đồ Hiển Quyết.

D.   Dịch: Bày Rõ Bí Quyết Cho Người Tham Vấn.

E. Giảng.

v    Phần II: Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý.

1.     Thái Sư Khuông Việt.

2.     Thiền Sư Vạn Hạnh.

3.     Thiền Lão Thiền Sư.

4.     Thiền Sư Cứu Chỉ.

5.     Thiền Sư  Đạo Hạnh.

6.     Thiền Sư Trì Bát.

7.     Thiền Sư  Huệ Sinh.

8. Thiền sư Ngộ Ấn.

9. Thiền Sư Mãn Giác.

10. Thiền Sư Thông Biện.

11. Thiền Sư Khánh Hỷ.

12. Thiền Sư Giới Không.

13. Thiền Sư Chân Không.

14. Thiền Sư Không Lộ.

15. Thiền Sư Bảo Giám.

16.     Thiền Sư  Bổn Tịnh

17.     Thiền Sư  Đạo Huệ.

18. Thiền Sư  Giác Hải.

19. Thiền Sư  Diệu Nhân.

20. Thiền Sư Tịnh Không.

21. Thiền Sư  Đại Xả.

22. Thiền Sư  Trường Nguyên.

23. Thiền Sư  Nguyện Học.

24. Thiền Sư  Minh Trí.

25.  Thiền Sư  Tịnh Giới.

26. Thiền Sư  Quảng Nghiêm.

27. Thiền Sư  Thường Chiếu.

28. Thiền Sư  Y Sơn.

29. Thiền Sư  Hiện Quang.

v    Tổng Kết.

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM