THAM O HIEN QUYET VA THI TUNG CAC THIEN S I LY

GIANG GIAI

H.T THCH THANH T

MUC LUC

v    Li au sach.

v    Ly Do Giang Giai.

v    Phan I: Tham o Hien Quyet Cua Thien S Vien Chieu.

A.   Dch: Thien S Vien Chieu.

B. Tieng Han.

C.   Am: Tham o Hien Quyet.

D.   Dch: Bay Ro B Quyet Cho Ngi Tham Van.

E.   Giang

v    Phan II: Thi Tung Cac Thien S i Ly.

1.     Thai S Khuong Viet.

2.     Thien S Van Hanh.

3.     Thien Lao Thien S.

4.     Thien S Cu Ch.

5.     Thien S  ao Hanh.

6.     Thien S  Tr Bat.

7.     Thien S  Hue Sinh.

8. Thien s Ngo An.

9. Thien S Man Giac.

10. Thien S Thong Bien.

11. Thien S Khanh Hy.

12. Thien S Gii Khong.

13. Thien S Chan Khong.

14. Thien S Khong Lo.

15. Thien S Bao Giam.

16.     Thien S  Bon Tnh

17.     Thien S  ao Hue.

18.            Thien S  Giac Hai.

19.            Thien S  Dieu Nhan.

20.            Thien S Tnh Khong.

21.            Thien S  ai Xa.

22.            Thien S  Trng Nguyen.

23.            Thien S  Nguyen Hoc.

24.            Thien S  Minh Tr.

25.            Thien S  Tnh Gii.

26.            Thien S  Quang Nghiem.

27.            Thien S  Thng Chieu.

28.            Thien S  Y Sn.

29.            Thien S  Hien Quang.

v    Tong Ket.

 

hg

 
 

THIEN TONG VIET NAM